• Български език
 • English
 • Конкурс за Еразъм преподаватели и административен персонал – град Тирана, Албания

  13 Май 2024

  Конкурс за Еразъм преподаватели и административен персонал – град Тирана, Албания

  Медицински университет – София, Медицински Факултет обявява конкурс за подбор на 4-ма преподаватели за реализиране на Еразъм мобилност с цел обучение в University of Medicine, гр. Тирана, Албания, за следните провизорни дати 12 юли 2024 г.

  Критериите за подбор на академичния персонал за участие в Еразъм мобилност, според Вътрешните правила за администриране на програма Еразъм+ в Медицински университет – София са:

  1. Представяне на подписано от приемащия университет споразумение за преподаване.
  2. Документ за владеене на работния език – минимум ниво В2. За Еразъм конкурса се признават сертификати/дипломи от завършено средно образование с интензивно изучаване на чужд език или други документи удостоверяващи владеенето на езика, в т. ч. продължителен престой в чужбина, майчин език и др.
  3. Да е преподавател щатен или хоноруван в МУ-София по съответната договорена област на знание.
  4. Да работи активно с входящи и изходящи Еразъм студенти.
  5. Да съдейства за разширяване на партньорствата по програма ЕРАЗЪМ +. Наличие на предварителни контакти, участие в съвместни проекти с преподаватели от партниращата институция ще се разглеждат като предимство.
  6. Предимство при равни други условия при подбора ще се дава на лица с по-малко възможности, като лица с различни увреждания, здравословни проблеми и т.н., дефинирани в Еразъм + Ръководство на програмата.
  7. Да инициира и участва в разработването на проекти / разработване на учебни програми по програма ЕРАЗЪМ +.
  8. Да се дава предимство на членове на академичния персонал, които допринасят за интернационализацията на университета, увеличаване на проектната дейност и съдействат за  реализиране на входящи и изходящи студентски мобилности.

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Професионална автобиография – Европейски формат на английски език.
  • Документ/доказателства за владеене на работния език. Работният език на програма Еразъм е английски език.
  • Три заглавия на теми, които биха представили пред студентите и преподавателите в приемащия университет, тъй като заминаването е възможно, при условие, че приемащата институция одобри предлаганите теми.

  Описаните документи трябва да се представят в Еразъм офиса на Медицински Факултет, Медицински университет – София, на 10 етаж, Деловодство, или на следния имейл: mmladenov@mu-sofia.bg, най-късно до 24.05.2024 год. Интервюто с кандидатите ще се проведе на 27.05.2024 год., в Медицински Факултет, ул. Здраве 1, зала 2, от 11.00 ч.

  За допълнителна информация пишете на имейл: mmladenov@mu-sofia.bg

   

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy