• Български език
 • English
 • Качество на обучението

  Качество на обучението

  Висшето образование има за задача да изпълни множество цели, включително да подготви студентите за активно гражданство, за бъдещите им кариери, да подкрепи личностното им развитие, да създаде широка основа от най-нови знания и да стимулира научните изследвания и иновации.

  Осигуряване на качеството е главно резултат от  взаимодействие между преподаватели, студенти и институционална среда на обучение. Това взаимодействие  се  гарантира  от учебната среда, в която съдържанието на програмите, възможностите за обучение  са подходящи за целта. Фокусът  за осигуряване на качеството,  свързано с обучението, е преподаването, включително  учебната среда и съответните връзки с научните изследвания и иновациите  в управлението. 

  Нарастващото търсене на умения и компетенции изисква висшето образование да реагира по нов начин. В отговор на разнообразието и нарастващите очаквания към висшето образование се изисква подход за учене и преподаване, в по-голяма степен фокусиран върху студентите, обхващащ гъвкави модели за обучение и признаващ компетенциите, придобити извън формалната учебна програма.

  Осигуряването на качеството гарантира учебна среда, в която съдържанието на програмите, възможностите за обучение и висшите  учебни заведения са подходящи за целта.

  На основата на активна научно-изследователска дейност, постиженията и традициите на университета и чрез използване на съвременни методи и средства Медицински факултет (МФ), МУ- София подготвя във всички форми на обучение по предмета на своята дейност, за нуждите на българската и световна медицинска наука и практика и за частния бизнес, висококвалифицирани специалисти от всички образователно-квалификационни и научни степени, готови за предизвикателствата на променящия се свят. Като отчита индивидуалните потребности, способности и интереси на студентите МФ, при МУ-София, подготвя специалисти със знания, компетентности, умения и нагласи в съответствие с европейските стандарти за университетско медицинско образование и в синхрон с динамично променящата се професионална среда в България. МФ поставя студентите си в центъра на обучението като развива у тях знания, умения, ценности, нагласи, компетентности и отношения, укрепва тяхната самоувереност, необходими им за техния активен принос и лидерство в бързоразвиващият се свят.

  Този процес е неразделно свързан с отговорността, която ръководството на МФ носи за развитие на културата, за качеството на обучението и академичния състав.

  Медицинският факултет осъществява своята дейност чрез „Правилник за устройството и дейността на Медицински факултет“, който е общодостъпен на официалната страница на:

  https://medfac.mu-sofia.com/documents/1533/1604652542_bnmhr24.pdf

  Съгласно чл.8 от този Правилник МФ прилага вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, която включва и проучване на мнението на студентите за качеството на осъществяваното обучение и административното им обслужване чрез провеждане на анкети сред тях.

  Политиката за осигуряване качеството на обучение намира израз в изграждане на вътрешна структура по контрол на качеството,  разработване и прилагане на правила и процедури, и тяхното осъществяване.

  Съгласно посочения Правилник контролът на качеството на обучението се извършва на три равнища:

  I.Факултетна комисия по качеството

  Основните дейности на Комисията са насочени към:

  Подпомагане на Декана, ФС, катедрите и администрацията за въвеждане на факултетско ниво утвърдените от Ректора и Академичния съвет стандарти, методологии, методики и информационни системи за оценяване и контрол на качеството;  Подпомагане на ръководството на Факултета за реализирането на дейности, чрез които функционира Системата за управление на качеството; Изготвя мотивирани предложения до Декана и Факултетния съвет за проекти и решения за подобряване на дейността на учебния процес.

  Комисията е постоянно действаща за срока на мандатност на Декана и ръководството на МФ. Деканът упражнява контрол върху дейността на Комисията, може да й възлага задачи в обсега на нейните правомощия, да следи за изпълнението им, да изисква писмен отчет за резултатите от дейността, да санкционира  по  административен  ред  членовете  на  комисията  и  да  прави предложения за промени в състава й. С изтичане мандата на Декана и ръководството на МФ, може да бъде актуализирана.

   Председателят на Комисията може да свиква и други заседания, по време на процедури за акредитация и при възникнали обстоятелства, налагащи становището й в помощ на ръководството на МФ. Възможни са конферентни заседания.

  След края на всеки семестър и след края на всяка учебна година, Комисията депозира обобщен доклад за работата си при  Декана, който го внася за разглеждане на Декански съвет.

  Комисията осъществява своята дейност чрез активно взаимодействие, координация и сътрудничество с Ръководството на МФ, Ръководителите на Катедри/клинични центрове, членовете на катедрените съвети и Ръководителите на базите за обучение на МФ.

  Периодично анализира учебния процес и учебната документация, която включва - квалификационната характеристика на специалността, учебния план, учебните програми, графика за учебните занятия и курсове, графика за тематичното разпределение на учебните занятия по катедри и клинични/учебни бази и изготвя становища за тяхната актуалност.

   Разработва процедури и инструментариум за събиране на валидни данни за качеството на обучение.Извършва вътрешни периодични проверки на факултетските учебни курсове и изпълнението на учебния план. Организира и провежда периодични срещи със студентите за обсъждане на проблеми по качеството на обучението. Участва в подготовката и провеждането  на  акредитацията  на  факултета.Изпълнява и други задачи свързани с процеса на обучение, възложени по преценка на ръководството на МФ.Становищата и препоръките на Комисията се протоколират и внасят от Председателя й за обсъждане на Декански съвет.По преценка на Деканския съвет, Деканът предлага становищата и препоръките на комисията за утвърждаване от ФС.

  Заместник Декан по УД на МФ внася предложенията за утвърждаване от Декански и Факултетен съвет.

   

  Комисията  обсъжда и  предлага на Зам.Декана, да внесе за утвърждаване от Декански и Факултетен съвет, предложения за промени в ежегодния Правилник за подготовка и провеждане на учебната година.

  В края на учебната година комисията се запознава с резултатите от проведената анкета Лумина и прави анализ на учебния процес.

   

   

   

   

   

  2018 година

  • Актуализиране състава на Комисията по качество със Заповед на Декана ЗД-153/06.03 2018 г.
  • Комисията одобрява предложения от доц. Буланов Проект за структура на „Академичен стандарт за учебна програма по задължителна учебна дисциплина“за специалността медицина.Той включва всички елементи, необходими за целите на студентското обучение по дадена дисциплина.
  • Разгледана е структурата на анкетната система „Лумина“, както и резултатите от анкетата за уч. 2017/18 г.
  • Обсъдена е актуалността на учебната литература за студенти по специалностите „медицина“ и „ дентална медицина“ и създаването на специализиран орган – редколегия за възлагане, изпълнение и рецензиране на учебна литература като един от най- ефективните начини за контрол на качеството на учебния процес.

   

  2019 година

  • Комисията приема формата на оценяване в Учебния план „текуща оценка“ да се замени с изпит.
  • Отпада като задължителна в І курс дисциплина“студентски спорт“ и преминава в свободноизбираем модул
  • Разширява се обучението на студентите по дисциплината „клинична имунология“. От учебната 2019/20 г. дисциплината ще се изучава в зимен семестър на ІІІ курс с голям фундаментален елемент „Основи на клиничната имунология“. С общ хорариум 60 учебни часа. Обучението в V курс и и изпита остават без промяна.
  • Комисията прави предложение до Декана за подобряване контрола върху провеждането на колоквиума. Да се даде възможност на Ръководителя на катедрата на преценява може ли да се завери семестъра при неявяване или слаба оценка на колоквиум.
  • Дисциплината Медицина на Бедствените ситуации да се преподава вместо в V семестър на ІІІ курс в ІІІ семестър на ІІ курс, без промяна на хорариума, формата и оценяване и кредитите.
  • Обсъди резултатите от проведената задължителна анкетна система Лумина – за студентите по медицина І-VІ курс за учебната 2017/18 г. и 2018/19 г. (Резултатите са налични тук)

   

  ІІ. Катедрен отговорник по качеството (КОК).

  По предложение на Ръководителя на катедрата, Катедрения съвет избира катедрен отговорник по качеството /КОК/.

   

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy