Структура

В структурата на Катедрата по Сърдечно-съдова хирургия са включени следните клиники на УНСБАЛ " C в. Екатерина":

  • Клиника по Кардиохирургия;
  • Клиника по Съдова хирургия;
  • Клиника по Кардиология;
  • Клиника по Интензивно лечение и реанимация;
  • Клинична лаборатория и микробиология.

Приемните кабинети на Клиниките са разположени на партерния етаж на болничната сграда и са лесно достъпни за пациентите, като за тези от тях, които са с ограничения в ходенето са осигурени "колесни" столове и носилки. Всеки кабинет е с ясно обозначен надпис, съдържащ неговото наименование, приемното време и имената на работещите в него лекар и медицинска сестра. Близостта на кабинетите до секторите за образна, функционална и медико-лабораторна диагностика и добрата комуникативност на свързващите ги коридорни артерии улесняват, както пациентите, така и работещите в тях медицински специалисти. Управлението на приема в кабинетите, съобразно състоянието на пациентите, се осъществява от работещите в тях медицински сестри по правилата на "триажната система" (медицинската сортировка).

Приемът на пациенти за планова хоспитализация се извършва след предварително назначени и изпълнени диагностични процедури: ЕКГ, ЕхоК- ТТЕ, при необходимост ТТЕ, РЕП (според клиничната картина) и 24-часов ЕКГ- запис, тип холтер, гастроскопия, колоноскопия, ехография на коремни органи, ЕРХПГ и КАТ.

Приемът на пациенти по спешност е осигурен с апаратура, пособия и лекарства за кардио-пулмонална ресусцитация.

Клиничната лаборатория разполага с най-модерна апаратура. Наличието на самостоятелна клинична лаборатория позволява точно и бързо (в рамките на минути) получаване на резултати с диагностична стойност – потвърждаване или отхвърляне на остър миокарден инфаркт, спешно изработване на кръвногазов анализ и алкално киселинно равновесие, диагностициране на белодробно, чернодробно, панкреатично или бъбречно страдание и т.н.

Към лабораторията функционира „ Протромбинов кабинет” в които амбулаторно се определя хемостазиологични профил на всеки отделен пациент, чрез използване на кръв, взета от пръста.

В лабораторията се изследват и всички хормонални и туморни маркери.

Стационарният блок на УНСБАЛ ,,Св. Екатерина”, която се използва като база на Катедрата, е изградена на принципа на корпусната болнична система. Той се състои от самостоятелни клиники , профилирани според заболяванията и състоянието на пациентите. Тези, които подлежат на инвазивно изследване и лечение в областта на вътрешната медицина и кардиология, постъпват след преглед в клиниките по кардиология , а тези, които подлежат на оперативно лечение се настаняват в клиниките по сърдечна или съдова хирургия.

Клиниката по Кардиология разполага с 18 стаи с по две легла, телевизор и баня с индивидуален санитарен възел. Клиниката разполага с три катетаризационни зали и една зала за имплантиране на кардиостимулатори, всички изградени съобразно хигиенните изисквания и оборудвани с най-съвременна апаратура за диагностика, лечение и мониториране на жизнените показатели. Всяка зала разполага с отделно помещение за подготовка на екипа. Всеки член от екипа, работещ в зала е снабден с индивидуално предпазно облекло и дозиметър. Достъпът в залите е строго обраничен и се осъществява с индивидуални магнитни карти. За критично болните пациенти е предвиден отделен реанимационен сектор с четири легла, всяко оборудвано с апаратура, позволяваща 24-часово мониториране и поддържане на жизнените функции.

Клиниката по Кардиохирургия и Клиниката по съдова хирургия разполагат с общо четири сърдечни и две съдови операционна зали , всяка с размери, отговарящи на действащите национални стандарти. Осветлението на всяка зала е изкуствено – луминисцентно, а енергийното захранване – е двойно (налице е и генератор за аварийно захранване). Всяка операционна зала е снабдена с операционна маса и две безсенкови операционни лампи. Освен това във всяка сърдечна операционна зала има и машина за ЕКК, електронож, електрическо одеало тип Blanketroll за затопляне на пациентите, Cell Saver , помпи за иригация и аспирация, анестезиологичен апарат, перфузори, монитори за следене на инвазивно артериално налягане, централно венозно налягане, ЕКГ, сатурация с възможност за разпечатване на резултатите в края на операцията, хирургични и анестезиологични консумативи, превързочни материали, извод за централна аспирация и такива за централно подаване на кислород, сгъстен въздух и двуазотен окис. Всяка сърдечна операционна зала е оборудвана с индивидуален климатик, поддържащ постоянна температура от 18 оС, както и със система за видео документиране на оперативните интервенции.

Изправността, качеството и безопасността на използваната апаратура се контролира ежедневно от средния и висш персонал. Периодичен контрол извършват съответните технически лица.

Към всяка операционна зала има прилежащи помещения за подготовка на хирургичните екипи с мивки с течаща топла и студена вода и кранове, задвижвани с лакът.

Всички специфични хирургични инструменти са комплектовани в индивидулани набори, които подлежат на щателно измиване и стерилизация след всяка оперативна интервенция. Последната се извършва или в централната стерилизационна или в стерилизационната на операционния блок, като инструментите се обработват на групи или по единично. Останалите помощни инструменти като сонди, екартьори, груби ножици и т. н., не са групирани в набори. Те също се измиват, опаковат и стерилизират отделно.

Достъпът до операционен блок е строго ограничен – с индивидуални магнитни карти. Право да влизат в него имат само членовете на хирургичните и анестезиологичните екипи, студенти и специализанти и пациенти при стриктно спазване на правилника. По изключение в операционната се допускат и външни лица – консултанти (най-често кардиолози). Потокът на движение на персонала се регулира и регламентира от съществуващия правилник. В операционен блок персоналът влиза и работи само със специално облекло и обувки, с което НЕ излиза извън рамките на блока. Всяка операционна зала се измива, почиства и дезинфекцира текущо след всяка операция. Основно почистване, измиване и дезинфекция на залите, повърхностите и апаратурата се извършват във всяка зала след края на оперативния ден, като бактерицидните лампи се оставят включени за 6-8 часа всяка нощ. Всеки петък се организира основно почистване, измиване и дезинфекция на операционния блок, апаратурата и мебелировката в него, след което се взимат проби за микробиологични посявки и се протоколират резултатите. Периодично се контролира наличието на микробиологична флора по ръцете на хирурзите след измиване. Допълнително целият персонал на операционния блок подлежи на периодичен контрол за заразоносителство чрез вземане на носен и гърлен секрет.

Следоперативното лечение на пациентите се извършва в Клиниката по анестезиология, активно лечение и реаникация (КАРИЛ; реанимация). КАРИЛ е разделена както следва – Кардиохирургичната реанимация – оборудвана със 17 легла, разделени в шест свързани по между си зали; Съдова реанимация със 6 легла и кардиологично интезивно отделение с 4 легла. Във всяка зала са налице средства за дезинфекция на ръце и една или две мивки с течаща студена и топла вода (до 80 градуса), като водоснабдяването е централно. Болничните легла са позволяващи механични и позволяват значителна промяна в позицията. При всяко легло има индивидукални изводи за кислород, анестетик и вакуум. Леглата са снабдени с апаратура, позволяваща 24-часово мониториране на жизнените показатели - ЕКГ, инвазивно налягане, сатурация, температура, пулмонално налягане, СО и т. н. В реанимация са налице индивидуални дихателни апарати от последно поколение, перфузори, инфузомати, интрааортини балонни помпи, апарати за веновенозна хемофилтрация, диализа и/или плазма фереза. Всеки апарат разполага с надеждна система за звукова и светлинна сигнализация при нарушение във жизнените функции. Подовите настилки, стените, мебелите, изходите на централната кислородна инсталация и централната аспирация, както и медицинското оборудване са от материали, позволяващи влажно измиване и дезинфекция. Във всички работни помещения и коридори на Реанимация е осигурено както централно луминисцентно осветление, отговарящо на хигиенните изисквания. Електроснабдяването е двойно като е налице генератор за авариино захранване. Всички помещения са централно отоплени и са оборудвани със самостоятелна климатична инсталация, обслужваща само реанимацията.

В Реанимация е обособен самостоятелен сектор за трансплантирани пациенти с три легла. Този сектор е напълно изолиран и достъпът в него е строго ограничен и регламентиран със съответните Протоколи. Всички членове на персонала, които влизат в контакт с Трансплантирани пациенти, са длъжни да използват еднократни шапки, маски, стерилни престилки, ръкавици, калцуни и т. н. Ръцете на персонала задължително се дезинфекцират преди влизане в сектора, а също така и преди и след приключване на каквато и да е манипулация.

След стабилизиране на състоянието и раздвижването пациентите се превеждат в следоперативно отделение. В следоперативно отделени има 33 оборотни хирургични легла, 4 от които се използват за пациенти, нуждаещи се от по активно наблюдение (интермедиерни легла). Подовите настилки, стените, мебелите, изходите на централната кислородна инсталация и централната аспирация, както и медицинското оборудване са от материали, позволяващи влажно измиване и дезинфекция. Във всяка стая са налице мивки с течаща студена и топла вода (до 80 градуса), като водоснабдяването е централно. Всяка болнична стая в следоперативно отделение е оборудвана със средства за дезинфекция на ръце. В отделението е монтирана надеждна система за звукова и светлинна информация, като достъп за активиране на тази система има при леглото на всеки пациент.

Във всички болнични стаи, работни помещения и коридори на следоперативно отделение е осигурено както централно луминисцентно, така и локално осветление, отговарящи на хигиенните изисквания. Електроснабдяването е двойно като е налице генератор за авариино захранване.

Всички помещения в Отделението са централно отоплени и са оборудвани с климатични инсталации.

Следоперативно хирургично отделение разполага със спешна количка, оборудвана с дефибрилатор, набор за интубация, амбу, сетове за поставяне на централен венозен път, венозен пейсмейкър или дезиле в магистрален съд, както и всички медикаменти, нужни за прилагане на Advanced Life Support в пълен обем. Следоперативно хирургично отделение е в пряка връзка със Операционния блок, КАРИЛ, Сектора за имплантация на кардиостимулатори, Сектора по образна диагностика и един от двата ангиграфски кабинета на Болницата. Всички посочени звена се намират на един етаж, което позволява осигуряване на висококвалифицирана лекарска помощ в рамките на не повече от 2 минути.

Налична е електронната база данни на Болницата, достъпът до която става само с индивидуална парола. Тази база данни позволява достъп до болничната база данни, съдържаща абсолютно всички данни за всеки пациент, както за настоящото пролежаване, така и за всички предходни такива. Това спестява време и позволява бързи справки за неограничени периоди от време. Наличието на тази система е от критично значение, особено при спешни случаи.

В ъв всички Клиники се спаз ват необходимите хигиенни изисквания при осъществяване на лечебните и диагностични дейности. Персоналът е запознат с принципите на асептиката и антисептиката. Разработени са протоколи за предоперативна подготовка и дезинфекция, както на оперативното поле, така и на ръцете на хирурга при всички манипулации, съпътствани с нарушаване на цялостта на тъканите на пациента.

Лекарският състав на клиниката е обучен да реагира моментално и адекватно на всички остри нарушения на жизнените фунцкции, пряко застрашаващи живота на пациентите, съгласно последната ревизия на Препоръките на European Resuscitation Council ( ERC ). Всички хирурзи са обучени да извършват в пълен обем Basic Life Support и Advanced Life Support. При нужда всек член от екипа е в състояние да приложи своевременно дефибрилация, поставяне на Intra Aortic Balloon Pump ( IABP ), интубация, а при нужда и стернотомия (или торакотомия) в условия на спешност.