Дейност

През 2008 г. УНСБАЛ „Св. Екатерина” (която е и база на Катедрата по Сърдечно-съдова хирургия) е удостоена с ,,Награда за Европейско качество” от Европейската бизнес асоциация.

В Клиниките по Сърдечна и съдова хирургия на УНСБАЛ „Св. Екатерина” рутинно се извършват оперативни корекции напрактика всички придобити и повечето от вродените заболявания на сърдечно-съдовата система.

В болница „Св. Екатерина” за ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ са извършени:

 • Успешна оперативна корекция при аортни дисекации и аневризми (1984 г.);
 • Сърдечна трансплантация (1986 г.; първата сърдечна трансплантация на Балканите);
 • Пластика на митралната клапа (1997 г.);
 • Операция на „биещо” сърце (2000 г.);
 • Имплантация на stentless клапа (2000 г.);
 • Ендовентрикуларна пластика на лявата камера (2002 г.);
 • Имплантация на система за механична циркулаторна поддръжка или „изкуствено сърце” (2002 г.);
 • Имплантация на stent - graft (2003 г.);
 • Реконструктивна оперативна корекция, запазваща аортната клапа (2003 г.);
 • Cox Maze procedure (2003 г.);
 • Оперативни корекции на „фибрилиращо” сърце при високорискови пацеинти (2003 г.);
 • SAVE procedure (2008 г.);
 • Транскатетърна (трансапикална и трансфеморална) имплантация на аортна клапа (2009 г.).

За 2007 г. в Клиниката по Сърдечна хирургия са извършени общо 1611 операции, от които 1326 в условия на екстракорпорално кръвообръщение. От извършените 1326 оперативни интервенции 658 са били чисти аорто-коронарни байпаса, 269 са били чисти протезирания на сърдечни клапи, 42 са били оперативни корекции при аортни дисекации, 14 са били корекции на вродени сърдечни малформации, 3 са били сърдечни трансплантации и 260 са били комбинирани интервенции (включващи поне две от изброените дотук).

За 2007 г. В Клиниката по Съдова хирургия на УНСБАЛ „Св. Екатерина” са извършени общо 958 съдови оперативни интервенции.

За 2007 г. в Сектора по Обща хирургия на УНСБАЛ „Св. Екатерина” са извършени общо 200 общо хирургични интервенции.

За 2007 г. в Клиниката по Кардиология на УНСБАЛ „Св. Екатерина” са извършени 2896 даигностични и 1334 терапевтични процедури.

За 2007 г. в Секторът по Електрофизиология на УНСБАЛ „Св. Екатерина” са извършени общо 421 имплантации на електрокардиостимулатори, като 122 от тези процедури са били реимплантации.

За 2007 г. през Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение на УНСБАЛ „Св. Екатерина” са преминали общо 1448 пациента.

За 2007 г. през Диагностично-консултативният блок на УНСБАЛ „Св. Екатерина” са преминали общо 9517 пациента.