Дейност

Преподавателският състав за 2018 / 2019 учебна година се състои от 2 професори, 4 доцента, 6 гл. асистента и 16 асистента. От всички преподаватели 14 са защитили дисертации за научна и образователна степен “Доктор” по медицина и 2 са с дисертации за НС “Доктор на науките”. Специалност по “Ортопедия и травматология” имат 24 от преподавателите.

Катедрата по ортопедия и травматология е база за обучение на български и чуждестранни студенти от V курс медицина. В катедрата се провеждат и упражнения и лекции със студенти на английски език. Обучението завършва със семестриален изпит  включващ практическа и теоретична част. Оценката е по шестобалната система.

В Катедрата се организира и провежда следдипломното обучение на лекари със и без специалност по ортопедия и травматология, както и на специалисти от други клинични специалности  и общопрактикуващи лекари. В катедрата се провеждат курсове за ВСД по линия на СДК.

Катедрата организира ежегодно Основния курс по специалността с продължителност 2 месеца. През май и декември в Катедрата се провежда държавния изпит по специалността „Ортопедия и травматология”. Проф. Георгиев е Председател на държавната изпитна комисия..

Преподавателският състав  към януари  2019 г. е ангажиран с обучението на 6 редовни докторанта и 1 на самостоятелна подготовка по докторска програма “Ортопедия и травматология”. По тази програма Катедрата е акредитирана през 2012 г с най-висока оценка. В последните 5 год. в катедрата са защитени над 10 докторантури.