• Български език
 • English
 • Образователна дейност

  Образователна дейност

  Образователна дейност

   

  • Организиране и провеждане на обучение на български и чуждестранни студенти за придобиване на висше образование и образователно-квалификационна степен (ОКС) “магистър”;
  • Хармонизиране на обучението със стандартите на другите висши училища у нас и в чужбина;
  • Постигане на ниво на сравняемост и съизмеримост на полученото образование в Медицински факултет- София с това на страните от ЕС;
  • Създаване на оптимални условия за социално открояващо се личностно, интелектуално и професионално израстване на студентите, докторантите и специализантите и за тяхната бърза адаптация към динамично променящата се среда;
  • Провеждане на образователния процес със съвременна учебна материално- техническа база;
  • Организиране и провеждане на обучение за получаване на образователна и научна степен “доктор”;
  • Организиране и провеждане на следдипломно обучение;
  • Непрекъснато усъвършенстване на образователния процес чрез система за гарантиране на качеството;
  • Мобилност на преподаватели и студенти с образователна цел.

   

  Научно- изследователска дейност

   

  • Създаване на условия за непрестанно развитие и усъвършенстване на преподавателите и изявените студенти в научно- изследователската област;
  • Стимулиране развитието на Медицински факултет- София като научно-изследователски център на национално и Европейско ниво;
  • Стимулиране, подкрепа и създаване на условия за академичната общност за участия в конкурси за специализации и научно-изследователски проекти, финансирани от различни институции у нас и в чужбина.

   

  Нравствена дейност

   

  • Усъвършенстване на професионалната етика, законовата и организационната култура на медицинските специалисти;
  • Регулиране на междупрофесионалните отношения в рамките на провеждащата се цялостна реформа в българското общество и здравеопазване.

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy