Ръководител

Професор  д-р Христо Димитров Георгиев, дмн

Ръководител катедра по ортопедия и травматология, Медицински факултет, МУ София.

 

 

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ

 

 • 1980                Диплом за средно образование, 66та Гимназия. София 
 • 1982 -1988     Диплом за Висше образование, Медицинска Академия, София.
 • 1993                Диплом за специалност по Ортопедия и травматология, ВМИ София,
 • 2003 - 2004     Квалификация по здравен мениджмънт от УНСС, ИСК София,
 • 2005            Дисертация за придобиване на  образователна и научна степен ˝Доктор˝ по научна специалност Ортопедия и травматология, Медицински университет – София
 • 2005               Доцент по научна специалност Ортопедия и травматология
 • 2015           Дисертация за  придобиване на научна степен „Доктор на науките“ по научна специалност Ортопедия и травматология, МУ – София (от 19.01.2015 г.)
 • 2016           Професор по научна специалност Ортопедия и травматология. (от 22.03.2016 г.)

 

 

КЛИНИЧНА ДЕЙНОСТ

 

 

 • 1988 - 1990  Ортопед, ординатор. Хирургическо отделение, Общинска болница, гр. Ихтиман.
 • 1990 - 1994  Асистент по ортопедия и травматология. Медицински Академия, НИОТ, Клиника по Детска ортопедия, София.
 • 1994 - 1999  Старши асистент, Медицински Университет, УБОТ  “ Горна Баня”,  Клиника по Детска ортопедия, София.
 • 1999 - 2002  Главен асистент, Медицински Университет, УСБАЛО “Проф Б. Бойчев” Клиника по Детска ортопедия, София.
 • 2002 - 2007  Главен асистент, Медицински Университет, Катедра по Ортопедия и травматология, София.
 • 2002 - 2007  Медицински управител, МЦ “ Ортомед “ към УСБАЛО “ Проф. Б. Бойчев“ София.
 • 2008 - 2012  Началник клиника „Детска ортопедия” към УСБАЛО “Проф. Б. Бойчев “
 • 2012 - 2017  Началник Втора ортопедична клиника  към УСБАЛО “Проф. Б. Бойчев”
 • 2012 –          Ръководител катедра по ортопедия и травматология, МУ София.  

 

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

 

 

 • Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” –  “Лечение на Coxa vara adolescentium” – 2005 г.

 • Дисертационен труд за научна степен “Доктор на науките” – “Нарушения на проксимална бедрена физа” – 2015

 • Над 150 публикации, пленарни лекции, участия в конгреси и симпозиуми в България и чужбина и научни филми. Автор в учебник за студенти – “Основи на ортопедията.” Медникаров Е. София; 2012.  и “ Хирургия на тазобедрената става” П.Тивчев, П.Кинов. София 2016. Научен ръководител на докторанти и специализанти.

 • Национален консултант по детска ортопедия и травматология, Председател на държавната изпитна комисия за специалност по ортопедия и травматология.