• Български език
 • English
 • За Катедра

  За Катедра

  За нас

   

  Преподавателите в Катедрата по педиатрия са допринесли за подготовката на над 46 000 лекари, от които повече от 8000 чуждестранни граждани. Практически всички лекари, придобили специалност по педиатрия в България, са преминали обучение в Катедрата. В момента се обучават годишно около 1000 студенти (V и VІ курс) и над 50 специализиращи лекари по педиатрия и профилните педиатрични специалности. Преподавателите в Катедрата имат огромна заслуга за създаването на българската педиатрична литература. Нейните членове участват най-активно и са основни автори в написването на практически всички български учебници и учебни помагала по педиатрия за студенти и специализанти. Написани са повече от 10 учебника по педиатрия, включително и последните два – единият под редакцията на проф. Бобев и доц. Генев, претърпял 3 издания и написан от авторски колектив от над 70 души, и най-новият – излязъл през 2019 г. под редакцията на проф. И. Литвиненко и доц. Д. Авджиева. Освен големия брой учебни издания и монографии, сътрудниците на Катедрата са написали хиляди статии, вкл. в реномирани чуждестранни списания, участвали са в издаването на научни сборници, методични указания и др. Те са сред основните автори и на излизащото вече почти 60 години специализирано списание „Педиатрия“ и на излизащото повече от 20 години списаниe „Практическа педиатрия“. Обучението на студенти и специализанти в Катедрата, винаги е протичало в неразривна връзка с диагностично-лечебната дейност. В Катедрата винаги са се лекували най-тежките и сложни случаи на детски заболявания от цялата страна. За осъществяване на тази си дейност сътрудниците на катедрата още от зората на създаването й и до днес са се стремели да въвеждат максимално бързо най-новите и най-високи достижения на световната педиатрична наука и практика.

   

  История

   

  Катедрата по детски болести е създадена през 1919 год. веднага след възникването през 1918 год. на първия Медицински факултет в България към Софийския университет. Първоначално ръководството е поверено на д-р Хр. Павлович, а след проведен конкурс през 1920 год. се поема от д-р Стефан Ватев. През 1923 год. д-р Ватев става първия професор по педиатрия в България и ръководи катедрата до 1936 год. След него катедрата се оглавява последователно от:

  • Проф. д-р Никола Дабовски - 1936-1944 г.
  • Проф. д-р Любен Рачев - 1945-1970 г.
  • Проф. д-р Лора Бакалова - 1970-1976 г.
  • Проф. д-р Шимон Ниньо - 1976-1990 г.
  • Проф. д-р Драган Бобев - 1990-2000 г.
  • Доц. д-р Илия Калев - 2000-2004 г.
  • Проф. д-р Александър Куртев - 2004-2008 г.
  • Доц.д-р Калинка Коприварова 2008-2012 г.
  • Доц. д-р Калинка Коприварова 2008-2009 г.
  • Доц. д-р Мариана Маринова 2010-2012 г.
  • Проф. д-р Иван Литвиненко – 2012-2020 г.
  • От 2020 год. неин ръководител е доц. д-р Даниела Авджиева-Тзавелла

  Първоначално катедрата е базирана в “Александровска” болница (сградата на бившата І-ва хирургия) и в две допълнителни сгради и е разполагала общо с 84 легла.

  Първият ръководител на катедрата е изнасял и първия пълен лекционен курс по педиатрия, такъв е изнасян и от доц. Н. Дабовски. По-късно хоноруваните доценти А. Фиков и А. Панов също изнасят пълен лекционен курс.

  Едни от първите асистенти, постъпили на работа в катедрата, са: д-р К. Евстатиев, д-р Ф. Кисьов, д-р И. Андреев, в края на 20-те и началото на 30-те години в катедрата постъпват: д-р П. Белопитов, д-р Др. Бобев, д-р Г. Гизов. Не след дълго към колектива на катедрата се присъединяват: д-р Б. Братанов, д-р Л. Рачев, д-р Ив. Киров, д-р Л. Бакалова, д-р В. Бъчварова, д-р Б. Немски, д-р Д. Маринов, д-р Ст. Димитров (по-късно през 1963 г. основал катедрата по педиатрия в МУ – Варна).

  През 1972 год., след образуване на Медицинска академия, катедрата обединява кадровия потенциал на катедрата по детски болести към ВМИ – София, катедрата по детски болести към бившия ИСУЛ и Научния институт по педиатрия към МЗ. Тя се превръща в мощна научно-преподавателска, диагностично-лечебна и методична институция. В нея през 80-те години работят около 150 души научно-преподавателски кадри, от които 30 хабилитирани лица, в. т. ч. 10 професори и сн. н. с. І ст.

  От начало в катедрата са били обособени два основни сектора – кърмачески и вътрешно отделение, в които са приемали деца с най-разнообразни заболявания, вкл. с туберкулоза, ДЦП, сепсис, антракс, с ментални отклонения и цялата останала обичайна детска патология. По-късно започва оформянето на специализирани отделения и сектори, като напр. по хематология, ендокринология, нефрология и др. В средата на 70-те години се оформят самостоятелни отделения по всички основни направления на педиатрията, обединени в 4 клиники. По-късно – през 80-те години се формират самостоятелни клиники по всички основни субспециалности и голям отдел по въпросите на профилактичната педиатрия и научно-организациона секция, разработваща проблемите на социалната педиатрия.

   

  Дейност

   

  Обучение на студенти по медицина

  Педиатрията се изучава в V курс и включва, съгласно държавните изисквания 210 уч. часа, от които 90 ч. лекции. Обучението на студентите се извършва по циклична система, което включва 30 работни дни непрекъснато обучение. В клиниките на катедрата преди обяд се провеждат практически упражнения. На обед и в ранния следобед се изнася лекционния курс, който в момента включва 37 лекции.

   

  Преддипломния стаж

  Включва обучение на стажант лекари, обучавани на български и английски език, с продължителност от 30 календарни дни.  Годишно преминават обучение четири цикъла стажант лекари.

   

  Обучение на студенти по стоматология

  Обучението по педиатрия се извършва съвместно с катерата по инфекциозни болести. Педиатрията се изучава през ІV курс с обем от 8 лекции и 9 упражнения. Обучават се студенти по дентална медицина на български и на английски език.

   

  СДО

  Годишно се провеждат два едномесечни основни курса за специализиращи педиатрия, включващи лекции и практически упражнения. Провеждат се около 15 спезиализирани тематични курса с продължителност на обучение от 3-5 дни. В катедрата се обучават постояно специализанти по педиатрия и докторанти. Преминават обучение по педиатрия и общопрактикуващи лекари в модули от 8 и 10 седмици.

   

  Структура

   

  Понастоящем катедрата по педиатрия се състои от осем клиники, базирани в три болници – шест от клиниките са в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, клиниката по пулмология в МБАЛ „Александровска” и клиника по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. В обучението по педиатрия участват и хонорувани преподаватели от Клиника по детска кардиология, МБАЛ НКБ.

   

   

   

   

   

  Контакти

  • Адрес: Катедра по педиатрия, Медицински Факултет, Медицински Университет, – София СБАЛДБ “Проф. Иван Митев”, ет.4 бул. „Акад. Иван Гешов“ №11 1606, София тел: 02/8154240 email: pediatrics@medfac.mu-sofia.bg
  hero image

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy