Публикации

Библиография на издадените учебници и монографии за студенти и специализиращи лекари

От създаването до днес в Катедрата по хигиена са издадени повече от 40 учебника, лекционни записки, практически ръководства и монографии. Сред най-важните от тях са:

1. Ръководство по хигиена (учебник). Под ред. проф. Т. Петров, Изд. Коопор. печатница “Гутенберг”, София, 1918 г.

2. Ръководство по практическа хигиена, София, 1926 г. проф. Т. Петров

3. Трудова хигиена (учебник), 1927 г. проф. Т. Петров

4. Хигиена на труда, Под ред. Л.Цветков, Изд. Гл. дирекция на труда, София, 1945 г.

5. Хигиена и епидемиология за студенти по фармация, Под. ред. Л. Цветков, Мед. и физк., София, 1957 г.

6. Учебник по хигиена - част 1-ва 1957 (611 с.) и част втора 1958 г. (560 с.), Под ред. Л. Цветков, Мед. и физк., София, 1957-1958 г.

7. Хигиена (учебник за студенти медици) под.ред.на Д. Димчев, Б. Янев, Вл. Бояджиев, Д. Боцов, Мед. и физк., София, 1978; II -ро преработено и допълнено издание, 1982 г.

8. Хигиенни проблеми на съвременното училище. Под ред. Вл. Бояджиев, Мед. и физк., София, 1978, II -ро преработено и допълнено издание, 1986 г.

9. Ръководство за практически упражнения по хигиена (за студенти по медицина). Под ред. Вл. Бояджиев, Мед. и физк., София, 1979 г.

10. Хигиена и епидемиология (учебник за студенти по фармация) Д. Цветков, Е. Гъбев, К. Кузмов, Мед. и физк., София, 1981 г.

11. Ръководство за практически упражнения по хигиена и епидемиология (за студенти по фармация). Под ред. Вл. Бояджиев, К. Кузмов, Мед. и физк., София, 1981 г.

12. Хигиена, епидемиология и професионални заболявания (учебник за студенти по фармация). Д. Цветков, Е. Гъбев, С. Иванова, Мед. и физк., София, 1989 г.

13. Хигиена и професионални заболявания (учебник за студенти по медицина) Под ред. Вл. Бояджиев, Мед. и физк., София, 1990 г.

14. Ръководство за практически упражнения по хигиена (за студенти по медицина). Под ред. Вл. Бояджиев, Мед. и физк., София, 1990 г.

15. Хигиена и епидемиология (учебник за студенти по стоматология). Под ред. Н. Стамова, 1991 г.

16. Ръководство за практически упражнения по хигиена и епидемиология (за студенти по стоматология). Под ред. Н. Стамова, П. Георгиев, Мед. и физк., София, 1991 г.

17. Ръководство по хигиена и професионални болести (за студенти и специализиращи). Под ред. Д. Цветков, Мед. и физк., София, 1994 г.

18. Инфра- и ултразвук, шум и вибрации. Под ред. Д. Цветков и М. Ангелова, Мед. и физк., София, II -ро преработено издание, 2008 г.

19. “Хигиена на хранене” - учебник за студенти от медицински колежи/. Д. Боцов, Д. Цоневски, Ц. Стамова. Мед. и физк., София, 1991 г.

20. ”Хигиена” - учебник за студенти от медицински колежи. Д. Цоневски, Д. Боцов, и съавт. Мед. и физк., София, 1991 г.

21. Органиэация и ергономия на медицинския труд. Д. Цоневски, София, Фининвест, 1997 г.

22. Хигиена (учебник 2 тома за студенти и специализиращи). Под ред. Д. Цветков, Изд. ”Св. Климент Охридски ”, София, 1999, 2005 г.

23. Хранене и здравен риск, под ред. на проф. Б. Попов, София, 2004 г.

24. Хигиена, хранене и епидемиология -учебник за студенти по стоматология и фармация - под ред. на проф. Б. Попов, 2007 г.

25. Прах. Модел за количествена оценка на здравния риск на работното място. Монография. Доц. д-р Е. Воденичаров, дм. 2001 г.

26. Професионален риск при открит добив на полезни изкопаеми. Монография. Доц. д-р Е. Воденичаров, дм. 2001 г.

27. Обобщена оценка на здравното състояние на работници във фармацевтично производство. Монография. Доц. д-р Е. Воденичаров, дм. 2002 г.

28. Актуален модел за оценка на риска в пивопроизводство. Монография. Доц. д-р Е. Воденичаров, дм. 2006 г.

29. Здравен риск на основни професии в общинската администрация в Република България. Монография. Доц. д-р Е. Воденичаров, дм. 2007 г.

30. T. Mustakov, A. Agovska, R. Racheva, V. Dimitrov, T. Popov. Asthma, Allergic Rhinitis and Eczema in populations of 6-7 and 13-14 year-old children in Sofia, Bulgaria. Allergy, 2007 (in press)

31. Оценка на риска на работници от машиностроенето. Монография. Доц. д-р Е. Воденичаров, дм. 2008 г.

Въпросници за тестови контрол

1. Въпросник за студенти по медицина: Програмиран контрол за предизпитна оценка по хигиена и професионални заболявания. Под ред. Вл. Бояджииев и М. Колева. София, 1987.

2. Сборник: В ъпроси по хигиена, екология и професионални заболявания за за ключителен тестови контрол. Под ред. М. Колева. София, 1993, 1994 и 1995 год.

3. Колева М. Хигиена на храненето. Сборник: Въпроси за самоподготовка и оценка на знанията по хигиена и епидемиология за студенти по стоматология. Под ред. Н.Стамова, София, 1987.

4. Колева М. Хигиена на храненето, хигиена на труда в отделни отрасли на химико-фармацевтичната промишленост. Въпросник за програмирана подготовка, контрол и оценка по хигиена, професионални болести и епидемиология за студенти по фармация. Под ред. Д. Цветков, София, 1986.

Проведени национални конгреси и конференции (тематика, дати на провеждане)

- I Национален конгрес по хигиена, София, 1962

- II Национален конгрес по хигиена, София, 1972

- III Национален конгрес по хигиена, София, 1977

- IV Национален конгрес по хигиена, София, 1982

- V Национален конгрес по хигиена, София, 1988 г.

- VI Конгрес по хигиена и здравна профилактика, София,1994

- VI Национален конгрес по хранене с международно участие, Пловдив, 1998 г.

- VII Национален конгрес по хигиена, София, 2000 г.

- VІІ Национален конгрес по хранене с международно участие – Варна, 2004 г.

- VІІІ Национален конгрес по хранене с международно участие – Варна, 2007 г.

- I Национална конференция по хранене „ Функционални храни и хранителни добавки”, София, 2004 г.

- I І Национална конференция по хранене „Хранителни технологии, функционални храни, хранителни добавки и здраве”- Пловдив, 2005 г.

- I ІІ Национална конференция по хранене „"Функционални и безалкохолни напитки", София, 2006 г.