Дейност

А. учебно-преподавателска дейност

1. Студенсткото преподаване обхваща обучението на студенти медици по специалността Физикална медицина и рехабилитация с общ хорариум от 2600 учебни часа годишно, включващи три цикъла, завършващи с изпит.

2. Следдипломна квалификация:

а) Основен курс:

 • по специалността Физикална медицина и рехабилитация за лекари.

б) тематични курсове по:

 • Електро-диагностика и електро-стимулация,
 • Постизометрична релаксация и мобилизация на периферни стави,
 • Лазертерапия,
 • Рефлексотерапия,
 • Физиотерапия на често срещани заболявания в детска възраст;

в) индивидуално обуЧение по държавна поръчка и срещу заплащане;

г) Обща медицина - обучение на лекари по специалността “Обща медицина” по модул 12 - “Физикална медицина и рехабилитация”.

д) Изработване на програми, тестове, ръководства, учебници, учебни филми, мултимедийни програми и др. учебни и образователни помагала.

Б. Лечебно-диагностична дейност

Лечебно-диагностичната дейност на Катедрата включва консултативна дейност, стационарно и амбулаторно лечение. Всички отделения по физиотерапия работят съвместно с клиниките, на чиято база се намират.

В. Научно-изследователска дейност

Научно-изследователската дейност на Катедрата е насочена към:

 • проучване на отделните физикални фактори - диагностика, терапия и електростимулация с нискочестотни токове, ултравиолетова еритема, мануална диагностика и терапия, акупунктура и разработване на методи за приложението им., както и организация на медицинската рехабилитация.
 • системно проучване и внедряване на новостите в световната медицинска литература и практика по въпросите на физикалната медицина и рехабилитация в периодична литература, нови книги, монографии, дисертации, материали от конгреси, симпозиуми, конференции и бази данни (Internet, Medline, Biosis, Current contents, Science Citation Index и др.).
 • актуализиране на информацията в областта на всички заболявания, показани за физикална медицина и рехабилитация
 • задълбочаване на познанията по въпросите на механизма на действие на физикалните фактори, прецизиране на индикациите и контраиндикациите за тяхното приложение.
 • съставяне на нови и разширяване на действащи научни проекти, както в областта на физикалната медицина и рехабилитация, така и в гранични области с други специалности,
 • разширяване на колаборацията на национално и интернационално ниво,
 • обсъждане и представяне на доклади, статии, рационализации, изобретения, и други научни материали на наши и чужди конгреси, конференции и симпозиуми, публикувани в наши и чужди списания
 • участие в апробации на нови диагностично-лечебни и рехабилитационни методики и апарати.
 • приоритетни през последните години са проблемът за острата и хроничната болка и възможностите на физикалната терапия за нейното повлияване и проблемът за двигателния контрол и преобучение с помощта на биоконтрол с обратна връзка (биофийдбек).
 • Катедрата е съорганизатор на всички национални конгреси, конференции и симпозиуми по физикална медицина и рехабилитация и на редица международни научни форуми в страната и извън нея.

Приноси на сътрудниците на катедрата в приложната медицина и практическото здравеопазване:

 • Светлолечение - доц. Т. Драгиев и ст.н.с. Надежда Сарафова. Изяснени са механизмите на биологичното действие на ултравиолетовата радиация, апробирани за практиката методики за терапия и профилактика.
 • Диагностика и терапия с нискочестотни токове в широк диапазон от заболявания на нервната система и опорно-двигателния апарат - проф. Й. Гачева.
 • Ултразвукова терапия - проф. Й. Гачева. Механизми на въздействие, физиологични и терапевтични ефекти върху раз лични тъкани и органи в човешкия организъм.
 • Интерферентни токове - проф. Л. Николова. Клинично приложение на интерферентните токове.
 • Магнитотерапия, аерозолотерапия - проф. Н. Тодоров, доц. Р. Дикова, д-р Е. Михайлов.
 • Кинезитерапия - проф. П. Слънчев, проф. Т. Бонев, доц. М. Рязкова, доц. Сл. Стоянова, доц. А. Алексиев.
  • Двигателно преобучение чрез биофийдбек - доц. М. Рязкова, доц. А. Алексиев.
  • Мануална терапия - доц. А. Алексиев
 • Акупресура - доц. Й. Кирова.
 • Балнеотерапия - доц. А. Дайски, доц. Кочанков. Класификация и механизми на въздействие на българските минерални води.
 • Климатотерапия - И. Боров, В. Маринов, В. Часовникарова. Развита е медицинската климатология като направление във физикалната терапия. Разработени са биоклиматични комплекси за клиничната практика.

Приноси на сътрудниците на катедрата в областта на клиничната физикална терапия и рехабилитация:

 • Проучване на двигателното възстановяване чрез методите на кинезитерапията при болни с увреда на нервната система - доц. М. Рязкова.
 • Комплексна физикална терапия при родова травма на раменния сплит - проф. Й. Гачева.
 • Профилактика и терапия с преформирани и естествени физикални фактори в педиатричната практика ст.н.с. Н. Сарафова, доц. М. Мринкев, д-р Тонев.
 • Съвременни методи на физикална терапия при детска церебрална парализа - доц. М. Рязкова, д-р И. Чавдаров.
 • Преформирани физикални фактори и кинезитерапия при възпалителни, дегенеративни и травматични заболявания на опорно-двигателния апарат - проф. Л. Николова, доц. Р. Дикова, доц. Сл. Стоянова.
 • Физикални методи за следоперативна аналгезия в остра хирургична клиника - доц. Т. Бонев, доц. М. Рязкова, доц А. Алексиев.
 • Кинезитерапия и преформирани физикални фактори при хипертонична болест и исхемична болест на сърцето ст.н.с.II ст. М. Дикова, д-р Ст. Райновска, д-р Е. Михайлов.
 • Първична и вторична профилактика и терапия чрез физикални методи при професионалните заболявания - доц. Й. Кирова, д-р Райновска.
 • Използване на нискочестотни токове и кинезитерапия за дирижирана реедукация на пикочния мехур - доц. М. Рязкова, д-р Е. Михайлов.
 • Преформирани физикални фактори в клиничната практика - д-р Е. Михайлов.
 • Мекотъканни и форсирани мануално-терапевтични техники при вертеброгенни заболявания – доц. А. Алексиев.

Приоритетите на Катедрата по физикална медицина и рехабилитация са въвеждане на нови медицински технологии, стремеж за достигане на европейски стандарти на обслужване и абсолютно необходимото наличие на потребности на обществото от физикална медицина и рехабилитация.