(затвaряне)

Списък на свободноизбираемите курсове

15-10-2018

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Приложение към учебния план за учебна 2019/2020 година

ОДОБРЯВАМ:

ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР БУЛАНОВ,ДМ

ЗАМ. ДЕКАН ПО УД НА МФ

 

 

С П И С Ъ К

 

НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ТЕМИ ЗА СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ /МОДУЛИ/ ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Решение на Факултетен съвет протокол 34/19.09.2019 г.

 

 

I. ПРЕДКЛИНИКА И ПРОПЕДЕВТИКА

КАТЕДРА

Бр. теми

СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ /МОДУЛИ/

ПРОГРАМА

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

/КУРС/

ECTS

Часове

Кредити

АНАТОМИЯ,ХИСТ.И ЕМБРИОЛОГИЯ

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

1

Образна анатомия на вътрешните органи

Анатомия 1.pdf

Проф. Лазаров

Проф. Хаджидеков

30

1,5

2

Образна анатомия на нервната система

Анатомия 2.pdf

Проф. Лазаров

Проф. Хаджидеков

30

1,5

АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ

3

Специална медицинска ембриология-ембриология на вътрешните органи

Анатомия 3.pdf

Проф. Желев

30

1,5

4

Клинична анатомия

Анатомия 4.pdf

Проф. Божилова

30

1,5

5

Функционална медицинска ембриология /I/ - обща ембриология

Анатомия 5.pdf

Проф. Сурчев

36

1,8

БИОЛОГИЯ

1

Биология на паразити с медицинско значение

Биология 1.pdf

Проф. Димитрова

44

2,2

2

Основи на имунологията

Биология 2.pdf

Проф. Димитрова

20

1,0

МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА И БИОФИЗИКА

1

Нанотехнологии в медицината

Физика 1.pdf

Акад. Тенчов

20

1,0

2

Физични основи на образната диагностика

Физика 2.pdf

Доц. Антонов

20

1,0

3

Оксидативен стрес и свобонорадикални процеси

Физика 3.pdf

Доц. Хаджимитова

30

1,5

МЕДИЦИНСКА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

1

Патобиохимия

Химия 1.pdf

Акад. Митев

30

1,5

2

Биоорганична химия

Химия 2.pdf

Доц. Иванов

36

1,8

ФИЗИОЛОГИЯ

1

Клинична и приложна физиология

Физиология 1.pdf

Доц. Белова

40

2,0

МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА

1

Геномни аспекти на социално – значимите заболявания

Мед.генетика 1.pdf

Доц. Димова

36

1,8

МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ

1

Клинична микробиология /микробиологични аспекти на инфекциите по системи

 

Чл.кор.проф. Митов

30

1,5

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

1

Патофизиологични механизми на някои социално –значими и стрес – индуцирани заболявания

Патофизиология 1.pdf

Проф. Стойнев

40

2,0

ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ

1

Фармакотерапевтични аспекти на фармакология и токсикология за социално значими заболявания /лечение на болка,нервно – психични, инфекциозни,хормонални и др. Заболявания

Фармакология 1.pdf

Доц. Николов

60

3,0

2

Съвременни достижения във фармакотерапията и токсикологията

Фармакология 3.pdf

Доц. Николов

Проф. Сурчева

60

3,0

3

Хомеопатия и алтернативна медицина -взаимодействие със съвременната фармакотерапия

Фармакология 4.pdf

Проф. Бояджиева

60

3,0

ОБЩА И ОПЕРАТИВНА ХИРУРГИЯ

1

Спешна хирургия

ООХ 1.pdf

Доц. Буланов

30

1,5

2

Постоперативен период в коремната хирургия

ООХ 2.pdf

Доц. Буланов

30

1,5

ДЕОС

„Български език“

 

1

Българска анатомична терминология /за чуждестранни студенти

Бълг.ез. 1.pdf

Доц. Кънчева

30

1,5

2

Клиничен български език /за чуждестранни студенти/

Бълг.ез. 2.pdf

Доц. Кънчева

30

1,5

3

Университетска Power Point презентация на Български език /за чуждестранни студенти/

Бълг.ез. 3.pdf

Доц. Кънчева

Ст.пр. Тодорова

30

1,5

4

Комуникацията лекар-пациент /за студенти по дентална медицина/

Бълг.ез. 4.pdf

Ст.пр. Тодорова

30

1,5

ДЕОС

„Английски език“

1

Общоезиков курс по английски език за напреднали /подготовка за специализиран език/

Англ.ез. 1.pdf

Ст.пр. Петкова

60

3,0

2

Курс по английски език за специализирани цели

Англ.ез. 2.pdf

Ст.пр. Петкова

60

3,0

ДЕОС

„Френски език“

1

Общоезиков курс по френски език като 2-ри чужд език

Фр.ез. 1.pdf

Ст.пр. Бонева

60

3,0

2

Общоезиков курс по френски език за напреднали /подготовка за специализиран език/

Фр. ез. 2.pdf

Ст.пр. Бонева

60

3,0

3

Специализиран френски език за медицински цели

Фр. ез. 3.pdf

Ст.пр. Бонева

60

3,0

ДЕОС

„Немски език“

1

Общоезиков курс по немски език като втори чужд език

Немски ез. 1.pdf

Ст.пр. Стоянова

60

3,0

2

Общоезиков курс по немски език за напреднали /подготовка за специализиран език/

Немски ез. 2.pdf

Ст.пр. Стоянова

60

3,0

3

Специализиран немски език за медицински цели

Немски ез. 3.pdf

Ст.пр. Стоянова

60

3,0

ДЕОС

„Руски език“

1

Общоезиков курс по руски език като 2-ри чужд език

Руски ез. 1.pdf

Ст.пр. Танева

60

3,0

2

Общоезиков курс по руски език за напреднали /подготовка за специализиран език/

Руски ез. 2.pdf

Ст.пр. Танева

60

3,0

3

Специализиран руски език за медицински цели

Руски ез. 3.pdf

Ст.пр. Танева

60

3,0

ДЕОС

А „Български език“

Б „Английски език

MEDICAL HUMANITIES“ /МЕДИЦИНСКА ХУМАНИТАРИСТИКА/

1

Opera, Verba et Nomina IIIustra Medicinae /Безсмъртни творби, термини и имена в медицината

Пр.- бълг.,англ.ез..pdf

Д-р В. Николова

20

1,0

2

Ars et Symbola Medicinae /Изкуството и символите на медицината

20

1,0

3

От гения до лудостта

40

2,0

1

Opera, Verba et Nomina IIIustra Medicinae /Immortal Works, Terms and Names of Medicine/

20

1.0

2

Ars et Symbola Medicinae /Art and Symbols of Medicine/

Д-р В. Николова

20

1.0

ДЕОС

Сектор Спорт

 

1

Баскетбол /български и чуждестранни студенти/

Баскетбол.pdf

Доц. Божкова

30

1,5

2

Волейбол

Волейбол.pdf

Доц. Божкова

30

1,5

3

Йога

Йога.pdf

Доц. Божкова

30

1,5

4

Комбинирана фитнес гимнастика

Фитнес.pdf

Доц. Божкова

30

1,5

5

Народни танци

Нар. танци.pdf

Доц. Божкова

30

1,5

6

Пилатес

Пилатес.pdf

Доц. Божкова

30

1,5

7

Планинарство

Планинарство.pdf

Доц. Божкова

30

1,5

8

Плуване

Плуване.pdf

Доц. Божкова

30

1,5

9

Спорт при студенти със здравословни проблеми

Спорт-здр.пробл..pdf

Доц. Божкова

30

1,5

10

Тенис

Тенис.pdf

Доц. Божкова

30

1,5

11

Тенис на маса

Тенис на маса.pdf

Доц. Божкова

30

1,5

12

Фитнес

Фитнес.pdf

Доц. Божкова

30

1,5

13

Футбол

Футбол.pdf

Доц. Божкова

30

1,5

14

Плажни и водни спортове

Пл. и водни сп..pdf

Доц. Божкова

30

1,5

15

Ски

Ски.pdf

Доц. Божкова

30

1,5

16

Туризъм

Туризъм.pdf

Доц. Божкова

30

1,5

 

17

Самоотбрана за бъдещи и настоящи лекари и мдицински персонал

Самоотбрана.pdf

Ст. пр. Иванов

30

1,5


­­II. КЛИНИКА

КАТЕДРА

Бр. теми

СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ

ПРОГРАМА

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

/КУРС/

ECTS

Часове

Кредити

ХИГИЕНА

1

Основни принципи на Трудовата медицина и организация на дейностите по осигуряване на здраве и безопасност при работа

Хигиена 1.pdf

Ас.д-р Воденичаров

40

2,0

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

1

Спешни състояния във вътрешните болести

Вътр.бол.2.pdf

Проф. Каменов

32

1,8

2

Терапия на вътрешните болести

Вътр.бол. 3.pdf

Проф. Каменов

32

1,8

3

Ехография във вътрешните заболявания

Вътр.бол. 4.pdf

Проф. Каменов

79

4,0

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

1

Молекулна диагностика, биомаркери и персонализирана медицина

Кл.лаб. 1.pdf

Проф. Свинаров

40

2,0

КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ

1

Имунна система – норма и патология

Кл.имун.pdf

Доц. Михайлова

30

2,0

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

1

Епидемиология и превенция на вирусните хепатити и СПИН

Епидемиология.pdf

Проф. Дойчева

20

2,0

СЪРДЕЧНО-СЪДОВА ХИРУРГИЯ И ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

1

Спешни състояния и новости в сърдечно-съдовата хирургия

ССХИК .pdf

Проф. Петков

60

3,0

2

Спешни състояния и новости в съдовата хирургия

Доц. Говедарски

60

3,0

3

Методи на изследване на сърдечно-съдовата система

ССХИК -1.pdf

Проф. Трендафилова

60

3,0

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

1

Методология на проследяване на бременността

АГ 1.pdf

Доц. Карагьозова

20

1,0

2

Профилактика на рисковата бременност

АГ 2.pdf

Доц. Карагьозова

20

1,0

ПЕДИАТРИЯ

1

Актуални проблеми в педиатрията

Педиатрия 1.pdf

Д-р Тачева

24

1,2

ПСИХИАТРИЯ И МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ

1

Психично здраве. Норма и патология

Психиатрия 1.pdf

Д-р Куков

30

1,5

УРОЛОГИЯ

1

Уролитиаза. Съвременни методи и минимално инвазивно лечение

Урология 1.pdf

Д-р Димитров

20

1,0

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТ. ЛЕЧЕНИЕ

1

Обезболяване при нормално раждане

Анестезиология 1.pdf

Проф. Георгиев

30

1,8

ОФТАЛМОЛОГИЯ

1

Клинична офталмология. Социално значими заболявания

Очни1.pdf

Доц. Оскар

30

1,8

ХИРУРГИЯ

1

Спешна хирургия

Хирургия - 1.pdf

Доц. Соколов

60

3,0

2

Онко хирургия

Хирургия - 2.pdf

Доц. Ангелов

60

3,0

3

Миниинвазивна хирургия

Хирургия - 3.pdf

Д-р Гроздев

60

3,0

 

 

За стимулиране научно-изследователската дейност

кредити

1

За участие в научно-изследователски проект

1,8

2

За участие в научна сесия с доклад

1,8

3

Публикации в български списания

1,8

4

Публикации в чуждестранни списания

3,0

 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

Приложение към учебния план за учебна 2019/2020 година

ОДОБРЯВАМ:

ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР БУЛАНОВ,ДМ

ЗАМ. ДЕКАН ПО УД НА МФ

 

 

С П И С Ъ К

 

НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ТЕМИ ЗА ФАКУЛТАТИВНИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА,

Решение на Факултетен съвет протокол 34/19.09.2019 г.

 

 

Катедра

Бр. теми

Факултативен курс

Програма

Ръководител

Часове

МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА

1

Генетични маркери за персонализирана медицина в онкологията

Мед.ген.-фак.курс.pdf

Чл.кор.проф. Тончева

10

ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ

1

Фармакология на основни групи лекарства, прилагани в клиничната практика

Фак.курс -ф-я.pdf

Доц. Николов

20

ОБЩА И ОПЕРАТИВНА ХИРУРГИЯ

1

Обща хирургия

Фак.курс-ООХ.pdf

Доц. Буланов

30

УРОЛОГИЯ

1

Симптоми от страна на долни пикочни пътища. Минимално инвазивно лечение-ендоскопски оперативни методи

Урология-фак.к..pdf

Д-р Димитров

20

МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА И БИОФИЗИКА

 

1

UV/VIS спектрални методи за анализ в биологията и медицината.

Физика 4.pdf

Доц. Антонов

 

30

2

Медицинска биомоханика

физика 8.pdf

Доц. Антонов

 

20

3

Физични принципи и методи при профилактиката, диагностиката и лечението

Физика 5.pdf

Доц. Узунова

20

4

Въведение в клиничната хемореология

Физика 6.pdf

Гл. ас. Йовчев

20

5

Животински моделни системи за изследване на социално –

значими заболявания – Развитие на ноди диагностични и терапевтични практики

Физика 7.pdf

Гл.ас. Трайков

Гл.ас. Богданов

30

ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ

1

Molecular basis of pharmacology and pharmacogenetics and epigenetics

Фармакология 2.pdf

Доц. Варадинова

60

ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ

1

Функционална диагностика в пулмологията – методи и клинична интерпретация

ПВБ 1.pdf

Проф. Петрова

40

2

Основни диагностични неинвазивни методи в кардиологията

ПВБ 2.pdf

Доц. Рунев

20

У Н Г БОЛЕСТИ

1

Спешни състояния в оториноларингологията

УНГ 1.pdf

Доц. Конов

20

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

1

Епидемиология и превенция на вирусните хепатити и СПИН

Епидемиология 1.pdf

Проф. Дойчева

20

КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ

1

Имунна система – норма и патология

Кл.имун. 1.pdf

Доц. Михайлова

30

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

1

Гинекологична лапароскопия

АГ 3.pdf

Д-р Босев

20

ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ

1

Полово предавани инфекции

Д В 1.pdf

Д-р Петрова

20

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

1

Физикална медицина и рехабилитация

Физ.мед. 1.pdf

Доц. Алексиев

20

СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ

1

Принципи на клинично поведение при съдебномедицински случаи

Съд.мед. 1.pdf

Доц. Александров

20

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

1

Практическа медицина – клинични случаи от вътрешните болести

Вътр.бол. 1.pdf

Проф. Каменов

32

 

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н    С П И С Ъ К

НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ТЕМИ ЗА СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ /МОДУЛИ/ ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Решение на Факултетен съвет протокол 36/28.11.2019 г.

СВОБОДНОИЗБИРАЕМ КУРС

ЛЕКТОРИ

ПРОГРАМА

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. ИНОВАЦИИ. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Д-р Росен Димитров

Д-р Александър Симидчиев

Росен Генчев

Венета Куйова

Ивайло Дачов

Д-р Бранимир Радуилов

Вера Петканчин ТВС

Йордан Илиев

Кирилка Ангелова

Иглика Милошева

Предприемачество.pdf

 

 

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 450
Дата Заглавие Видяна