(затвaряне)

Уважаеми Ръководители на катери, сектори, отдели и научни проекти,

11-07-2022

         В изпълнение на изискванията, залегнали в Системата за финансово управление и контрол, във Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки на Медицински факултет при Медицински университет – София и на основание заповед № 3Д-6/12.01.2022 г. на Декана относно лицата, които са компетентни да правят предложения за поемане на финансово задължение /доведена до знанието на всички ръководители на катедри, клинични центрове, сектори и отдели/, Ви приканваме да използвате приложените тук формуляри, които се представят за утвърждаване от Декана на Медицински факултет. След писмено произнасяне на Ректора на  Медицински университет – София относно начина на извършване на разхода - директно или  чрез  провеждане на процедура по възлагане на обществени поръчки, можете да пристъпите към изразходване на заявените средства. В случаите, когато разходът се отнася за учебна дейност/обучение и провеждане на изпити/ и възнаграждение на научни журита, той се извършва веднага след утвърждаване от Декана.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Формуляри за:

  1. Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по учебна дейност;
  2. Предложения за поемане на финансово задължение, които се съгласуват от Заместник-Декана по научна дейност, в т.ч. за: научно жури, командировки, научни проекти;
  3. Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана на чуждестранните студенти и докторанти;
  4. Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по следдипломно обучение;
  5. Заявки за изразходване на средства по финансовия план на научни проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“, Съвета за медицинска наука или по европейски и други международни проекти.

 

Образците на формулярите можете да изтеглите оттук:

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1000
Дата Заглавие Видяна