• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед противоепидемични мерки
 • Отчитане на аудиторна заетост в хибридно обучение
 • Формуляр за отчитане на аудиторна заетост
 • МУ-София ваксинира 55% от преподавателите и служителите си
 • Спешно даряване на кръв А(-)
 • Катедрата по Клинична лаборатория организира свободноизбираем курс
 • Заповед противоепидемични мерки 12.04.2021г.
 • График за допълнителна изпитна сесия за чуждестранни студенти от VI курс - медицина 2020/21г.
 • Обръщение по повод 7 април
 • Медицински университет- София чества Световния ден на здравето
 • Резултати от проведената анкета студенти 1-ви, 2-ри и 3-ти курс, зимен семестър 2020г-2021г
 • Заповед противоепидемични мерки 01.04.2021г.
 • Промяна в график на IV курс
 • In Memoriam
 • Съобщение - преддипломен стаж
 • Започва подаването на документи за стипендии
 • Заповед 19.03.2021
 • Заявление за докторантура
 • Заповед противоепидемични мерки 12.03.2021 - изпити
 • Акад. Лъчезар Трайков взе академичния оскар на Медицинския университет в редакцията на “24 часа”
 • Диагностично-лечебна дейност

  Всички отделения по физиотерапия работят съвместно с клиниките, на чиято база се намират. В КФМР се извършва поставяне, уточняване и/или коригиране на диагнозата чрез: анамнеза, статус (кинезиологичен, неврологичен, ортопедичен, кардиологичен, пулмологичен и др.), преценка на резултати от образна диагностика (рентгенография, компютърна аксиална томография /КАТ/, ядрено магнитен резонанс /ЯМР/, остеометрия /измерване на костна плътност/ и др.), функционално изследване и проби за сърдечно-съдовата система и кръвообращението, функционално изследване и проби за дихателната система, оценка на физическата работоспособност и функционалния работен капацитет, клинично функционално изследване (мануално мускулно тестуване, сантиметрия, ъглометрия /включително дигитална ъглометрия – патент на Доц. А. Алексиев/), плантография, равновесие, координация, сръчност, тестуване за спастични парези и парализи, тестуване за мускулен дисбаланс (скъсяване, спазъм, хипертрофия, и ригидност на предимно статични мускули спрямо удължаване, слабост, хипотрофия и атрофия на предимно динамични мускули), стандартизирани клинични тестове (вертикализиране и иницииране на крачка, достигане на цел, преминаване от седеж в стоеж и др.); динамометрия, тензометрия (дигитално измерване на мускулна сила – патент на Доц. А. Алексиев), тестове за мускулна издръжливост, сила, гъвкавост и др.; оценъчни скали и въпросници (визуално аналогова и други скали за оценка на болката), пресодолориметрия (оценка на болевия праг при натиск – патент на Доц. А. Алексиев), електродолориметрия (електрофизиологична оценка на болката по Въжаров), еластометрия (измерване на тъканна еластичност и мускулен тонус – патент на Доц. А. Алексиев), соматосензорно тестуване (температура, налягане, болка и др.), анализ на позата (статиката) и локомоцията (походката), на захвати и др. фини движения, анализ на дейностите от ежедневния живот (ДЕЖ), тестуване на сетивност и рефлекси; тазово-резервоарна функция; кинематични и кинетични измервания, модели на движение, кинезиологичен анализ, диагностика в мануалната медицина на функционални блокажи, биофийдбек (обратна връзка – зрителна, слухова, екстероцептивна, проприоцептивна, ЕМГ-биофийдбек (въведен за пръв път в България от Доц. А. Алексиев), биодозиметрия, акцелерометрия (измерване на ускорението на кинетични телесни сегменти), стадиометрия (измерване на дневните флуктуации във височината на гръбначния стълб), стабилометрия (измерване на флуктуации в центъра на тежестта /body sway/ на тялото в статика и динамика), стабилография, клинична класическа електродиагностика, електромиография с повърхностни електроди (кинезиологична ЕМГ, „триизмерна кинезиологична ЕМГ” – патент на Доц. А. Алексиев) и др.

  В КФМР се извършва електролечение с галваничен ток (включително йонофореза, електрофореза, лекарствена фореза), нискочестотни токове (импулсна галванизация, тетанични, експоненциални /при парези и парализи/) и обезболяващи токове – диадинамични токове, транскутанна електро-нервна стимулация (ТЕНС), токове на Trabert, Yanch, Leduc, Lego, Adam и др.), средночестотни токове (интерферентни и синусоидални модулирани токове), комбинация на електролечение с вакууммасаж (с вакуумни електроди), електро-стимулация на нормално инервирани мускули (хипотонични, атонични) и денервирани мускули (при пареза/парализа), суперпонирана електростимулация за максимално бързо възстановяване, трениране и подобряване на спортната форма; високочестотни токове (Д’Арсонвал, ултрависокочестотен /УВЧ, къси вълни/ и свръхвисокочестотни токове – дециметрови /ДМВ/ и сантиметрови вълни /СМВ, радар, микровълни/), магнитотерапия, магнитофореза, ултразвук, ултрафонофореза с нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), със стероидни противовъзпалителни средства (СПВС), с антиконтрактурни препарати и др.; светлолечение (фототерапия) с ултравиолетови лъчи (солариум, кварцова лампа), инфрачервени лъчи (инфраруж) и видими лъчи (солукс), лазертерапия; инхалации (аерозолотерапия), аеройонотерапия; термотерапия (топлолечение) с парафин, пара, луга, пелоид (лечебна кал) и др.; криотерапия със студен въздух (криоджет), с ледени компреси, с ледени блокчета, с ледени кърпи, потапяне на дисталната част на крайника в ледено-студена вода, индивидуални криопакети, напръскване („spray”) с бързоизпаряващи се течности (хлоретил и др.) – Stretch and spray по Travell & Simmons при мифасциална болка; кинезитерапия, включително ЛФК, гимнастически упражнения – хигиенна гимнастика, общоукрепваща гимнастика, аналитична гимнастика, дихателна гимнастика, обучение в координация и равновесие, изправителна и коригираща гимнастика, упражнения с приложен характер, суспенсионна и пулитерапия, обучение в ходене /локомоция/ със и без помощни средства (бастуни, канадки, патерици, проходилки и др.), теренно лечение, игри и елементи от спорт, трудотерапия /ерготерапия/, специални техники за нервно-мускулна реедукация по Kabat, Bobat, Brunstrom, Vojta, Rud и др.; позиционна терапия, лечебен масаж /класически и рефлекторен – съединително-тъканен, сегментарен, периостален и мускулен/, акупунктура, акупресура, електропунктура, електроакупунктура, лазерпунктура; лимфен дренаж, тракции (екстензии), механотерапия, терапия с уреди или на уреди и др.); мануална медицина (мануална терапия) – мануална тракция, мануална мобилизация, мануална манипулация, постизометрична релаксация /ПИР/ (проучена и апробирана за пръв път у нас в дисертацията на Доц. А. Алексиев), антигравитационен ПИР по Zbojan, постфацилитационен стреч по Janda, мускулни енергетични техники по Mitchell, функционални мануално-терапевтични техники по Geenman, 7-секунден феномен по Gaymans, „ПИР-тейпинг” (автор на методиката – Доц. А. Алексиев) и други терапевтични методи по стандарта на специалността „Физикална и рехабилитационна медицина”.

  Терапевтичните възможности на КФМР са в областта на цялата медицина – няма заболяване, което да не подлежи на рехабилитация:

  Ортопедични и травматологични заболявания: болка от всякакъв произход и локализация (вертеброгенна, главоболие, мигрена, ставна, извънставна, повърхностна, съединително-тъканна, мускулна, периостална, каузалгия, фантомни болки и т.н.), хронична умора, заболявания на орпорно-двигателния апарат от пренапрежение (включително вибрационна болест), вертиго (световъртеж), безсъние или сънливост, рани, ограничен обем на движение (намалена ставна подвижност, контрактура, анкилоза), мускулен дисбаланс (кръстосани синдроми – лумбо-сакрален, торакален, шиен, на горните и долните крайници, синдром на m.iliopsoas, mm.scaleni, m.piriformis и др.), състояния след навяхвания, контузии, дисторзии, разтягане на стави и ставни връзки, руптура на синовия, сухожилия и мускулни влакна, сублуксации, луксации, хабитуална луксация на стави (раменна, глезенна и др.), хабитуална луксация на пателата, вродено изкълчване на тазо-бедрената става, болест на Osgood-Shlatter, болест на Pellegrini-Stieda, синдром на тибиалис антериор (тибиалис антикус), arthrogriposis multiplex congenital, pes equinovarus, pes planovalgus, синдром на Zudeck, фрактури, травми: черепно-мозъчна, гръбначно-мозъчна, мултиплена/комплексна; травми на плексуси и на периферни нерви; спортна травма и др.; състояния след ампутации, имобилизационни синдроми, включително в резултат на гипсова, лонгетна, екстензионна и друга имобилизация (хипотрофии, атрофии, декубитуси, контрактури и др.), увреждания на мускулите, миофасциален синдром (тригерни точки), фибромиалгия, миозити, синдром на ротаторния маншон, тендинити, тендомиозити, инсерционити, фасциити, епикондилити, периостити, периартрити, рамо-ръка синдром, „замръзнало” рамо, хондропатии, хондрити, полихондрити, синовити, теносиновити, капсулити, калцифициращ тендинит, стенозиращ хроничен теносиновит [болест на de Quervain], фиброматоза на палмарната апоневроза [Dupuytren], съединително-тъканни възли на пръстите, хондромалация, лезии на мениска, лезии на ставни връзки (коленни, глезенни, раменни, лакътни, гривнени и др.), синдром на горния торакален отвор (thoracic outlet syndrome), деформации – порочна стойка, сколиоза, тортиколис, кифоза, болест на Shoerman-Mau, лордоза, "плосък" гръбначен стълб, „птичи гърди”, екзостози, скъсяване на ахилесовото и др. сухожилия, сухожилна контрактура, патология на стъпалото (включително деформации на стъпалото и плоскостъпие); болест на Perthes, osteogenesis imperfecta, остеопороза, остеолиза, костна атрофия, остеомалация, остеонекроза, епифизиолиза, хондролиза, забавена консолидация при фрактура, не-сраснала фрактура (псевдоартроза); дисплазии на костно-ставния апарат, коксартроза, коксалгия, псевдококсалгия, гонартроза, омартроза, ризартроза, артроза на други стави (радио-карпална, метакрпални, интерфалангеални и др.), фиброзна дисплазия, бурсопатии, бурсити, калциеви отлагания в синовиалната торбичка; възпалителни ставни заболявания, артрит (включително хемофилен артрит), артропатии (включително псоритична артропатия), полиартропатии, ревматизъм, ревматоиден артрит, спондилоартрит (болест на Бехтерев), синдром на Sjogren, синдром на Райтер, подагрозен артрит; спондилопатии, спондилит, спондилоза, спондилози с миелопатия, спондилози с радикулопатия, остеофитоза, ентезопатия, спондилоартроза, спондилолиза, спондилолистеза, възли на Schmorl, дорзопатия, дорзалгия, остеохондроза, остеохондрит, остеоартроза, остеоартрит, диск-хонроза, диск-артроза, дискова болест (дискова дегенерация, увреждания на междупрешленните дискове, дискова протрузия, дискова херния, хернизация на междупрешленните дискове), дисцит, сакроилеит, остеит, остеомиелит, паникулит, асептично спинална стеноза, спинална нестабилност, хипермобилен синдром и др.

  Неврологични заболявания (на централна и периферна нервна система): невропатии, радикулопатии, плексопатии (включително токсични, метаболитни, вертеброгенни, компресионни); невралгии (включително тригеминална невралгия – на троичния нерв), радикулалгии, неврити, миелити, плексити, радикулити: увреждания на брахиалния плексус, на лумбо-сакралния плексус, на гръдните коренчета (междуребрена невропатия, интеркостална невралгия), синдром на карпалния канал, увреждания на медианния нерв, на лакътния нерв, на лъчевия нерв, на бедрения нерв, парестетична мералгия (мералгия парестетика), на n.fibularis, синдром на тарзалния канал, увреждане на n.plantaris, диабетна и др. невропатия, псевдо-радикулерен синдром, алго-дистрофични синдроми, последици от мозъчносъдова болест, последици от субарахноидален кръвоизлив, последици от вътремозъчен кръвоизлив, състояния след церебрална парализа, пареза, парализа, плегия, (моноплегия, диплегия, хемиплегия, параплегия), пост-полиомиелитни състояния, множествена склероза (мултиплена склероза, МС) и други демиелизиращи болести, болест на Паркинсон, мозъчна атеросклероза; инфекции на централната и периферна нервна система, арахноидити, енцефалити, менингити, епидурити, абсцес на гръбначния мозък, полиневрити (включително Гилен-Баре); състояния след неврохирургична интервенция; увреждания на лицевия нерв – парализа на Бел (парализа на фациалис); болест на Алцхаймер и на Пик; спинална мускулна атрофия, мускулна дистрофия, миастения (myasthenia gravis pseudoparalitica), миопатия, миотрофия, миотония, исхемична контрактура на Volkmann, вродени състояния – детска церебрална парализа (ДЦП), акушерска парализа, спина бифида, мускулна дистрофия, метаболитни нарушения, невромиопатия, невропатия, прогресивна мускулна дистрофия, неврална мускулна атрофия (болест на Charcot-Marie-Tooth), семейна атаксия на Friedreich, латерална амиотрофична склероза (ЛАС), сирингомиелия, дистония, блефароспазъм, тремор, клонус, хорея, тикове, неврастения, хистерия, психастения, вегетативна полиневропатия и др.

  Пулмологични заболявания – ринит, абсцес, фурункул или карбункул на носа, синуит (етмоидален, максиларен, фронтален, сфеноидален, пансинуит), фарингит, назофарингит, тонзилит, перитонзиларен, ретрофарингеален и парафарингеален абсцес, ларингит, пареза/парализа на гласните връзки, епиглотит, трахеит, ларинготрахеит, бронхит, бронхиолит, бронхиална астма, бронхиектазии, бронхо-пневмония (вирусна /грипна, парагрипна/, бактериална, микотична /гъбична/, хламидийна, паразитна, хипостатична пневмония, и др.), хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), белодробен емфизем, бронхиектатична болест, пулмофиброза (пневмофиброза), пневмокониоза, азбестоза, алуминоза, берилиоза, сидероза, фермерски бял дроб, бял дроб при контакт с климатик и овлажнители на въздуха, пневмонит от химични вещества, газове, дим, пари и др., белодробни прояви от облъчване/радиация, хронични белодробни нарушения от лекарствени средства, синдром на респираторно разстройство (дистрес синдром) при възрастни, абсцес на медиастинума, абсцес на белия дроб (белодробен абсцес), плеврит, муковисцидоза и др.

  Сърдечно-съдови заболявания – артериална хипертония, исхемична болест на сърцето (стенокардия), слединфарктни състояния, периферни съдови разстройства (болест на Рейно, интермитентно куцане и др.), васкулит, васкулопатия, полиартериит, ангиит, състояния след перикардит, ендокардит, миокардит, след операции на сърдечни клапи (сърдечна клапна хирургия при вродени сърдечни малформации - „сърдечни пороци”, „сърдечни дефекти”), състояние след аорто-коронарен байпас, „белодробно сърце”, миокардити, кардиомиопатии и др.

  Хирургични заболявания (следоперативни усложнения) – инфилтрати, перивисцерити, фистули, атонични рани и язви, болест на резецирания стомах, постхолецистектомичен синдром, наранявания на гръдната стена, абсцес, мастит, панарициум (panaritium), флегмон (phlegmone), фурункул (furunculus), карбункул (carbunculus), хидраденит (hydradenitis), еризипел (erysipelas), гангрена, изгаряния, измръзвания и др.

  Гастро-ентерологични заболявания: функционални дискинезии, намалена чревна перисталтика, жлъчно-каменна болест, езофагит, гастрит, дуоденит, гастродуоденит, язвена болест, хроничен панкреатит, хроничен хепатит, ентерит, абсцес на червата, болест на Крон, колит, хемороиди, фисури и фистули на ануса и ректума, парапроктит, пролапс на ануса и ректума, анален пруритус и др.

  Нефрологични заболявания – бъбречна калкулоза (бъбречно-каменна болест), хидронефроза, хидроуретер, нефритен синдром, нефрозен синдром, нефропатия, пионефроза, гломерулонефрит, бъбречен абсцес, перинефрален абсцес, бъбречна остеодистрофия, инфекции на пикочните пътища – цистит, уретрит, тригонит, абсцес на уретрата; невромускулна дисфункция на пикочния мехур, инконтиненция, ретенция, стриктура на уретрата и др.

  Акушеро-гинекологични заболявания – дисменорея (dysmenhorrhea), аменорея (amenhorrhea), предменструален синдром, климактеричен синдром, посткастрационен синдром, нормална бременност, токсикоза на бременността, патология на млечните жлези в пуерпералния период, послеродови инфекции, възпалителни болести на млечната жлеза, фисура/фистула на зърното, мастодиния, мастит, салпингит, оофорит, възпаление на матката, параметрит, тазов целулит, пелвиоперитонит, абсцес на Бартолиновата жлеза, вагинит, вулвит, вулвовагинит, абсцес на вулвата, разязвяване на вагината/вулвата, утеровагинален пролапс, ендометриоза, ерозия на маточната шийка (erosion colli uteri), следоперативна ретенция или инконтиненция, функционален стерилитет при жени и др.

  Андрологични заболявания – цистит, простатит, простатоцистит, абсцес на простатата, орхит, епидидимит, орхиепидидимит, абсцес на тестиса, баланопостит, язва на половия член, баланит, възпалителни увреждания на скротума, индурацио пенис пластика (induratio penis plastica), функционален стерилитет при мъже и др.

  Метаболитни и ендокринно-обменни заболявания – обезитас, диабет, подагра, дислипопротеинемии, метаболитен синдром, тиреотоксикоза, хипотиреоидизъм, хипофизарен нанизъм и др.

  Заболявания на кожата, лигавицата и съединителната тъкан – херпес симплекс (herpes simplex), херпес зостер (herpes zoster), акне (acne vulgaris), пруритус, алопеция ареата, фоликулит водещ до оплешивяване, следоперативни цикатрикси, келоиди, пустули, фурункули, карбункули, флегмони, грануломи, абсцедиращ перифоликулит, баланити, бартолинити, панарициуми, абсцеси, целулити, лимфаденити, изгаряния, измръзвания, дерматит, псориазис, парапсориазис, витилиго (vitiligo), цикатрициални състояния и фиброза на кожата (включително следоперативна рана, келоиден цикатрикс и др.), кожни язви, рани, декубитуси, грануломи, дерматополимиозит, дерматомиозит, полимиозит, системна склероза, склеродермия, розацея (rosacea), лихен рубер планус (lichen rubber planus), полимиалгия, фибросклероза, паникулит и др.

  Заболявания на ухото – отит, абсцес на външното ухо, перихондрит на външното ухо, възпаление на средното ухо, възпаление на Евстахиевата тръба, тубо-тимпанит, мастоидит, възпаление на вътрешното ухо, отосклероза, болест на Мениер (Meniere), неврит на слуховия нерв и др.

  Заболявания на зъбите, венците и устната кухина – гингивит, пулпит, периодонтит, периапикален абсцес, алвеолит, стоматит, афти в устната кухина, флегмон и абсцес в устната кухина, глосит, абсцес на слюнчена жлеза и др.

  Офталмологични заболявания – конюнктивит, ечемик, блефарит, възпаление на орбитата, склерит, еписклерит, кератит, язва на роговицата, кератоконюнктивит, иридоциклит, целулит и флегмон на орбитата, тенотонит, дакриоаденит, дакриоцистит, атрофия на зрителния нерв, роговични помътнявания (макули и левкоми), мътнини и хеморагии в стъкловидното тяло, катаракта, хифема, хемофталм, късогледство, спазъм на акомодацията, кривогледство и др.

  Възрастово обусловени патологични състояния: педиатрични и геронтологични.

  Последствия от доброкачествени и злокачествени заболявания, включително продължителна и палиативна рехабилитация и др.