• Български език
 • English
 • Доцент

  Доцент

  Необходими документи за допускане за заемане на академична длъжност "доцент":

  В двумесечен срок от публикуване на обявлението в „Държавен вестник" кандидатите за участие в конкурса подават заявление за допускане до ръководителя на приемащото структурно звено и прилагат 7 комплекта документи - 1 оригинал и 6 идентични на оригинала копия за останалите членове на журито, както следва:

  ДОКУМЕНТИ
  • 1. европейски формат автобиография;
  • 2. нотариално заверено копие на диплома за образователната и научна степен „доктор";
  • 3. нотариално заверено копие на диплома за научната степен „доктор на науките" (ако има такава);
  • 4. нотариално заверено копие на документ/ свидетелство за придобита специалност по съответното професионално направление (ако допълнително се изисква);
  • 5. медицинско свидетелство;
  • 6. свидетелство за съдимост;
  • 7. удостоверение за стаж по специалността (копие на трудова книжка);
  • 8. удостоверение от последната месторабота за преподавателска дейност и учебна натовареност, включително и на хонорар, от предходните две академични години;
  • 9. доказателства за приложени в практиката научни изследвания, изобретения и рационализации (патенти, договори за внедряване на научни разработки);
  • 10. списък и копия на публикации в специализирани научни издания (статии, монографии, учебни помагала);
  • 11. публикувани учебни материали - учебници, сборници, ръководства и др., разработени от кандидата;
  • 12. доказателства за участие в научни проекти (служебни бележки, договори за участия в научни екипи и др.);
  • 13. списък на защитилите докторанти под негово ръководство и копия от авторефератите им (ако има такива);
  • 14. служебна бележка за специализантите под негово ръководство;
  • 15. служебна бележка за дипломанти, защитили под негово ръководство;
  • 16. служебна бележка за работа по учебна програма или курс на преподаване във висше училище;
  • 17. други научно-приложими разработки, съответстващи на изискванията на приемащото структурно звено;
  • 18. списък на участията в научни форуми (конгреси, конференции, симпозиуми), придружени с копие на заглавната страница и резюмето от книжката с резюмета на форума;
  • 19. списък с цитирания (разглеждат се само публикации в специализирани научни издания) и резюмета на трудовете след защита на докторската дисертация (на хартиен и електронен носител);
  • 20. справка за участия в редколегии, членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна област, рецензии, публикации с обществено значение и др. постижения с подпис на кандидата;
  • 21. авторска справка на научните приноси на трудовете;
  • 22. доказателства за изпълнение на минималните национални изисквания и изискванията на този правилник Приложения 3 и 4.
  СПРАВКИ

  В медико-биологична област В медико-клинична област

  В област 4. Природни науки, математика, информатика

  Преподавателската дейност, учебната работа, научноизследователска дейност и научната активност на кандидата се оценяват според изпълнението на условията по чл. 126, 127 ал. 2 и въз основа на показателите, съгласно Приложения 3 и 4. До участие в конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на законовите изисквания, включително на минималните национални изисквания, и на изискванията на ПУРПНСЗАДМУС.

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy