Структура


Ръководител Катедра Урология: Доц. Д-р Красимир Проданов Янев, дм

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ

По настоящем се състои от 19 преподаватели (4 професори, 5 доцента и 10 асистента). От всички преподаватели, 4 са защитили дисертации за научна степен “Доктор на медицинските науки”, 15 за научната и образователна степен “Доктор”. От преподавателите 18 имат специалност по “урология”, а един има и втора специалност по “медицинска онкология”. Един от хабилитираните преподаватели е със специалност по “Съдова хирургия”.

Преподавателският състав е ангажиран с 3 редовни докторанта и 2 докторанта на самостоятелна подготовка.

Катедрата по урология е база за обучение на български и чуждестранни студенти и специализанти. Тя организира и провежда следдипломното обучение на лекари с и без специалност по “урология”, както и на специалисти от други клинични специалности - хирургия, акушерство и гинекология, нефрология, обща медицина и др. Традиция е Основният курс по урология да бъде с продължителност от 2 месеца и да се провежда в началото на всяка календарна година (февруари - март).

Отговорник за обучението на студентите по медицина (програма за свободно избираем стаж и обучение на общопрактикуващи лекари по модул “урология”) е Гл. Асистент Д-р Пламен Димитров, дм (тел:0888660831).

Отговорник по научната дейност и „СДО” (следдипломно обучение) в Катедрата по урология е гл.асистент Д-р Александър Тимев, дм (тел: 0889236887).


Професори

Проф. Д-р Петър Колев Панчев, дмн

Проф. Д-р Чавдар Крумов Славов, дмн

Проф. Д-р Димитър Динков Младенов, дмн

Проф. Д-р Петър Любенов Симеонов, дмн


Доценти

Доц. ДКрасимир Проданов Янев, дм, Ръководител Катедра

Доц. Д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм

Доц. Д-р Силви Кирилов Петров, дм

Доц. Д-р Михаил Ненов Николовски, дм

Доц. Д-р Андриан Орлинов Тонев, дм


Асистенти

Д-р Александър Костов Заимов, дм - гл. асистент

Д-р Светлин Цветанов Димитров, дм - гл. асистент

Д-р Владислав Димитров Младенов, дм – гл. асистент

Д-р Пламен Димитров Димитров, дм – гл. асистент

Д-р Васил Дианов Василев, дм - гл. асистент

Д-р Александър Иванов Тимев, дм - гл. асистент

Д-р Димитър Томов Блажев, дм – гл. асистент

Д-р Александър Петров Кръстанов, дм - асистент

Д-р Валентин Петров Йотовски, дм - асистент

Д-р Ангел Андреев Еленков, дм - асистент


В Катедрата по урология са подготвени и хабилитирани:

Проф. Д-р Николай Минков (Бивш Зав.Клиника по урология и Ръководител Катедра)

Проф. Д-р Христо Куманов (Бивш Зав.Клиника по урология и Ръководител Катедра)

Проф. Д-р Димитър Цветков (Бивш Зав. Отделение по Андрология към Клиника по Урология

Проф. Д-р Митко Цветков (Бивш Зав.Клиника по урология)

Проф. Д-р Стоян Чакъров (Бивш Зав. Клиника по урология в УМБАЛ “Св. Анна”, София)

Доц. Д-р Ламбо Доновски (Бивш Зав.Клиника по урология)

Доц. Д-р Яне Янев (Бивш Зав. Отд. по нефролитиаза)

Доц. Д-р Петър Петров (Зав. Отделение по урология в УМБАЛ “Лозенец”)

Доц. Д-р Димчо Гочев (Бивш Зав. Клиника по урология във УМБАЛ „Света Анна”, Варна)

Доц. Д-р Владимир Янев (Зав. Клиника по урология в Транспортна болница)

Доц. Д-р Ангел Банчев (Бивш Зав. Клиника по урология УМБАЛ, Пловдив)

Проф. Д-р Красимир Нейков (Зав. Отделение по урология в СБАЛО, София)

Проф. Д-р Йорданка Узунова (Зав. Отделение по урология УМБАЛ, Царица Йоана)