• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Дейност


  ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:


  Катедра Патофизиология преподава обща и специална патофизиология на български език, на студенти от следните специалности:

                  - медицина - ІІІ курс;

                  - дентална медицина – III курс;

                  - фармация - ІІ курс;

                  - рехабилитатор и ерготерапевт – II курс;

  както и обучава докторанти и специализанти по индивидуален учебен план, съобразно законовите изисквания и Правилника на Медицински университет-София.

  Преподава се и на английски език на англоезични студенти – медицина,  дентална медицина и фармация. Катедрата провежда избираем курс (модул) върху патогенезата на социално значими заболявания. Преподаването по патофизиология се осъществява с помощта на съвременни учебници:

                  1. „Основи на патофизиологията” - 2010 г

       редактори –Проф. Д. Илучев, Проф. А. Стойнев.

                  2. Учебник за студенти от специалностите „фармацевт” и

                    „рехабилитатор и ерготерапевт” от МУ - 2011 г

                      редактор Проф. А. Стойнев.


  НАУЧНА ДЕЙНОСТ


  Научната проблематика е в три основни направления:

   -         Патофизиология на метаболизма - под ръководството на доц. д-р Мария Тодорова се проучва ролята на хроничния стрес, затлъстяването, хормонални, про-инфламаторни и про-атерогенни фактори за повишен сърдечно-съдов риск, както и промените в хормоните от гонадната ос при хроничен стрес и затлъстяване.

   -         Хронобиология - под ръководството на проф. Александър Стойнев се проучват промените в денонощните ритми на физиологични и поведенчески функции при експериментални модели на хипертония и епилепсия.

   -         Ноцицепция и стрес - под ръководството на Проф. Адриана Бочева се проучва участието на невропептиди в механизмите на стрес-индуцираната аналгезия.


  Работи се по конкурсни проекти, финансирани от Националния Научен Фонд и Медицински Университет-София.