• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Pезултати от изпита по клинична фармакология V курс 09.09.2020 г
 • Резултати от изпит по цитология 14.09.2020 г
 • Резултати от изпит по медицинска биохимия 15.09.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 16.09.2020 г.
 • Поправителна изпитна сесия изпит по биология на 09.09.2020 г.- чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по неврология 4 курс проведен на 14.09.2020
 • Поправителна изпитна сесия - резултати от изпит по биология 09.09.2020г.
 • Поправителна изпитна сесия - резултати от изпити
 • Резултати от Държавен изпит по Хирургия - VI курс, 15-21 група
 • Промени в график на учебните занятия на V курс български студенти
 • Резултати от държавнен изпит по педиатрия VI курс
 • Оценки от Държавен изпит по Педиатрия - VI курс, група 8-14
 • Физиология, ІІ курс, попр. сесия
 • Медицина на бедствените ситуации, ІІ курс, попр. сесия
 • Pезултати от изпита по оториноларингология проведен на 24, 25, 26 и 27 август 2020 г
 • Pезултати от изпита по клинична лаборатория 08.09.2020 г.
 • Pезултати от изпит по социална медицина 08.09.2020 г
 • резултати от изпит по медицинска физика 02.09.2020
 • Резултати от изпит по медицина на бедствените ситуации - 11.09.2020 г
 • Pезултати от изпит по биостатистика и медицинска информатика – 03.09.2020 г.
 • Учебни програми

  Тематичен план за лекции по образна диагностика на студенти медици от IV курс

  Лекция №1

  Естество и свойства на рентгеновите лъчи.Получаване на рентгеновите лъчи. Устройство на рентгенова тръба. Същност на рентгеновото изображение. Принципи на методите за образно изследване: Базови рентгенови методи; Ултразвуковото изследване; Компютърната томография; Магнитно-резонасното изследване; Ангиографските методи  .Принципи на лъчезащитата на персонала и пациентите

  Лекция №2

  Методи за образно изследване на дихателната система. Нормална рентгенова анатомия на гръдния кош . Основни образни симптоми при заболяванията на : Въздухоносните пътища; Белодробния паренхим. Карцином на белите дробове – стадиране с образни метод. Белодробен тромбоемболизъм

  Лекция №3

  Методи за образно изследване на сърдечно-съдовата система:Конвенционалното рентгеново изследване; Компютърната томография;Магнитнорезонасното изследване; Инвазивни и интервенционални методи – принципи на техниката. Образна анатомия на сърцето и кръвоносните съдове.  Образна семиотика на болестно промененотото сърце. Образна  диагностика на заболяванията на големите артериални съдове

  Лекция №4

  Методи на образната диагностика за изследване на храносмилателния тракт: класическото бариево изследване; срезовите методи. Нормален рентгенов образ на хранопровод и стомах . Основни образни симптоми при заболяванията на храносмилателния тракт. Образна диагностика на заболяванията на хранопровода. Образна диагностика при заболявания на стомаха. Карцином на стомаха.Стадиране на карцином на стомаха. Рентгенова диагностика при “остър” корем

  Лекция №5

  Методи за образна диагностика на заболяванията на тънките и дебелите черва: ентероклиза,  иригография, виртуална компютъртомографска колоноскопия, магнитнорезонансна ентероклиза. Карцином на колона – Образни методи при стадирането. Болест на Крон. Хроничен колит. Дивертикули на дебелото черво. Конвенционални   рентгенови и инвазивни методи за изследване на жлъчната система

  Лекция №6

  Компютърнатомография и магнитнорезонансна диагностика на заболявания на черния дроб и задстомашната жлеза. Образна анатомия. Чернодробни сегменти. Дифузни промени в чернодробния паренхим. Огнищни промени. Доброкачествени и злокачествени тумори. Стадиране. Образна диагностика при панкреатити и карцином на панкреаса.

  Лекция №7

  Методи на на отделителната система: ехография, екскреторна урография, компютърна томография, компютъртомографска урография, магнитнорезонансна урография, инвазивни методи. Образната диагностика при: Вродени аномалии на отделителната система; Обструкция на пикочните пътища; Бъбречноклетъчен карцином. Стадиране. Контрастни средства

  Лекция №8

  Образни методи за изследване на ЦНС: компютърна томография, магнитен резонанс

  Образна диагностика при: Остри разстройства на мозъчното кръвообращение (исхемичен инсулт, субарахноидален кръвоизлив). Супра- и субтенториални тумори . Болести на бялото мозъчно вещество. Тумори на гръбначния мозък. Интервенционална неврорентгенология. Образна диагностика при дискови хернии

  Лекция №9

  Методи на мускулоскелетната образна диагностика:рентгенографски, компютъртомографски, магнитен резонанс. • Нормална образна анатомия на кости и стави. • Рентгенови образи при основни патологични процеси в костите:оспеопороза, остеосклероза, остеонекроза, остелиза, периостоза, други

  Лекция №10

  Образна диагностика на доброкачествените и злокачествените тумори на костите.Образна диагностика на остеомиелит  .Рентгенова диагностика на костно-ставната туберкулозал септични (аваскуларни) остеонекрози.Дегенеративни заболявания.

   

  Тематичен план за практически занятия по образна диагностика
   на студенти медици от
  IV курс

  Упражнение №1

  Получаване на рентгенови лъчи.Апаратура за образна диагностика: общи принципи. Видове.Дигитални системи за съхраняване и предаване на образи. Рентгенови методи.Получаване на рентгеново изображение; свойства;Основни методи на рентгеново изследване: рентгеноскопия, рентгенография, компютърна томография;. Нерентгенови методи за образно изследване:ехография; принципно устройство на ехографски апарат; ехографски образ;магнитна-резонансна образна диагностика, апаратура за МР - принципно устройство;Лъчезащита на болните и персонала при използване на йонизиращи източници

  Упражнение № 2

  План за описание на образно изследване.План за описание на рентгенограма на бели дробове.Образни методи за изследване на белитедробове: обзорна скопия и рентгенография, СТ, МР, ангиопулмография.Нормална образна анатомия на гръдния кош.Образна симптоматика при заболявания на въздухоносните пътища.Образна симптоматика при неспецифични възпалителни заболявания на белите дробове. Пневмонии. Белодробен абцес . Рентгенова диагностика на нарушената циркулация в малкия кръг на кръвообращението. Шоков бял дроб. Белодробна емболия .Заболявания на плеврата

  Упражнение № 3

  Рентгенови образи при белодробна туберкулоза.Професионални заболявания на белите дробове - силикоза, азбестоза. Силикотуберкулоза.Тумори на белите дробове. Стадиране.Тумори на медиастинума

  Упражнение № 4

  Образни методи за изследване на сьрдечно-съдовата система-диагностични

  Рентгенов образ на нормално сърце.Основни образни синдроми и симптоми при заболяванията на сърцето. придобити клапни пороци.Образна диагностика при засягане на големите кръвоносни съдове.Дисекация на аортата.Компютъртомографска коронарографиялЗаболявания на миокарда и перикарда

  Упражнение № 5

  Образни методи за изследване на храносмилателната система. Основни образни синдроми и симптоми при заболяване на храносмилателния тракт.Рентгенови образи при заболяванията на хранопровода (дивертикули, кардиоспазъм, стриктура, варици на хранопровода, доброкачествени и злокачествени тумори на хранопровода).Рентгенов образ на нормален стомах. Стомашна и дуоденална язва. Доброкачествени и злокачествени тумори на стомаха. Методи за образно изследване на тънките и дебелите черва.Рентгенова диагноза на заболяванията на дебелите черва. Стадиране при карцином.Рентгеново изследване при „остър“ корем

  Упражнение № 6

  Образни методи за изследване на черния дроб, задстомашната жлеза и слезката.Образна диагностика на дифузни увреждания на черния дроб.Доброкачествени чернодробни промени – хемангиом. Първични и вторични злокачествени заболявания на черния дроб. Стадиране.Образна диагностика при заболявания на панкреаса

  Упражнение № 7

  Методи на образната дигностика за изследванена отделителната система:нормална образна анатомия, вариетети и аномалии на отделителната система.Основни урографски белези при при заболяванията на бъбреците.ъзпалителни заболявания на  бъбреците: пиелонефрит, туберкулоза на бъбреците.Тумори на отделителната система. Бъбречно-клетъчен карцином, преходноклетъчен карцином. Стадиране.Образни методи в акушерството и гинекологията.Основи на мамографската дигностика

  Упражнение № 8

  Методи на  неврорентгенологията: компютърна томография, магнитнорезонансна диагностика, инвзивна и интервенционлна неврорентгенология.Образна анатомия на централната нервна система.Образна дигностика при мозъчно съдова болест.Тумори на главния и гръбначния мозък

  Упражнение № 9

  Методи за образна диагностика на мускуло-скелетна система.Нормална образна анатомия на скелета.Рентгенови образи при основните патологични процеси в костите.,

  Упражнение № 10

  Образна диагноза на доброкачествените и злокачествените тумори на костите.Асептични остеонекрози. Възпалителни заболявания на костите –  остеомиелит, туберкулоза на костно-ставната система Дегенеративно-дистрофични заболявания на скелета

  Преговор

   

   

  Тематичен план за ЛЕКЦИОННИЯ КУРС

  ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАЩИ „Образна диагностика

  1 част - ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА

  Обучение по образна диагностика – тенденции и  проблеми - Съвременен curriculum. Биологично действие на йонизиращите лъчи. Биодозиметрия Контрастни средства в образната диагностика Основни понятия и величини в радиационната защита. Структура и нормативна база на радиационната защита Физични основи и оптимизация в рентгеновата диагностика. Въведение в клиничното приложение на компютърната томография на органите в трункуса. Въведение в клиничното приложение на компютърната томография на централната нервна система.  Съвременни основи на лъчелечението Съвременни основи на нуклеарно-медицинската диагностика Физични основи на магнитно-резонансната диагностика Основни приложения на магнитнорезонансната образна диагностика

  2-част  -ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА НА ДИХАТЕЛНАТА И СЪРДЕЧНО СЪДОВА СИСТЕМА

  Основи на конвенционалната образна диагностика на белите дробове. Протоколи на компютъртомографското изследване на белия дроб. Рентгенова анатомия на гръдния кош. Образни изследвания при възпаления на белия дроб. Белодробна хипертония .Тенденции в образната диагностика на белия дроб. Семиотика. Интерстициални заболявания на белите дробове.Солитарно белодробно огнище.Стадиране на рака на белия дроб.Скрининг на рака на белия дроб. Белодробен тромбоемболизъм. Болести на плеврата. Компютъртомографска ангиография

  Компютърна томография на сърце. Компютъртомографска коронарография. Протоколи. Образна анатомия. Вариетети Съдов достъп. Катетърна коронарография . Конвенционална диагностика на болестно промененото сърце. Придобити сърдечни пороци. Вродени сърдечни пороци. Оперираното сърце. Васкулити. MР на сърце: Принципи. Сигурност при провеждане. Подготовка на пациента. Планиране. Протоколи. Заболявания на перикарда. Тумори на сърцето. Кардиомиопатии.Болести на аортата Болести на медиастинума Вариетети на съдовете Компютърна томография при  TAVI Компютъртомографска сърдечна флебография

   

  3-част ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКАНА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА. ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА

   

  Контрастни изследвания на храносмилателната тръба. Бариевото изследване Обзорното изследване на корема. Образна  диагностика при неотложни състояния коремен произход. Ултразвуково изследване на  коремни органи. Образна диагностика на заболяванията на хранопровода и стомаха чрез съвременни транзверсални томографски методи. Съвременна образна диагностика на заболяванията на черва. Виртуална колоноскопия Интервенционални методи в храносмилателната система. Стентиране при заболявания на храносмилателната система.      

  Образна диагностика на заболяванията на панкреаса. Ехографско изследване при билиарни обструкции . Магнитно-резонасна анатомия на жлъчните пътища – норма и вариети . Mагнитно-резонансна холецисто-панкреато- графия. КТ и МРТ при огнищни заболявания на черния дроб. Диагностика на злокачесвените чернодробни заболявания. Инвазивни и интервенционални методи при диагностика и лечение на заболяванията на екстра- и интрахепаталните жлъчните пътища.

  Обща урографска симптоматология на бъбречните заболявания. Образна диагностика на възпалителните заболявания на отделителната система. Образна  диагностика на бъбречните тумори. Рентгенови образи при обструкция на бъбречните пътища. Ехографско изследване при кистозни заболявания. Реновазална хипертония – роля на ултразвуковото изследване. Ехографско изследване на надбъбреците. Ехография при изследване на тестисите и простата. Заболявания на пикочния мехур. Заболявания на долните бъбречни пътища. Бъбречна транплантация. Компютър томографско изследване на надбъбречните жлези.  Ретроперитонеални тумори.

   

  4 част: Мускулоскелетна система, нервна система

  Образни методи за изследване на  мускуло-скелетната система. Образна семиотика. Нуклеарно медицинско изследване на костноставната система. Хибридни образни методи МРТ при заболяванията на мускулоскелетната система. Възпалителни заболявания на костите. Артрити. Метаболитни и токсични остеопатии. Остеопатии от циркулаторен произход. Аваскуларни костни некрози Остеопатии от кръвен произход. Ретикулози. Тумори на костите – първични и вторични. Тумороподобни заболявания на костите. Скелетни дисплазии. Ендокринни остеопатии. Интервенционална остеорентгенология. Заболявания на зъбите и челюстите.

  Образна анатомия и ембриология на ЦНС. Невроизобразяване при спешни състояния - предизвикателството на описанието. МР при демиелинизиращи заболявания. Невроизобразяване при болни с епилепсия. Инфратенториални тумори. Супратенториални тумори. Селарни и параселарни тумори. Ултразвуково изследване в неврологията. Образна диагностика на исхемичен инсулт. Образна диагностика на хеморагичен инсулт. Образна диагностика при болки в гърба и шията. Спинални неопластични процеси. Интервенционални методи в неврорентгенологията.

  5- част. УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ

  Новости в ехографската апаратура Нормален  ехографски образ на бъбреците. Вродени аномалии. Ехографска диагностика при нефролитиаза и хидро нефроза. Дифузни заболявания на бъбреците. Кисти на бъбреците. Реновазална хипертония. Трансплантиран бъбрек. Доплерово изследване на бъбречните съдове. Ултразвуково изследване на надбъбреци. Ултразвуково изследване на мехур и простата. Ултразвуково изследване на черен дроб и панкреас, жлъчна система. Ултразвуково изследване на гърда. Ултразвуково изследване на щитовидна жлеза. Доплерово изследване на каротидите. Ултразвуково изследване на слюнчени жлези.

   

   

  Архив:

   

  Тематика на лекционния курс по образна диагностика за IV курс медици в рамките на дисциплината „Образна диагностика, нуклеарна медицина и онокология - 2017/2018 г.

   

  Тематика на практическите занимания по образна диагностика за IV курс медици в рамките на дисциплината „Образна диагностика, нуклеарна медицина и онокология" - 2017/2018 г.

   

   

   ---------------------------------------------

   

   

   

  ТЕМАТИКА НА ЛЕКЦИОННИЯ КУРС ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
   ЗА СТУДЕНТИ МЕДИЦИ IV КУРС – 2015-2016 УЧЕБНА ГОДИНА

    

  ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА ОТ IV КУРС ПО МОДУЛНАТА (ЦИКЛИЧНА) СИСТЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

    

  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО СТУДЕНТСКИ ГРУПИ ЗА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ В КАТЕДРАТА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

   

   

   ---------------------------------------------

   

   

   

  Програма на избираемия модул по "Образна анатомия на централната нервна система" - 18.02.2019

  Програма на избираемия модул по "Образна анатомия на вътрешните органи" - Зимен семестър на учебната 2013/14

   

  Програма на избираемия модул по „Образна анатомия на вътрешните органи” - Зимен семестър на учебната 2012 (1)
   

  Програма на избираемия модул по „Образна анатомия на вътрешните органи” - Зимен семестър на учебната 2012  (2)