Ръководител


Доц. д-р Румен Павлов Николов, дм
Ръководител на Катедрата по фармакология и токсикология
Медицински факултет, Медицински университет-София
Адрес:
Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет-София.
Ул. Здраве №2, ет, 3, кабинет 317
Служ. телефон: +359 2 9172 714
e-mail;rumen8684@gmail.com

АВТОБИОГРАФИЯ