• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Плащане на членски внос
 • Приветствие на Декана на МФ София по повод годишнината от основаването на Медицински Факултет и Медицински Университет, София
 • Заповед за регистрация на болни и контактни с КОВИД-19 24.11.2020г. -26.11.2020г.
 • Fresher програма
 • Отговорници за дистанционно обучение
 • Дистанционно обслужване на студенти - медици
 • Заповед РК36-4288/11.11.20
 • Продължаване на неприсъствения учебен процес
 • Правилник за устройството и дейността МФ при МУ–София
 • Документи за еднократна помощ
 • Пълен курс по Биология
 • Състав факултетен съвет
 • Държавни изпити планирани за провеждане през периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.
 • Избор на членове на ФС от 26.10.2020г
 • Понеделник 02 ноември 2020г. е обявен за неработен и неприсъствен ден
 • Преустановяване на присъствения учебен процес 28.10.2020
 • Уважаеми колеги студенти от 5-ти и 6-ти курс, дипломанти, специализанти и докторанти
 • Правилник за устройството и дейността на МФ при МУ - София
 • Промени на график първи курс английско обучение
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Професор д-р Радослав Гърчев, дм, дмн

  Професор в Университетската катедра по физиология

  Ръководител на Университетската катедра по физиология

  Медицински Факултет

  Медицински Университет - София

  Адрес:

  Катедра по Физиология, МУ, София

  Ул. Здраве № 2

  София 1431

  Тел. 9172690

  Е- mail: r.girchev@gmail.com

  Образование: Висше образование – медицина, 1973 година, Медицински Университет -София. Член на Студентския научен кръжок по физиология от трети курс на обучение по медицина. Две години демонстратор по физиология.

  Професионално развитие: Асистент в Катедрата по Физиология от 1974 г.. Специалност по физиология 1979 г.. Старши асистент 1979 г.. Главен асистент 1982 г.. Защитена кандидатска дисертация на тема “Йонорегулираща функция на денервирания бъбрек” през 1985 г. в Санкт Петербург. Научен ръководител академик Ю.В.Наточин. Доцент в Катедрата по Физиология, Медицински Университет - София от 1991 г.. Ръководител на лаборатория “Бъбречна функция и хемодинамика” към Катедрата по Физиология от 1996 г.. Защитена дисертация на тема “Нервно-хуморална регулация на бъбречната функция и артериалното налягане” за присъждане на научната степен “доктор на медицинските науки” 2006 година . Професор към Катедрата по Физиология 2007 година. От 2008 г. ръководител на Катедра по физиология, МФ, МУ-софия.

  Специализации: Специализация в лабораторията на академик Ю. Наточин, Институт по еволюционна физиология и биохимия, Санкт Петербург, 1979 г.. Специализации в Германия като стипендиант на фондацията Александър фон Хумболтд в продължение на година и половина в лабораторите на професор Хартмут Кирхайм и на професор Томас Унгер, Университет Хейделберг, 1988–1989 г. и в продължение на седем месеца в лабораторията на професор Херберт Крамер, Университет Бон, 2001-2002 г.

  Научни интереси: Бъбречна физиология, водно-солева обмяна, регулация на артериалното налягане, бъбречни симпатикови нерви, ендотелини, азотен оксид, атриален натриуретичин пептид, вазопресин, ренин-ангиотензинова система, простагландини, ноцицептинови аналози.

  Публикации: 190 публикации и участия в конгреси с публикувани резюмета с над 170 цитирания. Публикувани в международни списания с импакт фактор 40 статии с общ импакт фактор 37.0.

  Монографии: Една самостоятелно написана монография и участие във втора. Участие в тематичен сборник.

  Научни проекти: Водещ изследовател на общо 9 научни проекта: 2 проекта, финансирани от фондация Александър фон Хумболд, 3 проекта, финансирани от  ФНИ, МОН, 4 проекта, финансирани от МУ-София. Участник в научния колектив на общо 7 проекта: 4 проекта, финансирани от  ФНИ, МОН,  3 проекта, финансирани от МУ-София

  Ръководство на докторанти. Ръководител на докторант Цвета Веселинова Иванова с тема “Нервно-хуморална регулация на бъбречната функция след едностранна нефректомия” и докторант Петя Павлова Маркова с тема «Влияние на нервни и хуморални фактори върху бързите колебания на артериалното налягане и сърдечната честота у нормотензивни и спонтанно-хипертензивни плъхове».

  Ръководство на студенти. Ръководител на студентска научна група. Разработки на студенската група са печелили шест първи, четири втори и три трети награди на Международния конгрес по медицински науки за студенти и млади научни работници (ICMS-Sofia) и първа награда на 16-та студентска конференция в Берлин, заедно с едногодишна стипендия за провеждане на експериментална работа в клиника по нефрология, Шарите, Берлин.

  Членство в научни организации: Българско Дружество по Физиологични Науки, Съюз на Учените в България, Съюз на Медицинските Дружества в България, Български Пептиден Клуб, Немско Нефрологично Дружество.

  Учебно-преподавателска дейност:

  1974-1991: практически занятия със студенти по медицина, стоматология, фармация, участия в практически изпити, разработване на тестове и диапозитиви, учебни филми, демонтрационни компютърни програми, използвани съответно в лекциония курс и в практическите занятия.

  1991-2017: лекции и практически занятия на медици, дентални медици, фармацевти, лекциони курсове по линия на СДО, лекции със студенти в избираем модул “Клинична Физиология”, лекции в медицински колеж, изпити на студенти, специализанти и докторанти.

  Учебни помагала: Съавтор в 15 учебни помагала, между които учебник по физиология за студенти по медицина и дентална медицина, ръководство за практически занятия по физиология за студенти по медицина и дентална медицина, протоколна тетрадка по физиология за студенти по медицина и дентална медицина, специализирано ръководство за студенти по дентална медицина, учебник за студенти по специалността фармация, тестове за самоподготовка по физиология.

  Научно-организационна дейност: Секретар на Съюза на Научните Медицински Дружества в България  2000-2008 г.. Член на ревизионната комисия на СМДБ 2008-2012 г. Член на Изпълнителния съвет на НАОА 2011 -2017 г.. Ръководител отдел «Международна интеграция и проектно финансиране» към Ректората на МУ-София от 2008 г.

      Член на Съвета по Медицинска Наука към Ректората на Медицински Университет - София, 2000-2001 г. и от 2004 година. Член на Специализирания съвет по Физиология, Патофизиология и Фармакология при ВАК 2004-2008 г. Национално контактно лице по Седма Рамкова Програма на Европейския Съюз 2007 -2013 г.

      Председател на медицинската секция на Хумболтовия съюз в България 1998-2008 г.. Касиер на Софийски градски клон на Дружеството по Физиологични науки 1991-1995 г., Касиер на Дружеството по Физиологични науки 1995-2003 г., Член на организационния комитет на международния симпозиум “Бъбрек и бъбречни хормони” 1978 г., София; VІ Европейски колоквиум по бъбречна физиология 1988, Варна; националните конгреси на Българското Дружество по Физиологични Науки 1995 г., 1999 г. 2003 г., Европейски пептиден симпозиум  2014 г.

      Награди: Първа национална награда за студентска разработка през 1971 година. Признато изобретение ( № 26621/03.04.1978 ). Две признати рационализации ( № 469/12.05.1981 и № 1319/18.11.1982 ). Признато изобретение – 2009 година. Награда “Академик димитър Ораховац” на Медицински Факултет, София за високи постижения в научно-изследователската и преподавателската дейност 2007 година.

  Езици: Английски, немски и руски писмено и говоримо.