• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед ЗД-330 - 25.10.2021
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Публикации

  2018 г

  Научната дейност на Катедрата включва разработване на дисертации  по докторска програма „ Ортопедия и травматология”, дисертации за придобиване на научна степен „Доктор на науките”, участие в научни конгреси и конференции, публикации в списания, издаване на монографии и учебници.

  Последната програмна акредитация на ОНС „доктор” по докторска програма „Ортопедия и травматология ” в Медицински университет - София  е на Акредитационен съвет на НАОА (Протокол 10/23.05.2013 г.) с обща оцeнка 9.50 със срок на валидност на акредитацията 6 години (23.05.2013г. - 23.05.2019г.) . 

  Защитени дисертации в последните 3 години:

  Проф . д-р Пламен Кинов д.м.н - „Реендопротезиране на тазобедрена става” - за придобиване на научна степен „Доктор на науките”

  Проф. д-р Христо Георгиев д.м.н – “нарушения на проксимална бедрена физа” - за придобиване на научна степен „Доктор на науките”

  Д-р Кеворк Назарет Кайкчиян  дм - „Първично ендопротезиране на раменна става”

  Д-р Георги Георгиев дм -“ Клинико морфологично изследване на гигантоклетъчния тумор на костта”

  Д-р Савас Ангелос Ликудис дм - „Оценка на походката след декомпресия и/или стабилизация при пациенти с дегенеративни заболявания на гръбначен стълб ”

  Д-р Ели Владиславова Иванова дм - „ Клинични и образнодиагностични прогностични белези при болест на Legg Calve Perthes ”

  Д-р Борис Иванов Антонов дм -„ Хирургично лечение на перипротезната костна загуба при ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става ”

  Д-р Панайот Панайотов Танчев дм - „Предоперативно планиране при първично ендопротезиране на тазобедрената става ”

  Д-р Кирчо Димитров Патриков дм - „ Приложение на синтетични костни заместители при лечение на доброкачествени костни тумори и тумороподобни заболявания ”

  Д-р Павел Радков Георгиев дм - „Хирургично лечение на промените в тазобедрената става при деца с церебрална парализа”

  Д-р Константин Захариев Тотев дм - „Вътрешна фиксация на фракури и фрактури-луксации на проксималния хумерус при възрастни.”

  Издадени монографии и учебници в последните 3 години:

  1. Артропластика на тазобедрената става. Тивчев, Кинов. София, БГ книга. 2014
  2. Хирургия на на тазобедрената става. Тивчев, Кинов. София, БГ книга. 2016.