(затвaряне)

Списък със свободноизбираеми курсове

01-04-2019

ИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Приложение към учебния план за учебна 2018/19 година

ОДОБРЯВАМ:

ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР БУЛАНОВ,ДМ

ЗАМ. ДЕКАН ПО УД НА МФ

 

 

С П И С Ъ К

 

НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ТЕМИ ЗА СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ /МОДУЛИ/ ЗА УЧЕБНА 2018/19 ГОДИНА

Решение на Факултетен съвет протокол 25/20.09.2018 г

 

КАТЕДРА

Бр. теми

СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ

ПРОГРАМА

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

/КУРС/

ECTS

Часове

Кредити

I. ПРЕДКЛИНИКА И ПРОПЕДЕВТИКА

Анатомия, хистология и ембриология

1

Функционална медицинска ембриология /І/ - обща ембриология

Анатомия.pdf

Проф. Желев

Доц. Малинова

36

1,8

2

Специална медицинска ембриология

Доц. Желев

Доц. Миланова

30

1,5

3

Клинична анатомия

Проф. Божилова

30

1,5

Анатомия и хистология

Образна диагностика

4

Образна анатомия на вътрешните органи

Образна анатомия на нервната система

Проф. Лазаров

Проф. Хаджидеков

30

1,5

Медицинска микробиология

5

Клинична микробиология

/микробиологични аспекти на инфекциите по системи/

Микробиология.pdf

Чл.кор.проф.д-р Ив. Митов

30

1.5

Фармакология и токсикология

6

Хомеопатия и алтернативна медицина –взаимодействие със съвременната фармакология

фармакология.pdf

Проф. Н. Бояджиева

 

60

3,0

7

Съвременни достижения във фармакотерапия и токсикология /наркомании, лекарствена токсикология/

Доц. Р. Николов

Проф. Сл. Сурчева

60

3,0

8

Фармакотерапевтични аспекти на фармакологията и токсикологията за социално значими заболявания

/лечение на болка, нервно-психични, инфекциозни, хормонални и други заболявания/

Доц. Р. Николов

Проф. Сл. Сурчева

60

3,0

9

Molecular basis of pharmacology and pharmacogenetics and epigenetics

Проф. Н. Бояджиева

Д-р М. Варадинова

60

3,0

Обща и оперативна хирургия

10

Спешна хирургия

ООХ.pdf

Проф. В. Димитрова

30

1,5

11

Постоперативен период в коремната хирургия

Проф. В. Димитрова

30

1,5

Пропедевтика на вътрешните болести

12

Неинвазивна диагностика в кардиологията

 

КПВБ.pdf

Доц. Н. Рунев

Проф. О. Георгиев

20

1,0

Медицинска химия и биохимия

13

Биоорганична химия

 

МХБ.pdf

Доц. И. Иванов

36

1,8

14

Патобиохимия

МХБ-1.pdf

Акад.проф.д-р В. Митев

30

1,5

Патофизиология

15

Патофизиолбогични механизми на някои социално-значими и стрес-индуцирани заболявания

Патофизиология.pdf

Проф.д-р Ал. Стойнев

40

2,0

Медицинска физика и биофизика

 

16

Нанотехнологии м медицината

МФБ-1.pdf

Акад. Б. Тенчов

20

1,0

17

Физични основи на образната диагностика

МФБ-2.pdf

Доц. И. Антонов

20

1,0

18

Оксидативен стрес и свободнорадикални процеси

МФБ-3.pdf

Проф. Т. Трайков

30

1,5

19

Физични методи за анализ в медицината – UV/VIS спектроскопия

МФБ-4.pdf

Доц. И. Антонов

Доц. В. Хаджимитова

30

1,5

20

Медицинска биомеханика

МФБ-5.pdf

Доц. И. Антонов

20

1,0

Физиология

21

Клинична и приложна физиология

Физиология.pdf

Доц. Н.Белова

40

2,0

Биология

22

Биология на паразити с медизинско значение

Биология.pdf

Проф. Д. Димитрова

44

2,2

Център за езиково обучение, физическо възпитание и сторт

23

Общоезиков курс по английски език за напреднали /подготовка за специализиран език/

Английски език 1.pdf

Б. Петкова

60

3,0

24

Специализиран курс по английски език за медицински цели

Английски език.pdf

Б. Петкова

60

3,0

25

Opera. Verba et Nomania IIIustra Medicinae”/Безсмъртни

творби, термини и имена в медицината/

Български модул.pdf

Д-р В. Николова

20

1,0

26

Ars et Symbola Medicinae /Изкуството и символите на медицината/

20

1,0

27

От гения до лудостта

40

2,0

28

From genius to insanity

 

40

2.0

29

За чуждестранни студенти, обучавани на български език:

Българска анатомична терминология

БАТ.pdf

Доц.д-р П. Кънчева

30

1,5

30

Университетска Rower Point презентация на Български език

PowerPoint.pdf

30

1,5

31

Клиничен български език

Клиничен бг. език.pdf

30

1,5

32

Европейски сертификат по български език

Сертификат.pdf

30

1,5

33

Общоезикв курс по немски език като втори чужд език

Немски език 1.pdf

Ст.пр. А. Стоянова

60

3,0

34

Общоезиков курс по немски език за напреднали /подготовка за специализиран език/

Немски език 2.pdf

60

3,0

Център за езиково обучение, физическо възпитание и сторт

35

Специализиран немски език за медицински цели

Немски език 3.pdf

Ст.пр. А. Стоянова

60

3,0

36

Общоезиков курс по руски език като втори чужд език

Руски език 1.pdf

Ст.пр. Св. Танева

60

3,0

37

Общоезиков курс по руски език за напреднали /подготовка за специализиран език/

Руски език 2.pdf

Ст.пр. Св. Танева

60

3,0

38

Специализиран руски език за медицински цели

 

 

60

3,0

Руски език 3.pdf

Ст.пр. Св. Танева

 

 

39

Общоезиков курс по френски език за напреднали /подготовка за специализиран език/

Френски ез..pdf

Ст.пр. М. Бонева

60

3,0

40

Общоезиков курс по френски език като втори чежд език

60

3,0

41

Специализиран френски език за медицински цели

60

3,0

42

 

Плуване

 

Плуване.pdf

 

Доц. А. Божкова

20

1,0

43

 

Каланетика

 

Каланетика.pdf

Доц. А. Божкова

20

 

1,0

 

44

 

Футбол

 

Футбол.pdf

Ст.пр. В. Иванов

20

 

1,0

 

45

 

Волейбол

 

Волейбол.pdf

Доц. А. Божкова

20

 

1,0

 

46

Комбинирана фитнес гимнастика

 

Фитнес гимнастика.pdf

Доц. А. Божкова

20

 

1,0

 

47

 

Тенис

 

Тенис.pdf

Ст.пр. С. Гайдаров

20

 

1,0

 

48

 

Народни танци

 

Народни танци.pdf

Ст.пр. П. Славчева

20

 

1,0

 

49

 

Тенис на маса

 

Тенис маса.pdf

Ст..пр. В. Иванов

20

 

1,0

 

50

 

Баскетбол

 

Баскетбол.pdf

Ст.пр. Ж. Цанкова

20

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­­II. КЛИНИКА

Акушерство и гинекология

1

Гинекологична лапароскпия

АГ.pdf

Д-р Д. Босев

20

1,0

2

Профилактика на рисковата бременност

Доц. Ж. Карагьозова

20

1,0

3

Методология на проследяване на бременността

Доц. Ж. Карагьозова

20

1,0

Клиничен център по алергология

4

Респираторна алергия

Алергология.pdf

Доц. М. Стаевска

20

1,0

Анестезиология и интензивно лечение

5

Обезболяване при нормално раждане

Анестезиология.pdf

Проф. С. Георгиев

30

1,8

Педиатрия

6

Актуални проблеми в педиатрията

Педиатрия.pdf

Ас.д-р Г. Тачева

24

1,2

КЦНМЛМО

7

Основни принципи и правила при лечение на карцином на млечната жлеза /РМЖ/

КЦНМЛМО.pdf

Проф. Л. Гочева

20

1,0

Дерматология и венерология

8

Полово предавани инфекции

Дерматология.pdf

Д-р Е. Петрова

20

1,0

9

Физиотерапия на кожните болести

Доц. Л. Дурмишев

20

1,0

10

Кожни алергии – клинични и диагностични предизвикателства

Доц. Ж. Казанджиева

20

1,0

Вътрешни болести

11

Спешни състояния във вътрешните болести

Вътрешни болести.pdf

Проф. З. Каменов

32

1,8

12

Практическа медицина – клинични случаи от вътрешните болести

32

1,8

13

Ехография във вътрешните заболявания

79

4,0

14

Терапия на вътрешните болести

32

1,8

Инфек. Блести, паразитология и троп. Медицина

15

Актуални проблеми на ХИВ/СПИН

Инф.бол..pdf

Доц. Ив. Еленков

20

1,0

Епидемиология

16

Епидемиология и превенция на вирусните хепатити и СПИН

Епидемиология.pdf

Проф. В. Дойчева

20

1,0

17

Съвременни нозокомиални инфекции в рискови болнични отделения

Доц. Й. Митова

20

1,0

Хигиена, мед. екология и хранене

18

Трудова медицина и безопасна работна среда

Хигиена.pdf

Д-р Воденичаров

40

2,0

Психиатрия и мед. Психология

19

Психично здраве. Норма и патология

Психиатрия.pdf

Д-р Младен Пенчев

30

1,0

Кл. Лаборатория и кл. имунология

20

Имунна система – норма и патология

КЛКИ.pdf

Доц. Сн. Михайлова

30

1,5

ССХИК

21

Спешни състояния и новости в сърдечно-съдовата хирургия

ССХИК.pdf

Проф.Д. Петков

60

3,0

22

Спешни състояния и новости в съдовата хирургия

Проф. В. Говедарски

60

3,0

Хирургия

23

Хирургична онкология

Хирургия.pdf

Проф. Тодоров

Доц. Ангелов

60

3,0

24

Спешна хирургия

Проф. Тодоров

Доц. Соколов

60

3,0

25

Миниинвазивна хирургия

Проф. Тодоров

Д-р Гроздув

60

3,0

Урология

26

Уролитиаза. Съвременни методи и минимално инвазивно лечение

Урология.pdf

Д-р П. Димитров

15

1,5

УНГ

27

Спешни състояния в оториноларингологията

УНГ.pdf

Доц. Д. Конов

20

1,0

Съдебна медицина

28

Принципи на клинично поведение при съдебно-медицински случаи

Съдебна мед..pdf

Доц. Ал.Александров

20

1,0

Физикална медицина и рехабилитация

29

Физикална медицина и рехабилитация

Физ.медицина.pdf

Доц. А. Алексиев

20

1,0

 

 

 

 

 

 

За стимулиране научно-изследователската дейност

кредити

1

За участие в научно-изследователски проект

1,8

2

За участие в научна сесия с доклад

1,8

3

Публикации в български списания

1,8

4

Публикации в чуждестранни списания

3,0МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

Приложение към учебния план за учебна 2018/19 година

ОДОБРЯВАМ:

ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР БУЛАНОВ,ДМ

ЗАМ. ДЕКАН ПО УД НА МФ

 

 

С П И С Ъ К

 

НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ТЕМИ ЗА ФАКУЛТАТИВНИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕБНА 2018/19 ГОДИНА,

Решение на Факултетен съвет протокол 25/20.09.2018 г

 

 

Катедра

/КЦ/

Бр. теми

Факултативен курс

Програма

Ръководител

Часове

Алергология

1

Спешни състояния в алергологията

Фак.к. по алергология.pdf

Доц.М.Стаевска

14

КЛКИ

2

Молекулна диагностика, биомаркери и персонализирана медицина

Фак.к.КЛКИ.pdf

Проф. Д. Свинаров

40

ООХ

3

Обща хирургия

Фак.к.ООХ.pdf

Проф. В. Димитрова

30

Образна диагностика

4

Интервенционална неврорентгенология

 

Проф. В. Хаджидеков

 

Патофизиология

5

Патофизиология

Фак.к.Патофизиология.pdf

Доц. Р.Хаджиолова

Доц. С. Лазаров

16

Психиатрия

6

Психично здраве в репродуктивна възраст

Фак.к.Психиатрия.pdf

Доц. В. Стоянова

Д-р Р. Владимирова

 

Социална медицина

7

Глобално здраве

Фак.к. Соц.мед..pdf

Проф. А. Велкова-Монова

Доц. Л. Георгиева

20

Урология

8

Симптоми от страна на долни пикочни пътища. Минимално инвазивно лечение-ендоскопски оперативни методи

Фак.к.Урология.pdf

Д-р П. Димитров

15

Фармакология

9

Фармакология на основни групи лекарства,прилагани в клиничната практика

Фак.к.Фармакология.pdf

Доц. Р. Николов

20
Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1014
Дата Заглавие Видяна