Екип

СЪСТАВ НА КАТЕДРА ПО ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, СЕКТОР ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
         
  Ръководител Катедра Доцент д-р Радка Кирилова Тафраджийска, дм rhadjiolova@medfac.mu-sofia.bg  
         
1 Ръководител Сектор Доцент д-р Радка Кирилова Тафраджийска, дм rhadjiolova@medfac.mu-sofia.bg CV
2 Професор Роман Емилов Ташев, дмн romantashev@medfac.mu-sofia.bg CV
3 Доцент Христина Христова Ночева- Димитрова, дм hndimitrova@medfac.mu-sofia.bg CV
4 Доцент Симеон Димитров Лазаров, дм slazarov@medfac.mu-sofia.bg CV
5 Главен Асистент д-р Зафер Ахмед Сабит, дм zsabit@medfac.mu-sofia.bg CV
6 Главен Асистент д-р Димитър Васков Бакалов, дм dbakalov@medfac.mu-sofia.bg CV
7 Асистент д-р Николай Вълчев Вълчев  nvalchev@medfac.mu-sofia.bg CV
8 Асистент д-р Далия Цветанова Пенчева  dpencheva@medfac.mu-sofia.bg CV
9 Асистент д-р Константинос Еммануил Пападакис  k.papadakis@medfac.mu-sofia.bg CV
10 Асистент д-р Ивиана Пламенова Йовчевска y.yovchevska@medfac.mu-sofia.bg CV
11 Асистент д-р Петър Миленов Илиев p.iliev@medfac.mu-sofia.bg CV
12 Биолог Бойка Неделчева Белтова-Воденова  
13 Мед. Лаборант /Старши/ Лучия Стоянова Христова-Хафстен
14 Мед. Лаборант Стефка Георгиева Карабенчева
15 Мед. Лаборант Мина Иванова Пехливанова-Томова
16 Домакин Мария Атанасова Лозанова
17 Организатор Обучение Иван Красимиров Филипов
18 Гледач Опитни Животни Ана Ивайлова Димитрова
19 Гледач Опитни Животни Николина Петрова Цонева