Д-р Даниел Валентинов Йорданов

Aсистент в Университетската катедра по медицинска микробиология

Медицински Факултет

Медицински Университет - София

Е- mail: dr.daniel.yordanov.md@gmail.com

Образование:

1997-2003 г. - висше, медицина - МУ - София

1992-1997 г. - средно - Езикова Гимназия „Гео Милев” - Добрич, профил - английски и немски език

Професионален опит:

от март 2005 - асистент в Катедра по микробиология, МУ-София

Членство в научни организации:

Българско Дружество по Медицинска Микробиология

Научни интереси:

Молекулярно-генетични методи в медицинската микробиология, Helicobacter pylori, резистентност към антимикробни лекарствени средства, фактори на вирулентност, хламидиални инфекции, имунофлуоресценция

Научни проекти:

2007 г. - водещ изследовател на Проект № 84 - СМН, МУ - София

2006 г. - водещ изследовател на Проект № 10 - СМН, МУ - София

Научни публикации:

1. Боянова Л., Панов Вл., Йорданов Д., Марковска Р., Марина М., Гергова Г., Иванова К., Панайотов Ст., Митов И., Кантарджиев Т., Кръстев З. Helicobacter pylori в устната кухина - анализ на резултати от литературата и собствени предварителни проучвания. Хепато-гастроентерол. 2008; No.1:3-10.

2. В. Узунова-Райкова, Д. Йорданов, И. Митов, М. Георгиев, Й. Узунова. PCR и имунофлуоресценция на Chlamydia trachomatis след изолирането на микроорганизма чрез клетъчно култивиране като методи за доказването му в уретрален секрет и определяне неговата роля в развитието на хроничния простатит. - Урология, 2008, т.14, бр.3, 85-90.

Участия в научни конгреси:

Стратева Т., Узунова-Райкова В., Маркова Б., Мартева-Проевска Ю., Йорданов Д., Сечанова Л., Митов И. Микробиологични и молекулярно-генетични проучвания върху механизмите на устойчивост на ceftazidime -резистентни клинични щамове Pseudomonas aeruginosa. IV Национален Конгрес по Клинична микробиология на Българската Асоциация на Микробиолозите. Пловдив, 6-8 април, 2006 г. Сборник научни трудове : 152-153.