• Български език
 • English
 • Заявки

  Заявки

  Заявките на кандидатите се приемат в сектор „Следдипломно обучение” или се изпращат в сектора чрез РЦЗ, в едномесечен срок след разпространяване на План-разписанието. Подадените заявки за участие в обученията, следва да бъдат коректно и изцяло попълнени.

   

  Получените заявки се оформят в досиета, които се представят за одобрение на Ръководителите катедри. Одобрените от катедрите кандидати, получават карти-направления за включване в съответната форма на обучение до края на настоящата календарна година. За непопълнените места в отделните форми на обучение се приемат заявки целогодишно.

   

  Началото на всяко обучение или стаж се регистрира в сектор „Следдипломно обучение”.

   

  Основни и тематични курсове – на основание приложен списък на участниците, съставен от отговорника на обучението и подписан от Ръководителя на съответната Катедра.

   

  Индивидуалната форма на обучение- при започване кандидатите задължително се регистрират в сектор „Следдипломно обучение”, а окончателният документ се издава след представяне на служебна бележка от Ръководителя на съответната Катедра и документ за платена такса.

   

  В сектора се съхранява поименна информация за проведени обучения от 1971 г. При поискване се издава съответния дубликат, срещу заплатена такса, определена със заповед на Ректора.


  Образец 3 - Курсове за специалисти

  Образец 4 - Индивидуално обучение за специалисти

  Образец 5 - Специализанти

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy