• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултати от изпит по латински език с медицинска терминология на 13,07,2020 г. – 1 курс 13, 14, 15, 16 групи
 • Фармакология 3-ти курс
 • Пропедевтика на вътрешните болести 3-ти курс
 • Резултати от изпит по физиология - 2 курс, 19 гупа - чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по медицинска химия на 10.07.2020 г. – 1 курс, 5, 6, 7, 8 групи
 • Резултати от изпит по медицинска химия на 10.07.2020 г. 1курс 5,6,7 група - чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по латински език на 13.07.2020 г. 1 курс 14,15,16 гр. чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по физиология на 13.07.2020 г. – 2 курс 17, 18, 19, 20 групи
 • Резултати от изпит по социална медицина на 13.07.2020 г. 2 курс 5-8 група
 • Патофизиология 3 курс
 • Пропедевтика на вътрешните болести 3 курс 13-16група
 • Социална медицина 2 курс обучение на български език
 • Физиология 2 курс, 3,4 група - обучение на български език
 • Резултати от изпити 3-ти курс чуждестранни студенти
 • Корекция на резултат от изпит по медицинска химия
 • Хирургия 3 курс 1-4,17-20гр.
 • Медицинска химия 1 курс
 • Оториноларингология 4 курс
 • Физиология 2 курс 1-4 гр.
 • Микробиология 3 курс 5-8 гр.
 • Фармакология 3 курс 13-16г
 • Фармакология 3 курс 21,22гр.
 • Патология 4 курс обучение на български език
 • Социална медицина 2 курс 10 група
 • Социална медицина 2 курс 12 група
 • Научно-изследователска дейност

  • Над 150 публикации, повечето от които в чуждестранни научни издания;
  • Над 600 цитирания, повечето от които в чуждестранни научни издания;
  • международни награди, от които най-престижните са:

  1) "Наградата на Виена" в областта на физикалната медицина и рехабилитация;

  2) "Наградата Акромед" на интернационалното дружество за изследвания в областта на гръбначния стълб (ISSLS).

  • Членство в редакторския борд към американското списание "Spine",
  • Членство в редакторския борд към българското списание "Физикална медицина, рехабилитация, здраве".
  • Членство в международни научни медицински дружества:
  1. International Federation of Manual Medicine;
  2. International Federation of Clinical Neurophysiology;
  3. International Society for Physical Medicine;
  4. European Spine Society;
  5. International Society for the Study of the Lumbar Spine;
  6. New York Academy of Sciences;
  7. American Association for Advancement of Science;
  8. Orthopaedic Research Society.
  • Членство в Български и международни научни медицински дружества:
  1. Асоциация по Физикална и рехабилитационна медицина,
  2. Дружество по мануална медицина,
  3. Дружество по ЕЕГ, ЕМГ и Клинична Неврофизиология,
  4. Български лекарски съюз.
  • Ежегодно публикуване в най-престижни международни библиографски издания на научни биографии на преподаватели от КФМР.

  1) Marquis Who'sWho,

  2) Madison Who's Who,

  3) International Biographic Centre (IBC)-Cambridge,

  4) "2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century”,

  5) “Outstanding Scientist of the 21st Century”,

  6) “The Cambridge Bluebook of Foremost International Scientists”,

  7) “International Health Professional of the Year”;

  8) “International Scientist of the Year” и др.

  • Проучване на отделните физикални фактори - диагностика, терапия и електростимулация с галваничен ток, лекарствена йонофореза, нискочестотни токове, средночестотни токове, високочестотни токове, ултразвук, лекарствена ултрафонофореза, нискочестотни импулсно магнитно поле, лекарствена магнитофореза, фототерапия с инфрачервени, видими и ултравиолетови лъчи, лазертерапия, термотерапия, криотерапия, хидротерапия, балнеотерапия, аерозолотерапия, аеройонотерапия, климатотерапия, пелоидотерапия, кинезитерапия, мануална диагностика и терапия, рефлексотерапия и разработване на методи за приложението им, както и организация на медицинската рехабилитация.
  • Системно проучване и внедряване на новостите в световната медицинска литература и практика по въпросите на физикалната медицина и рехабилитация в периодична литература, нови книги, монографии, дисертации, материали от конгреси, симпозиуми, конференции и бази данни (PubMed-NCBI, Medline, Biosis, Current contents, Science Citation Index, ScienceDirect, SCOPUS, WEB of SCIENCE, Harzing’s Publish, Perish, Google Scholar и др.).
  • Актуализиране на информацията в областта на всички заболявания, показани за физикална медицина и рехабилитация
  • Задълбочаване на познанията по въпросите на механизма на действие на физикалните фактори, прецизиране на индикациите и контраиндикациите за тяхното приложение.
  • Съставяне на нови и разширяване на действащи научни проекти, както в областта на физикалната медицина и рехабилитация, така и в гранични области с други специалности,
  • Разширяване на колаборацията на национално и интернационално ниво,
  • Обсъждане и представяне на доклади, статии, рационализации, изобретения, и други научни материали на наши и чужди конгреси, конференции и симпозиуми, публикувани в наши и чужди списания
  • Участие в апробации на нови диагностично-лечебни и рехабилитационни методики и апарати.
  • Приоритетни са проучванията върху възможностите на физикалната медицина за повлияване на острата, подострата и хроничната болка, възможностите на кинезитерапията за корекция на мускулния дисбаланс, стоящ в основата на всички опорно-двигателни заболявания, двигателният контрол и преобучение с помощта на биоконтрол с обратна връзка (биофийдбек).
  • Съорганизиране на национални конгреси, конференции и симпозиуми по физикална медицина и рехабилитация и на редица международни научни форуми в страната и извън нея.

   

  НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ Приноси в приложната медицина и практическото здравеопазване:

  • Кинезитерапия – проф. П. Слънчев, проф. Т. Бонев, доц. М. Рязкова, доц. Сл. Стоянова, доц. А. Алексиев.
  • Двигателно преобучение чрез биофийдбек – доц. А. Алексиев, доц. М. Рязкова.
  • Мануална терапия – доц. А. Алексиев
  • ПИР-тейпинг – доц. А. Алексиев
  • Триизмерна кинезиологична ЕМГ – доц. А. Алексиев
  • Дигитална ъглометрия - доц. А. Алексиев
  • Дигитална тензометрия – доц. А. Алексиев
  • Дигитална пресодолориметрия – доц. А. Алексиев
  • Дигитална еластометрия – доц. А. Алексиев
  • Светлолечение - доц. Т. Драгиев и ст.н.с. Надежда Сарафова. Изяснени са механизмите на биологичното действие на ултравиолетовата радиация, апробирани за практиката методики за терапия и профилактика.
  • Диагностика и терапия с нискочестотни токове в широк диапазон от заболявания на нервната система и опорно-двигателния апарат - проф. Й. Гачева.
  • Ултразвукова терапия - проф. Й. Гачева. Механизми на въздействие, физиологични и терапевтични ефекти върху раз лични тъкани и органи в човешкия организъм.
  • Интерферентни токове - проф. Л. Николова. Клинично приложение на интерферентните токове.
  • Магнитотерапия, аерозолотерапия - проф. Н. Тодоров, доц. Р. Дикова, д-р Е. Михайлов.
  • Акупресура - доц. Й. Кирова.
  • Балнеотерапия - доц. А. Дайски, доц. Кочанков. Класификация и механизми на въздействие на българските минерални води.
  • Климатотерапия - И. Боров, В. Маринов, В. Часовникарова. Развита е медицинската климатология като направление във физикалната терапия. Разработени са биоклиматични комплекси за клиничната практика.

   

  НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ Приноси в областта на клиничната физикална мадицина и рехабилитация:

  • Постизометрични релаксации, мекотъканни и високо-скоростни ниско-амплитудни мануално-терапевтични техники при опорно-двигателни и неврологични заболявания – доц. А. Алексиев.
  • Физикални методи за следоперативна аналгезия в остра хирургична клиника - доц. Т. Бонев, доц. М. Рязкова, доц. А. Алексиев.
  • Преформирани физикални фактори в клиничната практика - д-р Е. Михайлов, доц. А. Алексиев.
  • Проучване на двигателното възстановяване чрез методите на кинезитерапията при болни с увреда на нервната система - доц. М. Рязкова.
  • Комплексна физикална мадицина при родова травма на раменния сплит - проф. Й. Гачева.
  • Профилактика и терапия с преформирани и естествени физикални фактори в педиатричната практика - ст.н.с. Н. Сарафова, доц. М. Мринкев, д-р Тонев.
  • Съвременни методи на физикална мадицина при детска церебрална парализа - доц. М. Рязкова, д-р И. Чавдаров.
  • Преформирани физикални фактори и кинезитерапия при възпалителни, дегенеративни и травматични заболявания на опорно-двигателния апарат - проф. Л. Николова, доц. Р. Дикова, доц. Сл. Стоянова.
  • Кинезитерапия и преформирани физикални фактори при хипертонична болест и исхемична болест на сърцето - доц. д-р М. Дикова, д-р Ст. Райновска, д-р Е. Михайлов.
  • Първична и вторична профилактика и терапия чрез физикални методи при професионалните заболявания - доц. Й. Кирова, д-р Райновска.
  • Използване на нискочестотни токове и кинезитерапия за дирижирана реедукация на пикочния мехур - доц. М. Рязкова, д-р Е. Михайлов.