За нас

Катедрата по психиатрия и медицинска психология към Медицински Университет (МУ) – София e една от първите катедри на най-старото и водещото висше медицински училище у нас, възникнала върху клиничната база на едно от първите отделения в Александровска болница. Високите стандарти в преподаването, научно-изследователската дейност и клиничната практика са зададени още от отците на българската психиатрия като Калевич, Данаджиев, Н. М. Попов, Кръстников, Хр. Петров, Пенчев, Шипковенски, Узунов, Шаранков (вж. История на Катедрата). Обучението и научните дирения в Катедрата от създаването й са неотменно свързани с клиничния контекст, задълбочен анализ на психопатологията, многопластовост и балансираност, без сляпо робуване на схоластика и догми, независимо от превратностите на времето. Този подход от люлката на българската клинична и университетска психиатрия прелива в съвременния биопсихосоциален модел като парадигма за обучение, изследователска дейност и клинична ориентация.

Традиционно силно представениите изследователски направления като клинична психиатрия и обща психопатология, съдебна психиатрия, биологична и психологична терапия се обогатяват през десетилетията с търсене на биомаркери за психичните разстройства, невро-психиатрична генетика, епидемиология, зависимости, психопатология в детската възраст, ранна диагностика на разстройствата от аутистичния спектър, дългосрочна катамнеза на психозите, психосоциална рехабилитация, биоетична и деонтологична проблематика, обективно измерване на психомоторни нарушения и връзката им с ранната диагностика и мониториране на ефекта от лечението, апробация на клинични инструменти и психометрия. В повечето от тези направления научната дейност на Катедрата е свързана с активно участие в международни проекти и консорциуми, а редица нейни представители са световно признати експерти в своите области. Навлизането на комплексни психосоциални подходи и терапевтични методи, психообучението, хуманизирането на лечението, защитата на правата на психично болните, ориентацията към обслужване в общността, акцентът върху терапевтичната връзка и преодоляването на психиатричната стигма са важни принципи в работата на преподавателите в Катедрата по психиатрия и намират своето отражение в обучителните програми.

Катедрата има разработени програми за обучение по психиатрия и медицинска психология на студенти по медицина и дентална медицина на български и английски език, на общопрактикуващи лекари и на психиатрични сестри, съобразени с международно приетите курикулуми, обновени изпитни методики и учебни ръководства, акредитирани докторски програми и програми за специализации по психиатрия и клинична психология. Клиничните й бази предоставят всички възможности за подготовка и непрекъсната квалификация на студенти и лекари с много лично ангажиране на преподавателя и непосредствено потапяне в клиничната практика. Същевременно, Катедрата поддържа широки международни контакти и ръководи и провежда научно-изследователска дейност на нивото на добрите международни стандарти и на задължаващото наследство. Само за последните пет години (2014-2018) броят на цитиранията на публикации на членове на Катедрата е над 3800. Във време на девалвация на академичния и лечителския етос Катедрата остава вярна на своята мисия да крепи високо летвата в преподаването, изследователската работа и клиниката в българската психиатрия.