• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Ръководител

  Професор  д-р Христо Димитров Георгиев, дмн

  Ръководител катедра по ортопедия и травматология, Медицински факултет, МУ София.

   

   

  ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ

   

  • 1980                Диплом за средно образование, 66та Гимназия. София 
  • 1982 -1988     Диплом за Висше образование, Медицинска Академия, София.
  • 1993                Диплом за специалност по Ортопедия и травматология, ВМИ София,
  • 2003 - 2004     Квалификация по здравен мениджмънт от УНСС, ИСК София,
  • 2005            Дисертация за придобиване на  образователна и научна степен ˝Доктор˝ по научна специалност Ортопедия и травматология, Медицински университет – София
  • 2005               Доцент по научна специалност Ортопедия и травматология
  • 2015           Дисертация за  придобиване на научна степен „Доктор на науките“ по научна специалност Ортопедия и травматология, МУ – София (от 19.01.2015 г.)
  • 2016           Професор по научна специалност Ортопедия и травматология. (от 22.03.2016 г.)

   

   

  КЛИНИЧНА ДЕЙНОСТ

   

   

  • 1988 - 1990  Ортопед, ординатор. Хирургическо отделение, Общинска болница, гр. Ихтиман.
  • 1990 - 1994  Асистент по ортопедия и травматология. Медицински Академия, НИОТ, Клиника по Детска ортопедия, София.
  • 1994 - 1999  Старши асистент, Медицински Университет, УБОТ  “ Горна Баня”,  Клиника по Детска ортопедия, София.
  • 1999 - 2002  Главен асистент, Медицински Университет, УСБАЛО “Проф Б. Бойчев” Клиника по Детска ортопедия, София.
  • 2002 - 2007  Главен асистент, Медицински Университет, Катедра по Ортопедия и травматология, София.
  • 2002 - 2007  Медицински управител, МЦ “ Ортомед “ към УСБАЛО “ Проф. Б. Бойчев“ София.
  • 2008 - 2012  Началник клиника „Детска ортопедия” към УСБАЛО “Проф. Б. Бойчев “
  • 2012 - 2017  Началник Втора ортопедична клиника  към УСБАЛО “Проф. Б. Бойчев”
  • 2012 –          Ръководител катедра по ортопедия и травматология, МУ София.  

   

   

  НАУЧНА ДЕЙНОСТ

   

   

  • Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” –  “Лечение на Coxa vara adolescentium” – 2005 г.

  • Дисертационен труд за научна степен “Доктор на науките” – “Нарушения на проксимална бедрена физа” – 2015

  • Над 150 публикации, пленарни лекции, участия в конгреси и симпозиуми в България и чужбина и научни филми. Автор в учебник за студенти – “Основи на ортопедията.” Медникаров Е. София; 2012.  и “ Хирургия на тазобедрената става” П.Тивчев, П.Кинов. София 2016. Научен ръководител на докторанти и специализанти.

  • Национален консултант по детска ортопедия и травматология, Председател на държавната изпитна комисия за специалност по ортопедия и травматология.