Ръководител

Ръководител на Университетска катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология, Медицински Факултет, Медицински Университет - София

Заместник-директор по лечебната дейност на УМБАЛ "Св. Екатерина"

Началник Клиника по сърдечна хирургия към УМБАЛ „Св. Екатерина“

 


     Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, дмн завършва Френската езикова гимназия 1980 г.   и Медицински университет – София 1988 г. Започва трудовата си кариера по разпределение в Хирургично отделение в Районна болница гр. Разлог. От м. февруари 1990 г. работи в УМБАЛ “Св. Екатерина” – най-напред като доброволен сътрудник, след това асистент (1991 – 1995), главен асистент (1995-2007). Придобива специалност по Обща хирургия през 1993 г. и втора специалност Кардиохирургия – 2000 г. Защитава докторска работа на тема “Хирургично лечение на пациента с ИБС и фракция на изтласкване на лява камера по-малка или равна на 30%” – 2001 г. Придобива академичната длъжност Доцент (2007). Магистър по Здравен мениджмънт - Факултет по обществен здраве, Медицински университет, София – 2011 г. Професор по сърдечна хирургия към катедрата по сърдечно-съдова хирургия към Медицински университет – София на база УМБАЛ “Св. Екатерина” (от 2015 г.).  Доктор на Медицинските Науки – 2016 г. на тема „Хирургично лечение на терминална сърдечна недостатъчност“.    

    През годините проф. д-р Петков е посещавал значителен брой конгреси и научни форуми
в България и в чужбина. Има над 20 самостоятелни презентации в САЩ, Канада, Германия, Великобритания, Индия, Израел, Турция, Хърватия и др.

  През дългогодишната си кариера Проф. Петков е специализирал в следните области:

–  Хирургични лечения на вродена сърдечна малформация (ВСМ) – Philadelphia – William Norwood (June 1994); Bergamo, Italy – Parenzan (1998).

–  Трансплантация на сърце/бял дроб както и имплантация на “изкуствени сърца” в едни от най-известните центрове в света (1999 – 2000): German Heart Center Berlin – prof. Hetzer

Sulpizio Cardiovascular Center, San Diego, California – USA април 2014 г.

Cleveland Clinic USA май 2011 г.

–   Транскатетърно аортно клапно протезиране (TAVI) – Rouen (France) – prof Alain Cribier (2008).

–   Минимално инвазивно и видео асистирана хирургия на митрална клапа – German Heart Center Munchen (2011).

 

Проф. Петков има редица нововъведения като:

–   Транскатетърно аортно клапно протезиране с достъпи:

през върха на сърцето

през възходяща аорта

през а. субклавия

–   Минимална инвазивна видео асистирана хирургия на митрална клапа.

–   Хирургично лечение на туморни тромби във вена кава инфериор ангажиращи сърцето и коремните органи. Това е една от най-големите серии операции от този вид в света.

–   УМБАЛ “Света Екатерина” е единственото лечебно заведение в България, където се извършва сърдечна трансплантация. Проф. Петков е завеждащ Трасплантационната програма в болницата. Има най-голям брой извършени сърдечни трансплантации у нас.

  

Членство в професионални организации и дружества:

–  Член на Българския лекарски съюз (БЛС)

–  През 2015 – 2017 г.  Проф. д-р Димитър Петков е президент на Българската асоциация по гръдна и сърдечна хирургия.

–  Главен секретар на Дружеството по кардиохирургия

–  Член на Европейския борд по гръдна и сърдечно-съдова хирургия (EBTCS) Член на Международната асоциация по сърдечно- белодробна трансплантация (ISHLT)

 

Към настоящия момент има 205 научни публикации в престижни национални и международни списания. Има участие в едно Ръководство и два учебника. Бил е ръководител е на единадесет специализанта.