• Български език
 • English
 • Асистент

  Асистент

  Медицински университет – София назначава на длъжност „асистент“ на срочен трудов договор лице, въз основа на спечелен конкурс с изпит по специалността. Изборът се утвърждава от съвета на приемащото структурно звено и се одобрява от АС, след което Ректорът назначава избраното лице на академичната длъжност „асистент“.

  В срок от един месец след обявлението на интернет страницата на МУ – София кандидатите подават заявление за допускане до ръководителя на приемащото структурно звено и прилагат следните документи:

  1. европейски формат автобиография;
  2. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър"
  3. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
  4. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
  5. медицинско свидетелство;
  6. свидетелство за съдимост;
  7. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
  8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
  9. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy