Научна дейност

      Научно - изследователската дейност на катедрата е насочена към:

      - системно задълбочаване на познанията по въпросите за механизма на действие на физикалните фактори

      - прецизиране на индикациите и контраиндикациите за приложение на физикалните фактори

      - участие в апробации на нови лечебни методики и нова физиотерепавтична апаратура

      - нови разработки, касаещи острата и хронична болка и повлияването й с физикални фактори

      - проучване и внедряване на физикални фактори-естествени и преформирани, разработване на нови методи за приложението им

      - системно проучване и внедряване на новостите в световната литература относно физикалните фактори и рехабилитационни проблеми

      - разширяване колаборацията на национално и интернационално ниво; съставяне на нови и разширяване на действащи научни проекти в областта на физикалната и рехабилитационна медицина

      - катедрата е съорганизатор на всички национални конгреси, конференции и симпозиуми по физикална и рехабилитационна медицина

 

За контакти:
Адрес: София 1527, ул. „Бяло море” 8
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ
Телефон: 9432-100
Ръководител: Доц. Д-р Марина Дикова