Публикации


 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА – УЧЕБНИЦИ И МОНОГРАФИИ

Преподавателският състав от Катедрата по урология участва в написването и издаването на многобройна научно- изследователска , популярна и образователна литература. Издадени са редица учебници, ръководства и монографии предназначени за студенти, специализанти по урология и други специалисти в съавторство с колеги от други урологични клиники в страната и чужбина.
Водещите уролози участват при издаването на най-старата многотомна „Оперативна хирургия”, както и в последната.
Преподавателите непрекъснато информират обществеността чрез статии в периодичния печат и електронните медии за съвременните постижения и методи за диагностика и лечение в урологията.
Клиничния опит, постиженията и резултатите от прилагането на нови методи за диагностика и лечение на урологичните заболявания / над 300 научни статии/ са публикувани в списанията „Хирургия”, „Съвременна медицина”,”Урология”,”УРОНЕТ”, „Андрология”, „ Urology,” European Urology”, ”British Journal of Urology” и др.
За период от 10 години са изнесени над 50 доклада на наши и международни форуми / конгреси и симпозиуми на Европейската и Световна асоциации по урология/.
Въпреки тежката практическа дейност катедрата по уролгия изпълнява с чест задълженията си по обучението на студенти, специализанти, развитието на урологичната наука и развитието на кадрите. Тя има трайно място в историята на българската практична и научна дейност.