• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед ЗД-330 - 25.10.2021
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Дейност

  Преподавателският състав за 2018 / 2019 учебна година се състои от 2 професори, 4 доцента, 6 гл. асистента и 16 асистента. От всички преподаватели 14 са защитили дисертации за научна и образователна степен “Доктор” по медицина и 2 са с дисертации за НС “Доктор на науките”. Специалност по “Ортопедия и травматология” имат 24 от преподавателите.

  Катедрата по ортопедия и травматология е база за обучение на български и чуждестранни студенти от V курс медицина. В катедрата се провеждат и упражнения и лекции със студенти на английски език. Обучението завършва със семестриален изпит  включващ практическа и теоретична част. Оценката е по шестобалната система.

  В Катедрата се организира и провежда следдипломното обучение на лекари със и без специалност по ортопедия и травматология, както и на специалисти от други клинични специалности  и общопрактикуващи лекари. В катедрата се провеждат курсове за ВСД по линия на СДК.

  Катедрата организира ежегодно Основния курс по специалността с продължителност 2 месеца. През май и декември в Катедрата се провежда държавния изпит по специалността „Ортопедия и травматология”. Проф. Георгиев е Председател на държавната изпитна комисия..

  Преподавателският състав  към януари  2019 г. е ангажиран с обучението на 6 редовни докторанта и 1 на самостоятелна подготовка по докторска програма “Ортопедия и травматология”. По тази програма Катедрата е акредитирана през 2012 г с най-висока оценка. В последните 5 год. в катедрата са защитени над 10 докторантури.