(затвaряне)

История

18-05-2003

Катедрата по клинична лаборатория (първата катедра по тази специалност в България) е създадена през 1956 г. към Института за специализация и усъвършенстване на лекари (ИСУЛ). От названието на болничната структура произтича недвусмислено и целта на звеното - следдипломно обучение на лекари за придобиване специалност клинична лаборатория. В рамките на специализацията по клинична лаборатория е включен за първи път в страната 6-месечен основен курс за теоретическа и практическа подготовка по три основни раздела на специалността - патобиохимия, лабораторна хематология и клинична химия от високо квалифицирани специалисти, преподаватели в катедрата. Материалната база позволява отделно работно място за всеки курсист и активно включване в рутинната работа по работни места. Структурата на Катедрата по клинична лаборатория беше разделена на две основни звена - Отделение по патобиохимия с ръководител доц. М.Хлебарова, отделение по клинична лаборатория с ръкъводител проф. Й.Тодоров. В отделението по клинична лаборатория имаше обособени лаборатория по хематология и морфология, лаборатория за ензимен анализ, лаборатория за кръвни газове и електролити, лаборатория белтъци, лаборатория метаболити и хормони. През този период са издадени няколко учебни помагала за специализиращите клинична лаборатория лекари от проф. Йордан Тодоров и доц. Маргарита Хлебарова.

След 1974 година, поради структурни промени - интеграция на ВМИ с ИСУЛ и други болнични заведения - Катедрата по клинична лаборатория се обособява във структурата на Научен институт по вътрешни болести на Медицинска академия - София. В състава на новообразуваното звено влизат част от сътрудниците на вече бивш ИСУЛ. Цялото отделение по патобиохимия се прехвърля в помещенията на бившата ЦКЛ на ВМИ - сега ПУЦ.

През 1981 г. отделението по патобиохимия беше закрито и сътрудниците, работещи към него преразпределени в различни звена. На територията на ПУЦ остана хормоналната лаборатория. Базата на новата Катедра беше в сградата на старите помещения на Стоматологичния факултет, а след построяване на Института по Акушерство и гитекология - на 4 етаж, където се намира до днес.Освен следдипломно обучение на лекари, тя поема и обучението на студенти от Медицинския и Фармацевтичния факултети на Медицинска академия. Постепено кръга на обучаваните в катедрата се разширява със следдипломно обучение по клинична химия на фармацевти, биолози, химици, желаещи за придобият новосъздадената специалност клинична химия и с обучение на студенти от Биологическия факултет на СДУ и от ХТМУ.

Във връзка със специализацията по клинична химия се провежда единствен в страната основен курс. Изпитите за признаване специалност по клинична лаборатория и клинична химия се провеждат по традиция единствено в звеното. Обучават се също така чуждестранни студенти и специализанти СДО по клинична лаборатория и по клинична химия включва 4 г. специализация в голяма болнична лаборатория - база за специализация (тип I), каквато е ЦКЛ и 5 г. - в по-малка лаборатория (II). Във втория случай се специализира ежегодно по 6 месеца в лаборатория тип I . В посочения срок се предвиждат ежегодно 15-дневни тематични курсове или един двумесечен основен курс, които се провеждат само в звеното. В края на всеки раздел специализантът се явава на колоквиум пред тричленна комисия, в която участва поне едно хабилитирано лице . Лекционните курсове по клинична лаборатория пред медицинските лаборанти в Медицинския колеж към Медицинския университет - София, както и курсовете за следдипломно обучение на медицинските лаборанти се изнасят от преподаватели назвеното; същата е база за практика на медицинските лаборанти от колежа

През 1982 кандидатстващата структура е център на СЗО за преподаватели по клинична лаборатория и организира курсове за съвременни стратегии на обучение и добра преподавателска практика по клинична лаборатория на френски език (София, 1982 и Лисабон, 1985) и на английски език (София, 1985). И двата курса в София се провеждат от преподаватели на звеното

През 1993 звеното организира 2 курса под егидата на Световната федерация по клинична химия (IFCC) по лабораторен мениджмънт и оценка на качеството (София 1993 и Пловдив1998) с участие на лабораторни експерти от балкански и Западноевропейски страни. В курса участват и преподаватели от кандидатстващата структура Курсът в Пловдив е изнесен от преподаватели на звеното.

Звеното става координатор на 3 проекта на програма TEMPUS:

I. 1994-1997 - за обучение по молекулярна биология на студенти по медицина и специализиращи лекари (проектът е разработен в сътрудничество с Белгия и Германия и включва 120 преподаватели и 100 студенти от медицинските университети в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора). Усъвършенстват се учебните програми по клинична лаборатория и други специалности

II. 1995-1997 - за обучение по клинична химия на студенти по биология от СДУ (проект, разработен в сътрудничество с Англия, Ирландия, Франция и довел до усъвършенстване учебната програма по клинична химия)

III. 1998-1999 - European Credit Transfer System (ECTS) за обучение на студенти-медици по предклинични и параклинични дисциплини (в сътрудничество с Белгия, Германия, Франция), в резултат на което се въвежда модулна система на обучение по клинична лаборатория.

ІV. 1996-2002 г образователна програма СЕЕРUS ,в която Катедрата по клинична лаборатория и Медицинския факултет участвуват в организиране на преподаване на клинична биохимия за студенти по фармация и медицина заедно с участие на медицинските университети от Австрия, Чехия, Унгария, Хърватска и Словения.Ежегодно се провеждат летни курсове с участие на преподаватели и студенти от звеното.

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1014
Дата Заглавие Видяна