Ръководител

 

Други снимки на проф. Митев

РЕКТОР: Проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн +359 2/9523791, mitev@medfac.acad.bg Професор Ваньо Иванов Митев е роден на 26.03.1954 г. в гр. Русе. Завършва средното си образование във Френската гимназия в гр. София през 1967 г., а висшето си образование по „Медицина” завършва в Медицинска Академия - София през 1982 г. Женен е с две деца.

След завършване на висшето си образование от 1982 г. до 1984 г. работи като лекар-неонатолог, ординатор в Окръжната болница в гр. Русе.

През 1984 г. постъпва в Катедрата по химия и биохимия на МФ при МУ - София като редовен аспирант.

През 1987 г. защитава дисертация и получава научната степен „Кандидат на медицинските науки" като преминава последователно през:

  • 1987 г. – асистент;
  • 1988 г. – старши асистент;
  • 1990 г. – главен асистент;
  • 1996 г. – доцент;

През 1996 г. защитава дисертационен труд за придобиване на научната степен „Доктор на биологическите науки".

През 1998 г. е избран за професор.

Проф. Ваньо Иванов Митев става най-младият професор в МУ-София.

В периода 1991-1994 г. проф. Митев е специализирал в Лабораторията по

клетъчна молекулярна биология, INRA, Jouy en Josas, Франция.

От 1995 г. проф. Митев завежда лаборатория „Клетъчна сигнализация" в Катедрата по Химия и биохимия , а от 1998 г. завежда Сектор „Биохимия".

През 1999 г. е избран за Ръководител на Катедрата по Химия и биохимия, която ръководи и понастоящем. От 1999 г. до 2003 г. е Зам. декан по науката на

Медицинския факултет на МУ-София, а от 2003 г. ръководи Международния отдел в Ректората на МУ-София.

От 2006 г. проф. Митев е ръководител и на Центъра по молекулна медицина.

Проф. Митев е автор и съавтор на над 250 научни публикации с импакт фактор над 150 и с над 1050 цитирания. Автор и съавтор е на редица монографични трудове и учебници между които и на първия специално адаптиран за Web базирано обучение учебник „Биохимия в Интернет. Лекции по Биохимия”.

Проф. Митев е научен ръководител на 25 български докторанта и е консултант на 8 чуждестранни докторанта.

Научно-изследователската група на проф. Митев има спечелени и разработени над 80 български проекта по линия на МОН и Съвета за медицински науки на МУ - София и участва в разработването на 9 международни проекта и двустранни споразумения.

Проф Митев е носител на престижни български и международни награди:

през 2005 г. получава наградата „Ораховац” на МУ - София за най-добра научна продукция през последните 3 години;
през 2006 г. получава наградата на МУ - София „Signum Laud is с лента”;
през 2006 г. е обявен за „Учен на годината” и получава наградата на МОН;

Проф. Митев има над 11 награди и в областта на електронното обучение. В ръководената от него катедра по Медицинска химия и биохимия през 2007 г., в не техническо Висше училище, се създава първата в България лаборатория по Web базирано електронно дистанционно и интерактивно обучение.

На 18.02.2008 г. проф. Митев участва в изборите за Ректор на МУ-София, на който пост е избран с убедително мнозинство.