• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултати от изпит по латински език с медицинска терминология на 13,07,2020 г. – 1 курс 13, 14, 15, 16 групи
 • Фармакология 3-ти курс
 • Пропедевтика на вътрешните болести 3-ти курс
 • Резултати от изпит по физиология - 2 курс, 19 гупа - чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по медицинска химия на 10.07.2020 г. – 1 курс, 5, 6, 7, 8 групи
 • Резултати от изпит по медицинска химия на 10.07.2020 г. 1курс 5,6,7 група - чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по латински език на 13.07.2020 г. 1 курс 14,15,16 гр. чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по физиология на 13.07.2020 г. – 2 курс 17, 18, 19, 20 групи
 • Резултати от изпит по социална медицина на 13.07.2020 г. 2 курс 5-8 група
 • Патофизиология 3 курс
 • Пропедевтика на вътрешните болести 3 курс 13-16група
 • Социална медицина 2 курс обучение на български език
 • Физиология 2 курс, 3,4 група - обучение на български език
 • Резултати от изпити 3-ти курс чуждестранни студенти
 • Корекция на резултат от изпит по медицинска химия
 • Хирургия 3 курс 1-4,17-20гр.
 • Медицинска химия 1 курс
 • Оториноларингология 4 курс
 • Физиология 2 курс 1-4 гр.
 • Микробиология 3 курс 5-8 гр.
 • Фармакология 3 курс 13-16г
 • Фармакология 3 курс 21,22гр.
 • Патология 4 курс обучение на български език
 • Социална медицина 2 курс 10 група
 • Социална медицина 2 курс 12 група
 • Дейност

  А. учебно-преподавателска дейност

  1. Студенсткото преподаване обхваща обучението на студенти медици по специалността Физикална медицина и рехабилитация с общ хорариум от 2600 учебни часа годишно, включващи три цикъла, завършващи с изпит.

  2. Следдипломна квалификация:

  а) Основен курс:

  • по специалността Физикална медицина и рехабилитация за лекари.

  б) тематични курсове по:

  • Електро-диагностика и електро-стимулация,
  • Постизометрична релаксация и мобилизация на периферни стави,
  • Лазертерапия,
  • Рефлексотерапия,
  • Физиотерапия на често срещани заболявания в детска възраст;

  в) индивидуално обуЧение по държавна поръчка и срещу заплащане;

  г) Обща медицина - обучение на лекари по специалността “Обща медицина” по модул 12 - “Физикална медицина и рехабилитация”.

  д) Изработване на програми, тестове, ръководства, учебници, учебни филми, мултимедийни програми и др. учебни и образователни помагала.

  Б. Лечебно-диагностична дейност

  Лечебно-диагностичната дейност на Катедрата включва консултативна дейност, стационарно и амбулаторно лечение. Всички отделения по физиотерапия работят съвместно с клиниките, на чиято база се намират.

  В. Научно-изследователска дейност

  Научно-изследователската дейност на Катедрата е насочена към:

  • проучване на отделните физикални фактори - диагностика, терапия и електростимулация с нискочестотни токове, ултравиолетова еритема, мануална диагностика и терапия, акупунктура и разработване на методи за приложението им., както и организация на медицинската рехабилитация.
  • системно проучване и внедряване на новостите в световната медицинска литература и практика по въпросите на физикалната медицина и рехабилитация в периодична литература, нови книги, монографии, дисертации, материали от конгреси, симпозиуми, конференции и бази данни (Internet, Medline, Biosis, Current contents, Science Citation Index и др.).
  • актуализиране на информацията в областта на всички заболявания, показани за физикална медицина и рехабилитация
  • задълбочаване на познанията по въпросите на механизма на действие на физикалните фактори, прецизиране на индикациите и контраиндикациите за тяхното приложение.
  • съставяне на нови и разширяване на действащи научни проекти, както в областта на физикалната медицина и рехабилитация, така и в гранични области с други специалности,
  • разширяване на колаборацията на национално и интернационално ниво,
  • обсъждане и представяне на доклади, статии, рационализации, изобретения, и други научни материали на наши и чужди конгреси, конференции и симпозиуми, публикувани в наши и чужди списания
  • участие в апробации на нови диагностично-лечебни и рехабилитационни методики и апарати.
  • приоритетни през последните години са проблемът за острата и хроничната болка и възможностите на физикалната терапия за нейното повлияване и проблемът за двигателния контрол и преобучение с помощта на биоконтрол с обратна връзка (биофийдбек).
  • Катедрата е съорганизатор на всички национални конгреси, конференции и симпозиуми по физикална медицина и рехабилитация и на редица международни научни форуми в страната и извън нея.

  Приноси на сътрудниците на катедрата в приложната медицина и практическото здравеопазване:

  • Светлолечение - доц. Т. Драгиев и ст.н.с. Надежда Сарафова. Изяснени са механизмите на биологичното действие на ултравиолетовата радиация, апробирани за практиката методики за терапия и профилактика.
  • Диагностика и терапия с нискочестотни токове в широк диапазон от заболявания на нервната система и опорно-двигателния апарат - проф. Й. Гачева.
  • Ултразвукова терапия - проф. Й. Гачева. Механизми на въздействие, физиологични и терапевтични ефекти върху раз лични тъкани и органи в човешкия организъм.
  • Интерферентни токове - проф. Л. Николова. Клинично приложение на интерферентните токове.
  • Магнитотерапия, аерозолотерапия - проф. Н. Тодоров, доц. Р. Дикова, д-р Е. Михайлов.
  • Кинезитерапия - проф. П. Слънчев, проф. Т. Бонев, доц. М. Рязкова, доц. Сл. Стоянова, доц. А. Алексиев.
   • Двигателно преобучение чрез биофийдбек - доц. М. Рязкова, доц. А. Алексиев.
   • Мануална терапия - доц. А. Алексиев
  • Акупресура - доц. Й. Кирова.
  • Балнеотерапия - доц. А. Дайски, доц. Кочанков. Класификация и механизми на въздействие на българските минерални води.
  • Климатотерапия - И. Боров, В. Маринов, В. Часовникарова. Развита е медицинската климатология като направление във физикалната терапия. Разработени са биоклиматични комплекси за клиничната практика.

  Приноси на сътрудниците на катедрата в областта на клиничната физикална терапия и рехабилитация:

  • Проучване на двигателното възстановяване чрез методите на кинезитерапията при болни с увреда на нервната система - доц. М. Рязкова.
  • Комплексна физикална терапия при родова травма на раменния сплит - проф. Й. Гачева.
  • Профилактика и терапия с преформирани и естествени физикални фактори в педиатричната практика ст.н.с. Н. Сарафова, доц. М. Мринкев, д-р Тонев.
  • Съвременни методи на физикална терапия при детска церебрална парализа - доц. М. Рязкова, д-р И. Чавдаров.
  • Преформирани физикални фактори и кинезитерапия при възпалителни, дегенеративни и травматични заболявания на опорно-двигателния апарат - проф. Л. Николова, доц. Р. Дикова, доц. Сл. Стоянова.
  • Физикални методи за следоперативна аналгезия в остра хирургична клиника - доц. Т. Бонев, доц. М. Рязкова, доц А. Алексиев.
  • Кинезитерапия и преформирани физикални фактори при хипертонична болест и исхемична болест на сърцето ст.н.с.II ст. М. Дикова, д-р Ст. Райновска, д-р Е. Михайлов.
  • Първична и вторична профилактика и терапия чрез физикални методи при професионалните заболявания - доц. Й. Кирова, д-р Райновска.
  • Използване на нискочестотни токове и кинезитерапия за дирижирана реедукация на пикочния мехур - доц. М. Рязкова, д-р Е. Михайлов.
  • Преформирани физикални фактори в клиничната практика - д-р Е. Михайлов.
  • Мекотъканни и форсирани мануално-терапевтични техники при вертеброгенни заболявания – доц. А. Алексиев.

  Приоритетите на Катедрата по физикална медицина и рехабилитация са въвеждане на нови медицински технологии, стремеж за достигане на европейски стандарти на обслужване и абсолютно необходимото наличие на потребности на обществото от физикална медицина и рехабилитация.