Научно-изследователска дейност

 • Над 150 публикации, повечето от които в чуждестранни научни издания;
 • Над 600 цитирания, повечето от които в чуждестранни научни издания;
 • международни награди, от които най-престижните са:

1) "Наградата на Виена" в областта на физикалната медицина и рехабилитация;

2) "Наградата Акромед" на интернационалното дружество за изследвания в областта на гръбначния стълб (ISSLS).

 • Членство в редакторския борд към американското списание "Spine",
 • Членство в редакторския борд към българското списание "Физикална медицина, рехабилитация, здраве".
 • Членство в международни научни медицински дружества:
 1. International Federation of Manual Medicine;
 2. International Federation of Clinical Neurophysiology;
 3. International Society for Physical Medicine;
 4. European Spine Society;
 5. International Society for the Study of the Lumbar Spine;
 6. New York Academy of Sciences;
 7. American Association for Advancement of Science;
 8. Orthopaedic Research Society.
 • Членство в Български и международни научни медицински дружества:
 1. Асоциация по Физикална и рехабилитационна медицина,
 2. Дружество по мануална медицина,
 3. Дружество по ЕЕГ, ЕМГ и Клинична Неврофизиология,
 4. Български лекарски съюз.
 • Ежегодно публикуване в най-престижни международни библиографски издания на научни биографии на преподаватели от КФМР.

1) Marquis Who'sWho,

2) Madison Who's Who,

3) International Biographic Centre (IBC)-Cambridge,

4) "2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century”,

5) “Outstanding Scientist of the 21st Century”,

6) “The Cambridge Bluebook of Foremost International Scientists”,

7) “International Health Professional of the Year”;

8) “International Scientist of the Year” и др.

 • Проучване на отделните физикални фактори - диагностика, терапия и електростимулация с галваничен ток, лекарствена йонофореза, нискочестотни токове, средночестотни токове, високочестотни токове, ултразвук, лекарствена ултрафонофореза, нискочестотни импулсно магнитно поле, лекарствена магнитофореза, фототерапия с инфрачервени, видими и ултравиолетови лъчи, лазертерапия, термотерапия, криотерапия, хидротерапия, балнеотерапия, аерозолотерапия, аеройонотерапия, климатотерапия, пелоидотерапия, кинезитерапия, мануална диагностика и терапия, рефлексотерапия и разработване на методи за приложението им, както и организация на медицинската рехабилитация.
 • Системно проучване и внедряване на новостите в световната медицинска литература и практика по въпросите на физикалната медицина и рехабилитация в периодична литература, нови книги, монографии, дисертации, материали от конгреси, симпозиуми, конференции и бази данни (PubMed-NCBI, Medline, Biosis, Current contents, Science Citation Index, ScienceDirect, SCOPUS, WEB of SCIENCE, Harzing’s Publish, Perish, Google Scholar и др.).
 • Актуализиране на информацията в областта на всички заболявания, показани за физикална медицина и рехабилитация
 • Задълбочаване на познанията по въпросите на механизма на действие на физикалните фактори, прецизиране на индикациите и контраиндикациите за тяхното приложение.
 • Съставяне на нови и разширяване на действащи научни проекти, както в областта на физикалната медицина и рехабилитация, така и в гранични области с други специалности,
 • Разширяване на колаборацията на национално и интернационално ниво,
 • Обсъждане и представяне на доклади, статии, рационализации, изобретения, и други научни материали на наши и чужди конгреси, конференции и симпозиуми, публикувани в наши и чужди списания
 • Участие в апробации на нови диагностично-лечебни и рехабилитационни методики и апарати.
 • Приоритетни са проучванията върху възможностите на физикалната медицина за повлияване на острата, подострата и хроничната болка, възможностите на кинезитерапията за корекция на мускулния дисбаланс, стоящ в основата на всички опорно-двигателни заболявания, двигателният контрол и преобучение с помощта на биоконтрол с обратна връзка (биофийдбек).
 • Съорганизиране на национални конгреси, конференции и симпозиуми по физикална медицина и рехабилитация и на редица международни научни форуми в страната и извън нея.

 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ Приноси в приложната медицина и практическото здравеопазване:

 • Кинезитерапия – проф. П. Слънчев, проф. Т. Бонев, доц. М. Рязкова, доц. Сл. Стоянова, доц. А. Алексиев.
 • Двигателно преобучение чрез биофийдбек – доц. А. Алексиев, доц. М. Рязкова.
 • Мануална терапия – доц. А. Алексиев
 • ПИР-тейпинг – доц. А. Алексиев
 • Триизмерна кинезиологична ЕМГ – доц. А. Алексиев
 • Дигитална ъглометрия - доц. А. Алексиев
 • Дигитална тензометрия – доц. А. Алексиев
 • Дигитална пресодолориметрия – доц. А. Алексиев
 • Дигитална еластометрия – доц. А. Алексиев
 • Светлолечение - доц. Т. Драгиев и ст.н.с. Надежда Сарафова. Изяснени са механизмите на биологичното действие на ултравиолетовата радиация, апробирани за практиката методики за терапия и профилактика.
 • Диагностика и терапия с нискочестотни токове в широк диапазон от заболявания на нервната система и опорно-двигателния апарат - проф. Й. Гачева.
 • Ултразвукова терапия - проф. Й. Гачева. Механизми на въздействие, физиологични и терапевтични ефекти върху раз лични тъкани и органи в човешкия организъм.
 • Интерферентни токове - проф. Л. Николова. Клинично приложение на интерферентните токове.
 • Магнитотерапия, аерозолотерапия - проф. Н. Тодоров, доц. Р. Дикова, д-р Е. Михайлов.
 • Акупресура - доц. Й. Кирова.
 • Балнеотерапия - доц. А. Дайски, доц. Кочанков. Класификация и механизми на въздействие на българските минерални води.
 • Климатотерапия - И. Боров, В. Маринов, В. Часовникарова. Развита е медицинската климатология като направление във физикалната терапия. Разработени са биоклиматични комплекси за клиничната практика.

 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ Приноси в областта на клиничната физикална мадицина и рехабилитация:

 • Постизометрични релаксации, мекотъканни и високо-скоростни ниско-амплитудни мануално-терапевтични техники при опорно-двигателни и неврологични заболявания – доц. А. Алексиев.
 • Физикални методи за следоперативна аналгезия в остра хирургична клиника - доц. Т. Бонев, доц. М. Рязкова, доц. А. Алексиев.
 • Преформирани физикални фактори в клиничната практика - д-р Е. Михайлов, доц. А. Алексиев.
 • Проучване на двигателното възстановяване чрез методите на кинезитерапията при болни с увреда на нервната система - доц. М. Рязкова.
 • Комплексна физикална мадицина при родова травма на раменния сплит - проф. Й. Гачева.
 • Профилактика и терапия с преформирани и естествени физикални фактори в педиатричната практика - ст.н.с. Н. Сарафова, доц. М. Мринкев, д-р Тонев.
 • Съвременни методи на физикална мадицина при детска церебрална парализа - доц. М. Рязкова, д-р И. Чавдаров.
 • Преформирани физикални фактори и кинезитерапия при възпалителни, дегенеративни и травматични заболявания на опорно-двигателния апарат - проф. Л. Николова, доц. Р. Дикова, доц. Сл. Стоянова.
 • Кинезитерапия и преформирани физикални фактори при хипертонична болест и исхемична болест на сърцето - доц. д-р М. Дикова, д-р Ст. Райновска, д-р Е. Михайлов.
 • Първична и вторична профилактика и терапия чрез физикални методи при професионалните заболявания - доц. Й. Кирова, д-р Райновска.
 • Използване на нискочестотни токове и кинезитерапия за дирижирана реедукация на пикочния мехур - доц. М. Рязкова, д-р Е. Михайлов.