• Български език
 • English
 • Чуждестранни студенти - студенстко обучение

  Чуждестранни студенти - студенстко обучение

  Отделът за чуждестранни студенти извършва цялостно административно обслужване на студентите, което се изразява в следното:

  • запознаване на студентите с правата и задълженията им, съгласно Правилника за подготовка и провеждане на учебната година на МУ-София
  • даване на пълна и точна информация по всички въпроси, касаещи решаването на студентското положение 
  • осигурява се навременното събиране на таксите на чуждестранните студенти
  • упражняване на пряк контрол върху учебния процес на чуждестранните студенти
  • издаване на всички необходими документи /студентска книжка, студентска лична карта, уверение за общежитие, удостоверение за студентски статус, удостоверение за Паспортна служба, академична справка и др./

   

  Административни услуги

  Формуляри и академични документи

  Формуляри

  1. Регистрационна форма
  2. Формуляр за съгласие на субекта на данни
  3. Декларация за конфиденциалност
  4. Декларация за достоверност на предоставените от студентите контакти
  5. Декларация за здравно осигуряване

  Декларацията за здравно осигуряване се попълва само от студенти, които отговарят на следните изисквания:

  • чуждестранни студенти с двойно гражданство (едно от  което е българско- чл. 95, ал. 10)
  • чуждестранни студенти, които са приети съгл. ПМС 103/1993 г. и ПМС 228/1997 г.
  • чуждестранни студенти, които са граждани на държави- членки на ЕС и на ЕИП- в този случай се спазва принципът на регламентите за социална сигурност в ЕС, т.е. всяко лице се осигурява в една държава- членка и в една държава- членка ползва пълни права. Във всички останали държави- членки лицето ползва само спешна и неотложна медицинска помощ с ЕЗОК (Европейска здравноосигурителна карта).
  1. Уверение
  2. Заявление

  Формулярите за изтегляне могат да бъдат намерени в секция АДМИНИСТРАТИВНИ ФОРМИ/ ПОДСЕКЦИЯ ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ.

  Академични документи (такси/ срокове и инструкции как да направите заявка за издаване на съответния академичен документ)

  Документите се издават само на български език!

  Начини на заявяване на академични документи:

  • чрез изпращане на e-mail до съответния експерт (задължително напишете вашия факултетен номер, курс и вид на документа, който искате да заявите)

   

  1. Академична справка (срок за издаване на документа- 10 работни дни)

  В рамките на учебната година студентите имат право да получат само 1 безплатна академична справка.

  Студентите трябва да заплатят такса за всяка следваща академична справка, която искат да получат.

  Административна такса: 84 лв.

  1. Удостоверение (срок за издаване на документа- 3 работни дни)

  Административна такса: 20 лв. (само за лица, които са загубили студентските си права и дипломанти)

  1. Уверение
  2. Дубликат на студентска книжка
  • заявление за издаване на нова студентска книжка (подава се до съответния експерт)
  • документ за платена административна такса- 15 лв.
  • 1 снимка
  • нова студентска книжка (закупува се от книжарницата)

  Академични документи- дипломиране

  1. Диплома и дипломно приложение (на бълг. език)
  2. Европейско дипломно приложение (на англ. език)
  3. Деканско писмо- 120 лв.
  4. Дубликат на дипломно приложение- 84 лв.

   

  Важно!

  Лица, които са загубили студентските си права заплащат съответните такси!

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy