• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Дейност

  Преподавателският състав за 2018 / 2019 учебна година се състои от 2 професори, 4 доцента, 6 гл. асистента и 16 асистента. От всички преподаватели 14 са защитили дисертации за научна и образователна степен “Доктор” по медицина и 2 са с дисертации за НС “Доктор на науките”. Специалност по “Ортопедия и травматология” имат 24 от преподавателите.

  Катедрата по ортопедия и травматология е база за обучение на български и чуждестранни студенти от V курс медицина. В катедрата се провеждат и упражнения и лекции със студенти на английски език. Обучението завършва със семестриален изпит  включващ практическа и теоретична част. Оценката е по шестобалната система.

  В Катедрата се организира и провежда следдипломното обучение на лекари със и без специалност по ортопедия и травматология, както и на специалисти от други клинични специалности  и общопрактикуващи лекари. В катедрата се провеждат курсове за ВСД по линия на СДК.

  Катедрата организира ежегодно Основния курс по специалността с продължителност 2 месеца. През май и декември в Катедрата се провежда държавния изпит по специалността „Ортопедия и травматология”. Проф. Георгиев е Председател на държавната изпитна комисия..

  Преподавателският състав  към януари  2019 г. е ангажиран с обучението на 6 редовни докторанта и 1 на самостоятелна подготовка по докторска програма “Ортопедия и травматология”. По тази програма Катедрата е акредитирана през 2012 г с най-висока оценка. В последните 5 год. в катедрата са защитени над 10 докторантури.