• Български език
 • English
 • Факултетна комисия по качеството

  Факултетна комисия по качеството

  На основание решения на Декански съвет протокол 20/08.02.2018г и Факултетен съвет протокол 20/23.02.2018г и в съответствие с  „Правилника за управление, структура и критерии на система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и академичния състав в Медицински университет – София“, считано от 01.03.2018 година

   

   

   СЕ ОПРЕДЕЛЯ

   

  Комисия по качество на учебната дейност в Медицинския факултет при МУ-София, в следния състав:

  Председател:

  Доц. д-р Димитър Буланов                              Зам. Декан по УД на МФ

  Зам. председател:

  Проф. д-р Здравко Каменов                            Катедра Вътрешни болести

  Членове:

  Проф. д-р Юлия Петрова                                 Катедра Неврология                             

  Проф. д-р Боряна Делийска                            Кл. център по нефрология                   

  Проф. д-р Христо Георгиев                            Катедра ортопедия и травматология

  Проф. д-р Лазар Желев                                    Катедра анатомия, хистология и ембриология

  Доц. д-р Юри Няголов                                     Катедра физиология

  Доц. д-р Гергана Петрова                                Катедра педиатрия

  Доц. д-р Румен Николов                                 Катедра фармакология и токсикология

  Гл. асист. д-р Венцислава Пенчева                Катедра пропедевтика на вътрешните болести

  Гл. асист. д-р Елена Арабаджиева                  Катедра обща и оперативна хирургия

  Гл. асист. д-р Константин Гроздев                 Катедра Хирургия

  Асист. д-р Анатолий Дуковски                      Катедра Акушерство и гинекология

  Асист. д-р Александрина Влахова                 Катедра обща и клинична патология

  Асист. д-р Анна Валериева                             Клиничен център по алергология

  Асист. д-р Елена Георгиева                            Катедра анестезиология и интензивно лечение

  Д-р Мина Сердарова                                        докторант

  Никола Дончев                                                 студент

  Милка Бояджиева                                             Ръководител Учебен отдел „Български студенти“

  Таня Влъчкова                                                  експерт Учебен отдел „Български студенти“

  Жулиета Стефанова                                в.и.д. Ръководител Учебен отдел „Чуждестранни студенти“

  Галя Пенева                                                     технически секретар на комисията

   

  Обхватът на дейността, целите, задачите и правомощията на Комисията по качество на учебната дейност на МФ се регламентират в „Инструкция за дейността на Комисията по качество на учебната дейност в Медицинския факултет при Медицинския университет - София“.

   

   

   

  ИНСТРУКЦИЯ

  ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО КАЧЕСТВО НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В МЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

   

  Медицинският факултет (МФ) при МУ – София подготвя съгласно своята мисия и по предмета на своята дейност, за нуждите на българската и световна медицинска наука и практика, и за частния бизнес висококвалифицирани лекари, способни да се реализират във висококонкурентна среда и готови да отговорят на предизвикателствата на променящия се свят.

  МФ поставя на първо място отговорността си към предоставяне на високо качество на обучение на своите студенти, чрез разработена образователна система, която е в съответствие с традициите на българската медицинска школа, европейските стандарти за университетско медицинско образование и в синхрон с динамично променящата се медицинска наука.

   

  І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Инструкцията се изготвя в съответствие с разпоредбите на Правилника за управление, структура и критерии на система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и академичния състав в МУ – София.
  2. Инструкцията регламентира структурата, статута, обхвата на дейността, целите, задачите и правомощията на Комисията по качество на учебната дейност на МФ (Комисията).
  3. Инструкцията е неразделна част към заповедта на Декана за определяне състава на Комисията.
  4. Комисия по качеството на учебната дейност е помощен орган на Декана и Факултетния съвет. Пряко подчинена е на Декана и отчита дейността си пред него.
  5. Основните дейности на Комисията са насочени към:

  5.1. Подпомагане на Декана, ФС, катедрите и администрацията за въвеждане на факултетско ниво на утвърдените от Ректора и Академичния съвет стандарти, методологии, методики и информационни системи за оценяване и контрол на качеството.

  5.2. Подпомагане на ръководството на Факултета за реализирането на дейности, чрез които функционира Системата за управление на качеството.

  5.3. Изготвя мотивирани предложения до Декана и Факултетния съвет за проекти и решения за подобряване на дейността на учебния процес.

  1. С цел интегриране с общоиституционалната система за качество, при отчитане на специфичните нужди при обучение на студенти по медицина, дейностите на Комисията са съобразени с нормативните документи в областта на здравеопазването и медицинското образование - Единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „медицина”, Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 07.09.2005 г. относно признаването на професионалните квалификации, Закона за здравето, Национална здравна стратегия на МЗ и др.
  2. Съставът, свикване заседанията и решенията на Комисията се обявяват на официалния сайт на МФ.

   

  ІІ.СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

  1. Комисията е постоянно действаща за срока на мандатност на Декана и ръководството на МФ.

  8.1. Деканът упражнява контрол върху дейността на Комисията, може да й възлага задачи в обсега на нейните правомощия, да следи за изпълнението им, да изисква писмен отчет за резултатите от дейността, да санкционира  по  административен  ред  членовете  на  комисията  и  да  прави предложения за промени в състава й.

  1. С изтичане мандата на Декана и ръководството на МФ, в съответствие с т.1 и т.2 може да бъде актуализирана.

   

  ІІІ. СТРУКТУРЕН СЪСТАВ

  1. Комисията се състои от Председател и членове. При необходимост може да се определи и Заместник-председател. В състава на Комисията се включват:
  • хабилитирани лица от предклиничите и клиничните катедри
  • един представител на студентската общност
  • един докторант
  • ръководителите на сектори „Български студенти”, „Чуждестранни студенти”
  • служител от администрацията на Деканата за организиране заседанията на комисията,

       подготовка на материалите за разглеждане, уведомяване членовете на комисията за

       предстоящите заседания, протокол на заседанието и архив на документацията.

  1. Председателя и заместник-председателя на Комисията се определят от Деканския съвет.
  2. По предложение на Председателя на комисията, съгласувано с Декана и Деканския съвет, се изискват предложения от ръководителите на катедри/клинични центрове в структурата на МФ за членове на комисията и нейния състав се определя със заповед на Декана на МФ.

             

  ІV. ЗАСЕДАНИЯ, ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА И ПРАВОМОЩИЯ

  1. Комисията е субординирана на Университетската комисия по качество (УКК) и след всеки семестър  депозира  в  УКК  обобщените  резултати  от работата, изводите и препоръките за поддържане и подобряване на качеството на обучението във факултета.
  2. Комисията заседава най-малко веднъж на всеки семестър.

  14.1. Председателят на Комисията може да свиква и други заседания, по време на процедури за акредитация и при възникнали обстоятелства, налагащи становището й в помощ на ръководството на МФ. Възможни са конференти заседания.

  14.2. След края на всеки семестър и след края на всяка учебна година, Комисията депозира обобщен доклад за работата си при  Декана, който го внася за разглеждане на Декански съвет.

  1. Обхват на дейността:

  15.1 Комисията осъществява своята дейност чрез активно взаимодействие, координация и сътрудничество с Ръководството на МФ, Ръководителите на Катедри/клинични центрове, членовете на катедрените съвети и Ръководителите на базите за обучение на МФ.

  15.2. Периодично анализира учебния процес и учебната документация, която включва - квалификационната характеристика на специалността, учебния план, учебните програми, графика за учебните занятия и курсове, графика за тематичното разпределение на учебните занятия по катедри и клинични/учебни бази и изготвя становища за тяхната актуалност.

  15.3. Организира провеждане на анонимни анкети за оценка на качеството на обучението всред студентите и преподавателите и анализира  резултатите от тях, като основните акценти във въпросниците се отнасят до:

  • яснота на изложението на преподавателя;
  • актуалност на учебния материал, съобразно дисциплината;
  • диалог с лектора и ниво на компетентност при задаване на въпроси и изискване на отговори;
  • практическа приложимост и полза от практическите упражнения;
  • оценка на материално-техническа база;
  • обективност и яснота на критерии за оценката, след колоквиум, тест, изпит;
  • оценка на допълнителните форми на обучение – модули;
  • предложения от студентите за интересуващи ги теми, които да залегнат в основата на разработване на програми за свободно-избираеми дисциплини;
  • оценка на администрирането на специалността на ниво Деканат на МФ

   

  15.4. Разработва процедури и инструментариум за събиране на валидни данни за качеството на обучението.

  15.5. Извършва вътрешни периодични проверки на факултетските учебни курсове и изпълнението на учебния план.

  15.6. Извършва тематични проверки по решения на АС и ФС.

  15.7. Организира и провежда периодични срещи със студентите за обсъждане на проблеми по качеството на обучението.

  15.8. Разпространява добрия опит и добрата учебна практика в базите на факултета.

  15.9. Участва в подготовката и провеждането  на  акредитацията  на  факултета.

  15.10. Изпълнява и други задачи свързани с процеса на обучение, възложени по преценка на ръководството на МФ.

  1. Становищата и препоръките на Комисията се протоколират и внасят от Председателя й за обсъждане на Декански съвет.
  2. По преценка на Деканския съвет, Деканът предлага становищата и препоръките на комисията за утвърждаване от ФС.

   

  1. ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ ЗА ПОСТИГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО

  КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО В МФ

  1. Основна цел в дейността на Комисията е постигане и поддържане на високо ниво на качество на обучението и на двете страни, участващи учебния процес - академичен състав и студенти.
  2. Основните фактори, влияещи върху качеството на учебния процес в МФ са акумулирани в трите основни ресурса за осъществяване на обучението:

  19.1. Ресурс І - „Преподавателски състав”

  • конкурсен принцип при назначаването на академичния състав
  • квалификация и подготовка на академичния състав
  • актуалност на учебните планове
  • актуалност и високо ниво на практическите учебни занятия
  • актуалност и високо ниво на лекционния материал
  • използване на съвременни интерактивни методи на преподаване
  • групиране на студентите в оптимален брой за обучение по дисциплини
  • упражняване на постоянен текущ контрол върху степента на усвояване  на преподавания материал чрез тестове, семинари и колоквиуми
  • прилагане на европейски стандарти при обучението
  • провеждане на семестриални изпити с практическа и писмена и устна теоретична част и други.

  19.2. Ресурс ІІ - „Материално-техническа и информационна база”

  • ниво на материалната база – съвременно оборудване на научно-изследователски лаборатории и клинични/болнични бази
  • обезпечаване на учебния и научно-изследователския процес с необходимите финансови

  средства

  • обезпечаване на учебния процес с актуални учебни помагала – учебници, ръководства за практически упражнения, ръководства за тестово изпитване и др.
  • достъп до медицинска литература
  • непрекъснат мониторинг на учебния процес
  • анкети сред студентите и др.

  19.3. Ресурс ІІІ - „Ресурси за управление и администриране качеството на учебния процес”

  • регламентиране на критериите, методите  и  процедурите  за  оценяване  на студентите

  и академичния състав

  • системна обратна връзка между студентите, преподавателите и академичното

  ръководство на университета

  • мотивация на студентите чрез постигане на максимално обективна оценка на познанията им чрез писмени изпити, тестови задачи и др.
  • мотивация на преподавателите чрез обективното оценяване на постигнатото от тях

  качество на обучение

   

  VІ. АДМИНИСТРИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

  1. Председателят на комисията, свиква заседанията й в съответствие с т.12.
  2. Членовете на комисията се уведомяват най-малко една седмица писмено или по e-mail за предстоящото заседание и неговия дневния ред, придружено с работни материали (ако има такива).
  3. Всички заседания на комисията се протоколират.

   

   

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy