(затвaряне)

История

01-02-2019

София, 2008

За начало на клиничнага фармакология в България се приема датата 07.01.1981 г. , когато със заповед на Академик Атанас Малеев е създадена “Група по клинична фармакология” към Предизидума на Медицинска Академия- София.

През 1984 г групата по клинична фармакология прераства в Катедра по клинична фармакология, като за нейн първи ръководител е избран Проф. д-р Николай Беловеждов, д.м.н..

През 1986 г. катедрата е преименувана в “Катедра по клинична фармакология и терапия”, като за нейн ръководител е избран Проф. Д-р Витан Влахов, дмн. По време на неговото ръководство Катедрата претърпява изключително интензивно развитие и добива значителен международен авторитет, като определено заема водещо място в Източна Европа. Към Катедрата се приобщава и клиниката по терапия на вътрешните болести с ръководител Проф. д-р Чавдар Киров.

През 2000 г. за ръководител на Катедра е избрана Проф. д-р Нина Бакрачева, д.м.н., като към Катедрата се приобщава и клиниката по метаболитни заболявания и диететика с ръководител Доц. д-р Д. Попова, дм.

През 2008 г. за ръководител на Катедрата е избран Доц.. д-р Е. Гачев, д.м. От създаването на Катедрата- до сега, тя си остава единствената в страната самостоятелна Катедра по клинична фармакология и терапия.

В катедрата се провежда редовно обучение на студенти медици от V -курс по модулната система, както и следдипломно обучение на лекари и специализанти по клинична фармакология и терапия.

Основните научни интереси и разработки на Катедрата са в областта на клиничната фармакокинетика и фармакодинамика, лекарствената епидемиология, лекарствените взаимодействия, рационалната лекарствена употреба, а в последно време и фармакоикономиката, които са публикувани във водещи международни научни списания.

Понастоящем в Република Блъгария общо 35 лекари са придобили специалност по клинична фармакология и терапия.

_________________________

КЛИНИКА ПО ТЕРАПИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ, МЕТАБОЛИТНО-ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ДИЕТЕТИКА / преди КЛИНИКА ПО ЛЕЧЕБНО ХРАНЕНЕ И МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ/

Кратки исторически данни

Клиниката по лечебно хранене и метаболитни заболявания е създадена с решение на Академичния съвет на Медицинска академия от м.декември 1977 г. и започва да функционира на 2 януари 1978 г. като единствено университетско звено в България по своя профил в състава на Института по хранене.Подобни звена съществуват в редица европейски страни /Англия, Германия, Италия, Полша и др./. След структурни промени през 1981 г. преминава в Научния институт по гастроентерология и хранене /НИГХ/, от 1990 г. в Клиничния център по гастроентерология при Университетска болница ”Царица Йоанна” и от 1999 г. – в Катедрата по клинична фармакология и терапия като Клиника по терапия на вътрешните болести, метаболитно-ендокринни заболявания и диететика. Но по същество дейността й остана непроменена и усърдието на нейните сътрудници и служители не отпадна след изминатия 30 годишен път досега.

Основател и дългогодишен ръководител на клиниката до 1998 г. е проф.д-р Лукан Тотов Балабански. След това тя се ръководи от проф.д-р Тотка Станкушева 1998 г., доц.д-р Анастасия Кръстева 1999г., проф.д-р Чавдар Киров 1999 – 2001 г., а от 2002 г. от доц.д-р Даниела Попова.

В клиниката са хабилитирани : Проф. Д-р Лукан Балабански, ст.н.с. І ст. д-р Тотка Станкушева, ст.н.с. ІІ ст. д-р Анастасия Кръстева, ст.н.с. ІІ ст. д-р Росица Наумова, доц.д-р Даниела Попова, а двама нейни сътрудници са хабилитирани за ст.н.с. ІІ ст. в други звена, където са преминали на работа – ст.н.с. ІІ ст.д-р Светослав Ханджиев и ст.н.с.ІІ ст. Д-р Евгени Стойнев – в Университетска МБАЛ „Цар Борис ІІІ”/бивша Транспортна болница/.

Основната дейност на клиниката през тридесет годишния й период протича в следните направления :

1.Развитие на диететиката с разработка и апробиране на диетични режими, менюта, ястия, нови хранителни асортименти за здравословно и диетично хранене.

2.Разработване на научни и практически лечебно-диагностични проблеми,свързани с метаболитните заболявания – затлъстяване, захарен диабет, дислипопротеинемии, подагра и асимптоматична хиперурицемия, метаболитен синдром, съдово-дегенеративни усложнения на болестите на метаболизма, бъбречна и жлъчна литиази, чернодробна стеатоза, белтъчно-енергийна малнутриция и хранителни недоимъчни състояния, анорексия и булимия нервоза, следрезекционни стомашно-чревни болестни състояния.

При лечебно-диагностичната работа на клиниката ежегодно се консултират, изследват и лекуват около 1 500 пациенти с горепосочените заболявания. Освен рутинните клинико-терапевтични методи, в клиничната практика се извършват комплексна оценка на рисковите фактори, антропометрия и антропометричен статус, метаболитен и хранителен статус, изследване на основната обмяна с метаболитен монитор “Делтатрак”, бодиимпедансметрия с бодиимпеданс анализатор”Танита” за определяне на телесен състав, здравно обучение на пациенти. В досегашната си и бъдеща дейност , защитена и при две акредитации, клиниката е насочена към ранна диагноза, профилактика и лечение на отстранимите рискови за атеросклероза фактори и социалнозначими метаболитни заболявания. Това определя перспективна и съвременна медико-социална насока в основната дейност на клиниката.

Научно-изследователската дейност на клиниката е твърде богата.В нея са създадени и апробирани нови диференцирани диетични режими и менюта, нови диетични храни и асортименти. Техният списък е твърде голям за 30 годишната дейност на клиниката.Някои от тях са : обогатени с пектин плодови пюрета и напитки, комбиниран диетичен режим с пектин,обезмаслено мляко“Вита” и соеви продукти за лечение на дислипопротеинемии, нископуринен нискоенергиен диетичен режим за лечение на подагра и хиперурицемия, многонискоенергийна диета, диетични рибни консервирани ястия и птичи храни, лиофилизирани храни, млечно-кисели продукти“Биостим”,”Роза”, пробиотични млечни храни, пшенични трици, нискоенергийни зеленчукови пюрета“Марица”, нискоенергийни зърнени продукти “Добруджа”,“Грация”.

Изпитвани са редица лекарственни препарарати за лечение на затлъстяване – Дезопимон, Пондерал-ретард, Изолипан, Алгиграсил, Антиграсин, Зеро –3, Орлистат, Сибутрамин, Кларинол КЛА 1000. Хиполипидемични средства като Пробукол, Липолест, Липонорм, Липостабил, Дуолип, Радекол, Симвастатин, Липантил, Ескимо-3 и др. също са били обект на клинично набюдение и публикации.

Клиниката е дългогодишен научно-методичен ръководител на лечебно-оздравителните заведения по затлъстяване и обменни заболявания в Китен, Лозница, Лъки /сега специализирани болници за рехабилитация/.

Сега клиниката е включена в състава на Катедрата по клинична фармакология и терапия, в която нейните сътрудници реализират преподавателската дейност. Освен студентско обучение на медици по клинична фармакология и терапия, по пропедевтика на вътрешните болести, на стоматолози по вътрешни болести, на студенти от медицински колежи по диетология, преподавателите от клиниката осъществяват следдипломно обучение на лекари специализанти по хранене и диететика, по съвременни проблеми на метаболитните заболявания, както и следдипломно обучение на медицински специалисти и лица с колежанско образование по диетология. Клиниката е учебна база по диететика за специализиращите лекари по хранене и диететика. Всяка година в клиниката се провежда основен курс по диетология и 2-4 тематични курса за следдипломно обучение, както и индивидуално обучение на лекари и медицински специалисти – бакалаври „Здравни грижи”.

В 30 годишната история на клиниката редовни, задочни и свободни аспиранти от научно-преподавателския състав са защитили общо 1 докторска и десет кандидатски дисертации.

Клиниката е главен организатор на осъществените от 1972 до 2007 г. седем Национални симпозиума по затлъстяване и съпътстващи заболявания с международно участие – Варна 1972 г., Албена 1977 г., Варна 1983 г.,1988 г.,1995 г., Албена 2000 г., 2004 г. Последните два са организирани от Българската асоциация по затлъстяване и съпътстващи заболявания. Клиниката е сред основните инициатори за създаване през 1995 г. на Секция “Затлъстяване” в Българското научно дружество по хранене и диететика, която по-късно прерастна в горепосочената асоциация. Сътрудници на клиниката са основни организатори и на Националните конгреси по хранене - ІІІ -ти София 1979 г., ІV –ти Пловдив 1986 г., V-ти Пловдив 1993 г., VІ-ти Пловдив 1998 г. Тези активности продължиха и в следващите VІІ-ми / Варна 2003 г./ и VІІІ-ми /Варна 2007 г./ национални конгреси по хранене на БДХД вече под ръководството на проф.д-р Божидар Попов. С тези научни форуми и с участие на сътрудници на клиниката на международни и регионални конгреси и симпозиуми клиниката е позната и международно призната.

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 988
Дата Заглавие Видяна