Мисия

Мисията на КФМР е подготвяне на висококвалифицирани специалисти за нуждите на медицинското образование, наука и практика, въвеждане на нови медицински технологии, стремеж за достигане на европейски стандарти на обслужване и абсолютно необходимото наличие на потребности на обществото от физикална медицина и рехабилитация. Необходимостта от специалността се определя от това, че физикалната и рехабилитационна мадицина е неотменна част в учебно-преподавателската, диагностично- лечебната, консултативната, рехабилитационната и профилактичната дейности. Здравната възвращаемост на вложените средства за рехабилитация достига 1:35 и надхвърля не само всички останали медицински специалности но и всички останали хуманни дейности. Освен това се спестяват неизброими страдания, болка и страх на огромен брой хора застрашени от или вече развиващи социално значими заболявания и инвалидност. Здравето е най-безценното благо неизмеримо в парични средства.

Експоненциално нараства необходимостта от рехабилитация поради спасяване и лечение на все по-тежки (безнадеждни в миналото) случаи. Няма заболяване, което да не подлежи на рехабилитация. Дори и най-брилянтната оперативна или друга високо специализирана медицинска интервенция може да се окаже напълно неуспешна без последваща адекватна рехабилитация. Средната възраст нараства (населението остарява), а с това нараства и необходимостта от рехабилитационни дейности. Инвалидизацията, загубената дееспособност и трайно намалената възможност за ресоциализация нарастват, а с тях нараства и необходимостта от рехабилитационни дейности. Наблюдава се корелация между основните причини за инвалидизация и смъртност, което също доказва значението на рехабилитацията. Националните програми в областта на общественото здраве са промотивни и профилактични. Те са ориентирани към ограничаване заболеваемостта и смъртността от най-честите социално-значими заболявания, като засягат различни възрастови и социално-уязвими групи.