• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • На тържествена церемония в зала №1 на НДК 442 възпитаници на Медицински факултет – София произнесоха Хипократовата клетва
 • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
 • Ендокринология - упражнения със студенти V курс 22 група 16 - 29 януари 2020г.
 • Медицински университет – София отново е най-добрият специализиран университет в България
 • Теоретично обучение - такси на специализиращи по Наредба 1 за 2020 г.
 • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2019г. - 2020г,
 • Честване по повод 100 години катедра „Хигиена“
 • Ендокринология - лекции януари - февруари 2020г.
 • Ендокринология - графици за упражнения януари 2020г.
 • Проф. д-р Ханс Беарбоом беше удостоен с Доктор Хонорис Кауза на МУ-София
 • Зимна сесия 2019/2020г. чуждестранни студенти
 • Зимна сесия 2019/2020г. български студенти
 • Решения от заседание на факултетен съвет 17.10.2019
 • Теоретично обучение на специализиращи - такси по Наредба 1 за 2019 г.
 • Промени в програмата на 4 курс 17-32 група
 • Промени в програмата на 4 курс 1-16 група
 • Свободноизбираеми курсове - последни промени
 • Ендокринология - програма на упражнения за чуждестранни студенти
 • Стипендии за зимен семестър 2019/2020г
 • Международен екип от бъдещи лекари прегледа 82 възрастни пациента
 • Дейност

  А. учебно-преподавателска дейност

  1. Студенсткото преподаване обхваща обучението на студенти медици по специалността Физикална медицина и рехабилитация с общ хорариум от 2600 учебни часа годишно, включващи три цикъла, завършващи с изпит.

  2. Следдипломна квалификация:

  а) Основен курс:

  • по специалността Физикална медицина и рехабилитация за лекари.

  б) тематични курсове по:

  • Електро-диагностика и електро-стимулация,
  • Постизометрична релаксация и мобилизация на периферни стави,
  • Лазертерапия,
  • Рефлексотерапия,
  • Физиотерапия на често срещани заболявания в детска възраст;

  в) индивидуално обуЧение по държавна поръчка и срещу заплащане;

  г) Обща медицина - обучение на лекари по специалността “Обща медицина” по модул 12 - “Физикална медицина и рехабилитация”.

  д) Изработване на програми, тестове, ръководства, учебници, учебни филми, мултимедийни програми и др. учебни и образователни помагала.

  Б. Лечебно-диагностична дейност

  Лечебно-диагностичната дейност на Катедрата включва консултативна дейност, стационарно и амбулаторно лечение. Всички отделения по физиотерапия работят съвместно с клиниките, на чиято база се намират.

  В. Научно-изследователска дейност

  Научно-изследователската дейност на Катедрата е насочена към:

  • проучване на отделните физикални фактори - диагностика, терапия и електростимулация с нискочестотни токове, ултравиолетова еритема, мануална диагностика и терапия, акупунктура и разработване на методи за приложението им., както и организация на медицинската рехабилитация.
  • системно проучване и внедряване на новостите в световната медицинска литература и практика по въпросите на физикалната медицина и рехабилитация в периодична литература, нови книги, монографии, дисертации, материали от конгреси, симпозиуми, конференции и бази данни (Internet, Medline, Biosis, Current contents, Science Citation Index и др.).
  • актуализиране на информацията в областта на всички заболявания, показани за физикална медицина и рехабилитация
  • задълбочаване на познанията по въпросите на механизма на действие на физикалните фактори, прецизиране на индикациите и контраиндикациите за тяхното приложение.
  • съставяне на нови и разширяване на действащи научни проекти, както в областта на физикалната медицина и рехабилитация, така и в гранични области с други специалности,
  • разширяване на колаборацията на национално и интернационално ниво,
  • обсъждане и представяне на доклади, статии, рационализации, изобретения, и други научни материали на наши и чужди конгреси, конференции и симпозиуми, публикувани в наши и чужди списания
  • участие в апробации на нови диагностично-лечебни и рехабилитационни методики и апарати.
  • приоритетни през последните години са проблемът за острата и хроничната болка и възможностите на физикалната терапия за нейното повлияване и проблемът за двигателния контрол и преобучение с помощта на биоконтрол с обратна връзка (биофийдбек).
  • Катедрата е съорганизатор на всички национални конгреси, конференции и симпозиуми по физикална медицина и рехабилитация и на редица международни научни форуми в страната и извън нея.

  Приноси на сътрудниците на катедрата в приложната медицина и практическото здравеопазване:

  • Светлолечение - доц. Т. Драгиев и ст.н.с. Надежда Сарафова. Изяснени са механизмите на биологичното действие на ултравиолетовата радиация, апробирани за практиката методики за терапия и профилактика.
  • Диагностика и терапия с нискочестотни токове в широк диапазон от заболявания на нервната система и опорно-двигателния апарат - проф. Й. Гачева.
  • Ултразвукова терапия - проф. Й. Гачева. Механизми на въздействие, физиологични и терапевтични ефекти върху раз лични тъкани и органи в човешкия организъм.
  • Интерферентни токове - проф. Л. Николова. Клинично приложение на интерферентните токове.
  • Магнитотерапия, аерозолотерапия - проф. Н. Тодоров, доц. Р. Дикова, д-р Е. Михайлов.
  • Кинезитерапия - проф. П. Слънчев, проф. Т. Бонев, доц. М. Рязкова, доц. Сл. Стоянова, доц. А. Алексиев.
   • Двигателно преобучение чрез биофийдбек - доц. М. Рязкова, доц. А. Алексиев.
   • Мануална терапия - доц. А. Алексиев
  • Акупресура - доц. Й. Кирова.
  • Балнеотерапия - доц. А. Дайски, доц. Кочанков. Класификация и механизми на въздействие на българските минерални води.
  • Климатотерапия - И. Боров, В. Маринов, В. Часовникарова. Развита е медицинската климатология като направление във физикалната терапия. Разработени са биоклиматични комплекси за клиничната практика.

  Приноси на сътрудниците на катедрата в областта на клиничната физикална терапия и рехабилитация:

  • Проучване на двигателното възстановяване чрез методите на кинезитерапията при болни с увреда на нервната система - доц. М. Рязкова.
  • Комплексна физикална терапия при родова травма на раменния сплит - проф. Й. Гачева.
  • Профилактика и терапия с преформирани и естествени физикални фактори в педиатричната практика ст.н.с. Н. Сарафова, доц. М. Мринкев, д-р Тонев.
  • Съвременни методи на физикална терапия при детска церебрална парализа - доц. М. Рязкова, д-р И. Чавдаров.
  • Преформирани физикални фактори и кинезитерапия при възпалителни, дегенеративни и травматични заболявания на опорно-двигателния апарат - проф. Л. Николова, доц. Р. Дикова, доц. Сл. Стоянова.
  • Физикални методи за следоперативна аналгезия в остра хирургична клиника - доц. Т. Бонев, доц. М. Рязкова, доц А. Алексиев.
  • Кинезитерапия и преформирани физикални фактори при хипертонична болест и исхемична болест на сърцето ст.н.с.II ст. М. Дикова, д-р Ст. Райновска, д-р Е. Михайлов.
  • Първична и вторична профилактика и терапия чрез физикални методи при професионалните заболявания - доц. Й. Кирова, д-р Райновска.
  • Използване на нискочестотни токове и кинезитерапия за дирижирана реедукация на пикочния мехур - доц. М. Рязкова, д-р Е. Михайлов.
  • Преформирани физикални фактори в клиничната практика - д-р Е. Михайлов.
  • Мекотъканни и форсирани мануално-терапевтични техники при вертеброгенни заболявания – доц. А. Алексиев.

  Приоритетите на Катедрата по физикална медицина и рехабилитация са въвеждане на нови медицински технологии, стремеж за достигане на европейски стандарти на обслужване и абсолютно необходимото наличие на потребности на обществото от физикална медицина и рехабилитация.