• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Физиология на английски език - учебна програма за летен семестър
 • Физиология на български език - учебна програма за летен семестър
 • Предложения за прием на преобявени докторантури
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на МФ към МУ-София на 19.12.2019
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на МФ към МУ-София на 28.11.2019
 • МУ-София представи победителите в конкурса за нова сграда
 • Образна анатомия на централна нервна система
 • Еразъм+ инфо ден в Медицински Университет
 • Кандидатстудентска кампания
 • Покана за публични лекции на преподаватели от Университета в Хирошима
 • Обучение на български език - летен семестър
 • Патофизиология - учебни програми летен семестър
 • Ендокринология курсове
 • Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти
 • Ендокринология - графици чуждестранни студенти
 • Фотогалерия Випуск 2019
 • Дипломиране на Випуск 2019 - Отразяване в медиите
 • 442 възпитаници на МУ-София произнесоха Хипократовата клетва
 • Ендокринология упражнения V курс 22 група 16-29 януари 2020г.
 • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
 • История

             Катедрата по медицинска физика и биофизика при Медицинския факултет на МУ – София е основана като Катедра по физика за медици с Указ № 151на МС от 13 септември 1946 г. Учебната работа в нея започва от академичната 1947/1948 година под ръководството на доцент (впоследствие професор) д-р Николай Карабашев. След 1950 г.,наред с много добрата преподавателска работа,катедрата организира и научно-изследователската си дейност.През 1971 г. Катедрата инициира учредяването на Републиканско научно дружество по биомедицинска физика и техника .(сега Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство) към Съюза на научните медицински дружества.При създаването на Медицинската академия през 1972 г. Катедрата се интегрира с Централната биофизична лаборатория къмВисшия Медицински Институт, като обединеното звено е наречено Катедра по физика и биофизика. През 2008 г. Катедрата по физика и биофизика се преименува в Катедра по медицинска физика и биофизика.

              През 1975 г. Ръководител на катедрата става проф. д-р Виктор Врански. Той е първият физик у нас, който се насочва към проблемите на медицинската и биологичната физика и под негово ръководство в катедрата се съставят нови учебни програм и по медицинска физика и биофизика, съобразени със съвременното ниво на тези дисциплини и с изискванията на медицинското образование.

              От 1980 г. Ръководител на катедрата е проф.Стоил Стоилов, дхн, по-късно чл.-кор на БАН.Под негово ръководство в катедрата се въвеждат електрооптичните методи в изследванията върху биомембрани. В края на 1986 г. За ръководител на катедрата е назначен проф.Стефан Рибаров, дбн. Под негово ръководство се създава група, която изучава свободнорадикалните процеси в биологични системи.

              През 2000 г. За ръководител на катедрата е избран доцент д-р Марин Маринов, автор на добре известни учебници по медицинска физика и биофизика, а от 1 август 2007 г.ръководител на катедрата е доцент (по-късно професор)д-р Димитър Михов. Основни направления в научната работа на катедрата остават изследванията на свободнорадикални процеси, на реологични свойства © 2019 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.

             През 2013 г. за ръководител на Катедрата по медицинска физика и биофизика е избран академик д-р Борис Тенчов, дбн, професор към катедрата от 2012 г. Под ръководството на акад. Тенчов се развива материалната база на катедрата, а със забелжителната му научна дейност от над 120 стаии в списания с импакт-фактор той е един от най-високо цитираните български учени.

             През 2018 г. за ръководител на Катедрата по медицинска физика и избрана доцент д-р Пепа Узунова. Тя е дългогодишен член на катедрата като е дълги години е била главен административен асистент на катедрата.