• Български език
 • English
 • Главен асистент

  Главен асистент

  Необходими документи за допускане за заемане на академична длъжност "главен асистент" :

  В двумесечен срок от обявлението в „Държавен вестник" кандидатите за участие в конкурса подават заявление за допускане до ръководителя на приемащото структурно звено и прилагат 5 комплекта документи - 1 оригинал и 4 идентични на оригинала копия, както следва:

  ДОКУМЕНТИ
  • 1. европейски формат автобиография (с посочена преподавателска дейност и учебна натовареност - ако има такива);
  • 2. нотариално заверено копие на диплома за образователната и научна степен „доктор" (с приложен автореферат на докторската дисертация);
  • 3. медицинско свидетелство;
  • 4. свидетелство за съдимост;
  • 5. удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и копие на трудова книжка;
  • 6. нотариално заверено копие на диплома за придобита специалност;
  • 7. списък и копия на публикации (статии, монографии, учебни помагала);
  • 8. доказателства за изобретения (патенти, договори за внедряване на научни разработки);
  • 9. доказателства за участие в научни проекти (служебни бележки, договори за участия в научни екипи и др.);
  • 10. служебна бележка от висше училище за преподавателска и учебна натовареност, включително и на хонорар най-малко за предходните две последователни академични години;
  • 11. служебна бележка за работа по учебна програма или курс на преподаване във висше училище, включително и на хонорар;
  • 12. други научно-приложими разработки, съответстващи на изискванията на съответното приемащо структурно звено.
  • 13. Доказателства за изпълнение на минималните национални изисквания
  СПРАВКИ

  В медико-биологична област В медико-клинична област

  В област 4. Природни науки, математика, информатика

  Преподавателската дейност, учебната натовареност, научноизследователска дейност и научната активност на кандидата се оценяват съгласно изискванията по чл. 118 и 119 и въз основа на показателите, съгласно Приложения 3 и 4. До участие в конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на законовите изисквания, включително на минималните национални изисквания, и на изискванията на ПУРПНСЗАДМУС.

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy