(затвaряне)

История

01-02-2019


     След основаването на Медицинския университет - София, изучаването по специалността “Фтизиатрия” се е провеждало от Катедрата по вътрешни болести. От 1952 г. се обособяват две катедри по Фтизиатрия.

     Едната, ръководена от проф. д-р Стефан Тодоров е за обучение на лекари-специализанти по линията на СДК и е базирана в бившия научен институт по фтизиатрия, бул. „Димитър Несторов” №19 (днес бул. „Акад. „Иван Гешов”№ 19).

   Втората Катедра по фтизиатрия е към МУ София, ръководена от проф. д-р Минко Мондешки, базирана в Клиниката по туберкулоза при Общинска болница по туберкулоза – ул. „Димитър Несторов” №17. (днес бул. „Акад. „Иван Гешов” № 17).

     Катедрата, ръководена от проф. Тодоров изиграва голяма роля в обучението и създаването на специалисти в продължение на дълги години. Монографиите “Основи на фтизиатрията и “Диференциална диагноза на туберкулозата на органите на дишането” написани от проф. Тодоров имаха дълги години ролята на настолна книга за лекарите, особено в областта на рентгеновата диагностика на белодробната туберкулоза. В тази катедра и Научният институт по туберкулоза са работили видни специалисти, като проф. д-р Стефан Шошков, проф. д-р Антон Алтъпърмаков, който е основоположник на бронхологията на България, проф. д-р Александър Попсавов, чието ръководство по рентгенова диагностика на белодробната туберкулоза и белодробните болести е преведено и м чужбина, проф. д-р Борис Павлов - основател на раздела патофизиология на белодробните болести и основател на функционалната диагностика на белодробните заболявания у нас.

     Обучението по туберкулоза на студентите-медици се е осъществявало от втората катедра, ръководена от проф. д-р Минко Мондешки, който издава учебник по фтизиатрия за студенти медици. Проф. Мондешки работи главно по проблемите на епидемиологията и диагностиката на белодробните болести.

     През 1972 г., след създаването на Медицинска Академия - София, се обособява една катедра по Пневмология и фтизиатрия (сега Клиничен център по Белодробни болести – КЦББ), ръководена от проф. д-р Радан Раданов. Катедрата поема обучението по белодробните болести на студенти медици и на лекари-специализанти, базирана е на на ул. „Димитър Несторов” №19 в Научния институт по белодробни болести и клиниката по белодробна туберкулоза при Общинската болница по туберкулоза на ул. „Д. Несторов” №17. В Катедрата по Пневмология и фтизиатрия се провежда държавния изпит за специалност по Пневмология и фтизиатрия, а сътрудници на катедрата активно участват в държавни изпити за специалност по вътрешни болести, изпити на студенти медици V и VІ курс по въткрешни болести и гръдна хиругия. Освен преподавателска дейност в катедрата се извършва научно-изследователска дейност в областа на Пневмологията и фтизиатрията, участие в научни конгреси и симпозиуми у нас и в чужбина. Голяма част от сътрудниците на катедрата специализират в чужбина. Извършва се обучение на докторанти - през този период има защитени дисертации на докторанти и задочни докторанти. Преподаватели, а също така и ръководителите на катедрата, полагат грижи за израстване на научно-преподавателските кадри, съответно хабилитации за доценти и професори. Голям принос в обучението на белодробната уберкулоза има известният у нас и в чужбина учен проф. д-р Радан Раданов. Неговите монографии посветени на туберкулозата у децата са проведени в чужбина и досега не са загубили своето клинично и научно значение. Проф. Раданов е основател на клиниката по детска пневмология и фтизиатрия (единствена в България) и по-късно ръководена от проф. д-р П. Добрев, доц. д-р Г. Славов, проф. д-р Ан. Петров и досега от проф. д-р П. Минчев. Проф. Раданов работи съвместно с проф. П.Добрев и проф. Сивчев върху въпросите на патогенезата на белодробната туберкулоза (експериментални проучвания), той въвежда у нас комбинираното лечение на белодробната туберкулоза. Под негово ръководство израстват много лекари, специалисти по Пневология и фтизиатри.

     Голям принос в развитието на българската пневмология има проф. д-р Петър Добрев, който се откроява като голям учен, клиницист, с много добър организационен опит. Проф. Добрев изиграва голяма роля в утвърждаването на специалността Пневмология и фтизиатрия, като част от вътрешните болести. Той е създадел и на стройна диспансерна мрежа за обхващане на туберкулозно болните и на болните с хронични неспецифични белодробни болести. Проф. Добрев е издал редица монографии в областта на пневмологията, като “хронична обструктивна белодробна болест", “пневмонии”, “белодробен рак”, “белодробен тромбоемболизъм”, “лечение на белодробните болести”, “възпалителни заболявания на болести на белите дробове” и др. Под негово ръководство израстват много лекари специалисти, асистенти, доценти, професори.

     В КЦББ дълги години работи проф. д-р Никола Алексиев, който е еродиран клиницист, преподавател и работи предимно в областта на бронхиалната астма, ХОББ, белодробен  тромбоемболизъм. Той е създател на цяла школа в областта на пневмологията. Проф. Алексиев създава уникална клиника по интензивна и спешна терапия, ръководена в последствие от неговия ученик доц. д-р Денчо П. Османлиев.

     Друг известен учен и клиницист, който работи в Катедрата е проф. д-р Милко Милчев. Той е известен клиницист и добър патолог, който работи в областта на белодробната патология, а именно върху патологоанатомичните промени при белодробната туберкулоза, патоморфоза на белодробната ТБК, диагностика и  класификация на белодробните тумори. Неговата монография с плеврални изливи е ценно ръководство за лекари, интернисти и пневмолози.

     Голяма личност в областта на пневмологията е проф. д-р Ванко Ничев, изключителен преподавател, който успява да завладее аудиторията. Работи както в областта на фтизиатрията, така и в областта на пневмологията. Неговите лекции и до днес не са загубили своята актуалност.

     Проф. д-р Анастас Петров е продължител на делото на проф. Б. Павлов в областта на функционалната диагностика на белодробните заболявания. Неговите трудове са именно в тази област и по въпросите на етиология и патогенеза, клиника и лечение на дихателната недостатъчност.

     В Катедрата са работили и преподавателите, специалисти по Гръдна хирургия, от Клиника по Гръдна хирургия, като проф. д-р М. Донев, проф. д-р Петър Червеняков, който се смята за основоположник на българската гръдна хирургия, проф. д-р Балевски, доц. д-р Даков,  доц. д-р Коларов, доц. д-р Нихтянов. Обединител на тяхните знания и преподавателски качества днес е проф. д-р Д. Петров, ръководител на Клиника по Гръдна хирургия.

     Важно звено в КЦББ е Бронхологичното отделение, което е уникално за България и обучава лекари-специалисти от цялата страна. Създадено е от проф. д-р Антон Алтъпърмаков, по-късно то се ръководи от известни лекари, специалисти пулмолози, като доц. д-р Ст. Христов,  проф. д-р Рангел Павлов, проф. д-р  Емил Г. Бенов, а от 2001  г. от проф. д-р Димитър Т. Костадинов. В Бронхологичното отделение се извършват редица диагностични и терапевтични процедури, под локална и обща анестезия, на деца и възрастни, с флексибилна и ригидна техника. В последните години част от тези техники обособиха новото направление в пулмологията - Интервенционалната бронхология.

     От първостепенно значение за работата на Катедрата (КЦББ) е микробиологичната лаборатория по туберкулоза и неспецифични белодробни болести, ръководена от доц. д-р Вълчо Иванов, доц. д-р Емил Калфин (създател на българска среда за развитие на туберкулозни бактерии) и до 2012 г. от доц. д-р Веселина Раданова. Те са били водещите специалисти в микробиологичната диагностика на белодробната туберкулоза в страната. Тяхни разработки и научни трудове са предимно в областа на съвременната микробиологична диагностика на туберкулозата.

     Проф. д-р Веселин Власов дълги години бе завеждащ патоморфологична лаборатория към КЦББ. Той е изявен специалист по Клинична патология и е един от най-добрите специалисти по белодробната патология - в частност диагностиката на белодробните тумори.  Неговите трудове са предимно в областта на диагностиката, диференциалната диагноза на белодробните тумори в патоморфологичен аспект. След неговото пенсиониране доц. д-р Янина Славова достойно зае мястото му като ръководител на звеното и като специалист по клиничаната патология.

     В продължение на години към КЦББ беше обособено и диспансерно отделение ръководено от доц. д-р Драгомир Бояджиев, доц. д-р В. Павлов и доц. д-р Златка Янкова.

     В Катедрата са работили преподавателите, специалисти по Анестезология и интензивно лечение към КАИЛ на УСБАЛББ „Св. София” – доц. Йорданов, доц. Терзиначева, д-р Илиева, д-р Узунова, д-р Николова. От 2011 г. целият научно-преподавателски състав в КАИЛ със специалност Анестезология и интензивно лечение премина в структурата на Катедрата по Анестезиология и интензивно лечение.

  

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ

НА КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

ОТ ОСНОВАВАНЕТО И ДО 2013 год. вкл.

 

1) Проф. д-р Минко Мондешки

2) Проф. д-р Радан Раданов

3) Проф. д-р Петър Добрев

4) Проф. д-р Милко Милчев

5) Проф. д-р Никола Алексиев

6) Проф. д-р Емил Бенов

7) Доц. д-р Денчо Османлиев

8) Доц. д-р Владимир Максимов

9) Проф. д-р Димитър Костадинов

 

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1014
Дата Заглавие Видяна