Дейност

Медицинският факултет към Медицински университет, София е най-голямото учебно и лечебно звено сред академичните медицински училища в страната. Базата за обучение е Клиника по урология към УМБАЛ „Александровска“ЕАД, към която са разкрити седем направления:
  • Обща урология
  • Ендоурология
  • Лапароскопска урология
  • Онкоурология
  • Бъбречна трансплантация
  • Еднодневна урология, лазер терапия и ЕЛПК
  • Операционен блок
Клиниката разполага със съвременна апаратура, която е необходима за навременните диагностика и лечение на пациенти, както и за обучение в различни иновативни методи. Катедрата по урология е мястото където се въвеждат върховите постижения на урологичната наука: отворени оперативни методи и манипулации, лапароскопска и ендоскопска дейност, урологични лазери, бъбречна трансплантация и екстракорпорална литотрипсия.

Всички най-тежки и сложни операции са извършвани в Катедра по урология. Тя си извоюва позиция на последна върхова инстанция в лечението на пациенти с урологични заболявания. Преподавателите стриктно спазват правилата за обучение на студенти, специализанти и докторанти, като много от тях са специализирали в чужбина. Техните резултати са верифицирани с тези на водещи уролози в света. Хабилитирани лица от катедрата са били дълги години методични ръководители на лекари от бившите окръжни градове. В Катедра по урология са защитени 29 кандидатски и 7 докторски дисертации. Публикациите и участията в различни форуми са една изключителна бройка за хирургичната специалност, като голяма част от тях са във водещи урологични издания.

Специализираните списания „УРОНЕТ“ и „УРОЛОГИЯ И МИНИИНВАЗИВНА УРОЛОГИЯ“ се издават от състава на катедрата.

Председателят и главният секретар на Българското Урологичното Дружество са също членове на Катедра по урология на МУ-София.


УЧЕБНА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

В Катедрата се провежда обучение по урология на студенти обучаващи се за магистърска степен „лекар“, общопрактикуващи лекари и обучение на специализанти в тематични курсове към СДО, съобразно държавните изисквания. Председателите на двете комисии за държавен изпит по специалност урология, както и част от членовете им са представители на Катедрата. Разработени са програми за провеждане на практическо обучение по урология и за стаж на студентите по свободно избираема дисциплина. Последните 5 години в Катедрата по урология се обучават чуждестранни студенти от Медицински факултет на Медицинския университет, София по модул „урология” на английски език. В края на всеки „модул” знанията на студентите се оценяват чрез провеждането на устен изпит по предварително зададен конспект.