• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Дейност

  Образователна дейност

  Основните достижения в преподаването по фармакология с лекарствена токсикология са:

  • Образованието по фармакология се обогатява с нови три учебника (редактори/съредактори И. Крушков, И. Ламбев, Н. Бояджиева), които колективът на катедрата издава за медици и стоматолози; фармакотерапевтични справочници (на И. Крушков, И. Ламбев и на И. Ламбев, П. Узунов). Десетки книги по фармакология за студенти, лекари и специалисти от И. Ламбев, Н. Бояджиева, Д. Дренска и др. са издадени след 2000 г.
  • Нови форми на научен подход в образованието внедрява катедрата, като научно-образователни рефератни устни и постерни сесии с конкурси за студентите, факултативни курсове (катедрата е една от първите стартирала с тях през пролетта на 2000 г. -сега те са кредитирани за надграждащо обучение), тестова подготовка с изпитване на лекции и семинари и годишен изпит, преподаване по фармакология на английски.
  • Значима е преподавателската работа в катедрата, натовареността на повечето асистенти в аудиторни часове годишно е от 480 - 570 часа (при норматив 360 часа), хабилитираните преподаватели водят лекции и семинари със студентите, лекции по СДО, курсове и др. и са също съз значима натовареност. Въведоха се тестова и писменна част на устния и практическия изпит по фармакология. Колоквиумите пред хабилитирани преподаватели се утвърдиха с ефективност за образованието.
  • Научно-образователната школа към катедрата за млади медици стартира през 2007 г. и е единствена у нас за способни студенти и докторанти, обединила усилията на колектива ни и на водещи имена в медицината и медико-биологичната наука, вкл. на международни учени за обучение на мотивирани студенти (виж подробности в линка). В рамките на школата се осъшествява и сътрудничество с БАН, с Американски и Европейски Университети и научни организации. Първите международни сертификати за участие в лекционния курс на водещ американски професор се получиха от студенти-членове на школата през март 2009. Ръководител на научно-образователната школа е проф. Н. Бояджиева.
  • Понастоящем катедрата обучава студентите по медицина и стоматология по утвърдени съгласно последните изисквания на Университета и МОН програми. Осем курса за надграждащо обучение са утвърдени в плана над учебните програми от общо 240 аудиторни часа. За първи път въведохме обучение по фармакотерапия на социално значими заболявания през 2000 г., болката през 2003 г., хомеопатия през 2003 г., наркомании през 2004, съвременна фармакотерапия за стоматолози през 2004 г., за спин през 2006, по алтернативна медицина през 2008 г.
  • Програмата за държавна специалност по фармакология е утвърдена (проект изготвен от Доц. И. Ламбев, дм). В катедрата специализират десетки сътрудници от медицинските университети у нас.
  • От 2003 г. се разработи и внедри WEB базирано обучени e по фармакология(Ламбев и сътр.).
  • Катедрата провежда ежегодно дискусии в рамките на ”Journal Club”, където както български, така и международни учени (до сега от Германия, Италия и Япония) предсавят достижения в медицинска наука и образование.

  Грижата за кадрите и за младите хора е едно от водещото направление в работата на настоящия ръководител на катедрата проф. д-р Надка Бояджиева, дмн. След 2000 г. се постигна следния прогрес:

  • К. Якимова и М. Власковска защитиха дисертации за научна степен „доктор на медицинските науки”
  • дисертации за доктор по медицина защитиха главните асистенти С. Сурчева, Ц. Маркова, Р. Николов и редовните докторанти З. Маринова, А. Илиев, Д. Проданов, Т. Шумкова, и пред защита са Т. Ханджиева Дърленска и Ж. Бочева.
  • Зачислени за редовни или свободни докторантури са 11 лекари и двама фармацевти. От тях 10 са защитили, на 3-ма предстои защита през 2010/2011 г.
  • Зачислени за държавна специалност по фармакология, завършили и в процес на специализация към катедрата са 9 лекари за последните години.
  • Нови 7 асистенти са назначени за периода след 2000 г.
  • Трима специалисти с висше образование ( Галина Добревска, Ели Качина и Габриела Тодорова) и 1 доктор по химия (д-р Мария Трайкова, специализирала 4 години в САЩ) са назначени след 2000 г.
  • Научнизвания „професор” след 2000 г. придобиха К. Якимова и М. Власковска.
  • Научни звания „доцент” придобиха М. Марков и С. Сурчева. Завършва и конкурс за нов доцент.
  • Специализирали след 2000 г. в Европа (Англия, Германия, Швеция, Италия, Гърция), САЩ и Япония са 17 сътрудници- асистенти, хабилитирани и докторанти (по азбучен ред- Бочева, Бояджиева, Варадинова, Власковска, Гатева, Илиев, Ламбев, Марков, Маркова, Маринова, Николов, Проданов, Симеонова, Сурчева, Трайкова, Ханджиева-Дърленска, Якимова).
  • Спечелени са 22 конкурсни научни проекти у нас (МОН, МУ-София) и 3 в чужбина.
  • Спечелен е конкурсен проект към МОН и Европейски съюз от колектив с водещи изследователи Гатева, Бояджиева и изследователи Катрафилова, Ханджиева (от катедрата) и с участието на уролози върху рак на простатната жлеза (2006-2009).
  • Два договора за Научно сътрудничество с Япония са осъществени с пряка активност на катедрата и доц. И. Ламбев, доц. М. Марков, д-р К. Симеонова и д-р Ц. Маркова специализират там.
  • През 2008 г. катедрата печели като партньор голям (3 годишен) проект към Европейския съюз върху образованиев медицината с водещ изследовател проф. Н. Бояджиева
  • През 2008 г. е спечелен голям (5 годишен) конкурсен научен проект към САЩ,финансиран от Националните Институти по здравето, в който участвува ръководителят на катедрата.
  • Проф. К. Якимова печели конкурс „Фулбрайт” и изпълнява проекта в САЩ през 2006 г.
  • След 2000 г. 6-ма сътрудници са наградени с различни високи награди за успехи в наука и образование у нас и в чужбина
  • Сътрудници от катедрата са основатели на 3 Научни фондации.
  • Върху конкурсни научни проекти в Германия и Швеция работят проф. К. Якимова, проф. М. Власковска, доц. С. Сурчева, д-р Ж. Бочева.
  • Хабилитирани преподаватели са членове на СНС към ВАК, на подкомисия на ВАК, рецензенти на дисертации (над 10 рецензирани труда) и рецензенти в конкурси за научни звания (8 доценти и професори) за периода след 2000 г.
  • Академичния състав на катедрата членува в 16 наши и международни научни организации
  • Проф. М. Власковска е избрана за член. кор на БАН през 2008 г.
  • Членове на колектива са удостоени със значими международни признания
  • Наградата „Д. Ораховац” за фундаментални изследвания се връчва на проф. Н. Бояджиева през 2008 г.
  • Международни награди за приноси в науката получават докторантите на катедрата д-р З. Маринова, д-р А. Илиев, д-р Д. Проданов и д-р Т. Ханджиева-Дърленска (период 2002-2008). Те специализират в Швеция, Германия, Холандия, Англия.
  • Д-р Аспарух Илиев защитава докторска дисертация с ръководител проф. К. Якимова у нас и понастоящем е ръководител на лаборатория в Германия, печели големи научни проекти и публикува във водещи списания.
  • Катедрата е активен организатор на десетки съботни симпозиуми „Ч. Начев”в БАН, където като модератори и/или лектори са както хабилитираните, така и асистентите и докторантите. Катедрата самостоятелно е представила от 2005 до настоящем 7 симпозиума в БАН. За 2008 г. катедрата има нови 3 самостоятелни симпозиуми и участвува с общо 9 лекции и в други симпозиуми на БАН
  • Катедрата е организатор и/участник на наши и международни научни прояви.
  • Над 50 студенти по медицина и стоматология-кръжочници са преминали научно-творческо обучение в катедрата след 2000 г. Наши кръжочници са спечелили 7 първи, 4 втори и 3 трети награди на Международни студентски научни сесии у нас и в чужбина през последните години.
  • Възпитаници на катедрата-студенти кръжочници и докторанти са спечелили 8 награди/стипендии при Международни конкурси.
  • Изнесени са 23 лекции в Университети на САЩ, Европа и Япония от 8 наши хабилитирани и нехабилитирани преподаватели.

  Научна дейност

  Колективът на катедрата фокусира върху научните изследвания, продължава делото на своите учители, разширява и задълбочава клетъчните, молекулярни и геномни проучвания във фармакологията и лекарствената токсикология.

  Основните научни направления на работа на катедрата са:

  • неврофармакология и психофармакология (болка, аналгетици, антидепресанти, психотропни лекарства, невропептиди, стволови клетки и невродиференциране, оксидативен стрес)
  • фармакология на сърдечно-съдовата и отделителна системи
  • фармакология на терморегулацията
  • лекарствена зависимост (наркомании и алкохолизъм)
  • фармакология и токсикология на ендокринната система
  • имунофармакология с имунотоксикология
  • фармакология на метаболитни заболявания (затлъстяване, хранителни диети, профилактика и лечение и др.)
  • Ракови (туморни) заболявания (фармакотерапия и молекулярни механизми) - рак на простатната жлеза, рак на кожата, пролактинома, яйчникови кисти
  • Лекарствена токсикология (ембриотоксичност и тератогенност, органна токсичност, алергенност и др.)

  Научните изследвания се провеждат в лабораториите на катедрата, чиито завеждащи са: Проф. К. Якимова, Проф. М. Власковска, доц. И. Ламбев, проф. Н. Бояджиева. Нова апаратура за провеждане на молекулярно-биологични изследвания, неврофармакологични, биохимични, терморегулаторни и др. , вкл микроскопи беше закупена чрез спечелени конкурсни научни проекти. Катедрата кооперира с лабораториите на Катедрите по Анатомия, по Химия и Биохимия, клинични катедри у нас, съз звена на БАН и с международни лаборатории в Европа, САЩ и Япония.

  Науко-метрични показатели при оценка на научния прогрес и достижения

  През последните години ВАК въведе изисквания за спазване на науко-метрични показатели при оценка на научния прогрес и достижения, вкл. за конкурсите при присъждане на научни степени и звания. Ръководителят на катедрата проф. д-р Н. Бояджиева насочва сътрудниците към спазване на тези изисквания и стремеж към полезност, достижения и значимост на публикуваните резултати вкл. и оценка по международни критерии.

  Представяме обобщен анализ на науко-метричните показатели за катедрата (данни за настоящия колектив от 16 академични преподаватели и работа за последните 25 години, съответно до 31 Декември 2008 г. ).

  • общ брой публикувани научни труда от катедрата = над 1200
  • от тях публикации в периодични наши и чужди списания = над 460 ( в чужди са 210 и останалите са в български списания)
  • от тях книги, научни монографии, в енциклопедии у нас и в чужбина = 21
  • от тях рационализации, изобретения, патенти = 14
  • от тях раздели в монографии и книги по фармакология и медицина у нас и в чужбина = над 140
  • от тях доклади/публикувани и резюмета на наши и Международни научни прояви - над 540
  • от тях научни публицистични статии - 34

  ИМПАКТ ФАКТОР на публикациите на настоящия колектив на катедрата е над 320.

  Публикациите на колектива са във водещи списания в науката като PNAS, FASEB, J. Immunology, Endocrinology, Brain Res, Life Sci, Neuroscience, European Pharmacology, Molecular Pharmacology, American Exp Pharmacol & Therap, Pain, Ann New York Acad, Molecular Neuroendocrinology, Cancer Research и в още над 30 международни списания. Част от публикациите у нас са на английски също във водещи списания на БАН, медицината и биологията и др.

  ЦИТИРАНИЯ:

  • Публикуваните научни изследвания и книги на колектива са цитирани общо над 2000 пъти, съответно от западни списания над 1600 пъти и в български научни издания 400 пъти (до 2009 г.).
  • Значими международни книги (над 45) цитират научните изследвания на членове на колектива. Български и чужди (Англия, Германия, Швеция, САЩ, Гърция, Полша, Русия, Китай, Япония, Италия и др.) дисертации цитират изследвания на сътрудници на катедрата (над 14 дисертации).
  • Водещи учени в света във водещи списания като Lancet, Cell, Nature, Science, PNAS, FASEB, и десетки други цитират научни изследвания на нашите хабилитирани и нехабилитирани сътрудници. Това определя и значимостта на достиженията, оценката в света за научната работа на Катедрата по Фармакология и Токсикология на Медицински Факултет-София.

  На юбилея на катедрата през 2005 г. ( 80 години преподаване по фармакология и 60 години Катедра по фармакология у нас), пленарната лекция на проф. д-р Н. Бояджиева започна с "И ние сме дали нещо на света..." и включи както големият прогрес, постигнат с предклинични изследвания на десетки нови разработени и внедрени в медицината лекарства, така и значимите достижения с оценка в световната наука на научните резултати в най-съвременни области като молекулярна с клетъчна фармакология, фармакогеномика, лекарствена зависимост, молекулярна токсикология и посочените по-горе научни направления.

  Не е голям колектива, десетки пъти по-малък от този на големи научни институти, но е с образовани, трудолюбиви, специализаращи и усъвършенствуващи се, знаещи и с амбиция, опит и насоченост към прогрес и полезност в работата български лекари и специалисти.

  Публикации

  Повече>>

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

  Следната дейност на колектива определя достойнствата на катедрата, за която водещи учени, преподаватели и общественици у нас и в чужбина са с респект към нас:

  • Значимо по обем, съвременно и качествено образование по фармакология и лекарствена токсикологи, наследено от времето когато катедрата стартира първа у нас преподаване, участвува при организиране на преподаването в останалите медицински университети у нас и продължава да го доказва, вкл. с признанието през 2008 г. чрез спечелване на голям конкурсен Европейски проект по медицинско образование.
  • Значим брой публикувани научно-образователни книги, учебници и ръководствапо фармакология и медицина за студенти, лекари, стоматолози, фармацевти, докторанти, специалисти.
  • Стотици научни изследвания, публикувани във водещи международни и наши периодични списания, цитирани от значими учени в света. Непрекъснат, ежегоден прогрес в науката с международно признание, за което документират не само цитиранията, но и спечелените конкурсни проекти и награди.
  • Огромна грижа за младите в науката и образованието, за което документират както броя на докторанти, специализанти и студенти-кръжочници към катедрата, така и международното признание на младите от катедрата (награди, спечелени конкурси, цитирания, спечелени проекти и др. ). Към посоченото добавям увеличаване на броя на новите асистенти след 2000 г., (7 лекари) с насоченост на отличниците по медицина у нас да работят фармакология и лекарствена токсикология към катедрата.
  • Обществена дейност в здравеопазване, лекарствена политика, наука и образование, социални грижи за пациенти е част от работата, с която катедрата е известна не само у нас, но и в САЩ, Европа и Азия.

  Накрая ще завършим с поклон пред паметта на десетките български лекари-фармаколози, специлизирали и изградили фармакологията у нас. Загубата на нашите учители, колеги и приятели са били най-трудните моменти на катедрата. Другото - финансовите трудности, липсата на ремонти, дори справянето с индивидуални особенности/решения на хора с власт са били преодолими и не са спирали прогреса на катедрата ни. Винаги ни крепи и си остана в годините и за бъдещето обичта към професията и нашите студенти.

  Март 2009