Д-р Таня Василева Стратева

Старши асистент в Университетската катедра по медицинска микробиология

Медицински Факултет

Медицински Университет - София

Е-mail: dr.strateva@abv.bg

Образование:

2000 г. – призната специалност по микробиология - МУ – София

1990-1996 г. – висше, медицина – МУ – София

1987-1990 г. – средно – Математическа Гимназия – Казанлък

Професионален път:

2004 – до днес – гл. асистент в Катедрата по микробиология

2001-2004 г. – ст. асистент в Катедрата по микробиология

1997-2001 г. – асистент в Катедрата по микробиология

Членство в научни организации:

Бъларско Дружество по Медицинска Микробиология,

Европейско Дружество по Клинична Микробиология и Инфекциозни Болести (№ 2457 BG)

Научни интереси:

Клинична микробиология, Грам-отрицателни неферментативни бактерии, Антимикробна резистентност, Фактори на вирулентност, Молекулярно-генетични методи

Научни проекти:

2007 г. – водещ изследовател на Проект № 19 – СМН, МУ – София

2005 г. – водещ изследовател на Проект № 5 – СМН, МУ – София

2001 г. – участник в Проект № 54 – СМН, МУ – София

Участия в международни проекти:

2001-2003 г. – Pilot Project “Open and Distance Learning in Healthcare Microbiology and Immunology”, Contract No BG/00/B/F/PP/132060

2000 г. – APUA Small Grants Program for Chapter Affiliates

Публикации:

23 публикации, в това число 5 в чуждестранни списания, общ импакт фактор IF 4.928

Участия в научни конгреси и конференции:

16 постери и доклади, в това число 11 в международни конгреси и конференции

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ:

1. T. Strateva, R. Markovska, E. Keuleyan and G. Opalchenova. Antibacterial activity of some preservatives againstStaphylococcus and Enterococcus strains. Problems of infectious and parasitic diseases, 2000; vol. 28, № 1: p. 19-21.

2. E. Keuleyan, R. Markovska, T. Strateva and G. Gergova. Nasopharyngeal carriage of penicillin-resistant S t reptococcus pneumoniae in Daycare Centers in Sofia, Bulgaria. APUA Newsletter, 2000; vol.18, № 2: p. 1-3.

3. R. Markovska, T. Strateva, G. Gergova and E. Keuleyan. Nasopharyngeal carriage of penicillin-resistant, macrolide-resistant and multiply-resistant Streptococcuspneumoniae in Daycare Centers in Sofia, Bulgaria. Clin. Microbiol. Infect., 2001; vol. 7, № 1 : p. 42-46.

4. T. Strateva, P. Sotirova, M. Sredkova, I. Haydoushka, E. Keuleyan, N. Hadjieva, V. Petkova, V. Edreva and I. Mitov. Antimicrobial susceptibility among recent Gram-negative nonfermentative bacteria from University hospitals in Bulgaria. Probl. Inf. Parasit. Dis. 2001; vol. 29, № 2 : p. 5-8.

5. T. Strateva,S. Barzashka, E. Keuleyan, K. Toshkova, D. Nashev and I. Mitov. Nasal carriage of Staphylococcus aureusamong medical staff and patients in specialized hospital for surgery in Sofia. Probl. Inf. Parasit. Dis. 2002; vol. 30, № 1: p. 9-12.

6. T. Strateva, M. Sredkova, V. Edreva, V. Petkova, E. Keuleyan and I. Mitov. Antibacterial activity of six antibiotics against Gram-negative nonfermentative bacteria. Probl. Inf. Parasit. Dis. 2002; vol. 30, № 1: p. 25-27.

7. Т. Стратева, П. Сотирова, М. Средкова, И. Хайдушка, В. Едрева, В. Петкова, Л. Сечанова, М. Балабанова, Р. Гергова, И. Митов. Антибиотична чувствителност на полирезистентни Грам-отрицателни неферментативни бактерии, изолирани в пет Университетски болници в България- 2000- 2001 г. Инфектология, 2002 ; XXXIX, № 4 : стр. 11-15.

8. Т. Стратева, М. Средкова, П. Сотирова, М. Балабанова, М. Лесева, И. Хайдушка, Е. Кьолеян, И. Митов. ММ12: Антимикробна чувствителност на полирезистентни клинични изолати Pseudomonas aeruginosa. Proceedings. Tenth Congress of the Bulgarian Microbiologists with International Participation. Plovdiv, October 9-12, 2002. Editors: A. S. Galabov, H. Najdenski. Sofia, 2003; volume I: 41-50.

9. Е. Кьолеян, Е. Савов, М. Средкова, И. Хайдушка, П. Сотирова, Н. Хаджиева, И. Митов, Т. Кантарджиев, Р. Марковска, Т. Стратева, Д. Иванова, Е. Драгижева, Ц. Велинов, В. Едрева, В. Петкова, А. Червенкова, С. Иванова, К. Драгоев, С. Стойчева, М. Атанасова, И. Стефанов, Г. Гергова, В. Борисова, Б. Гюров, М. Попова, В. Влахов, Р. Робева, М. Кьолеян, Я. Хараламбиева, А. Оскар. ММ31 : Надзор на антибиотичната резистентност. APUA-Bulgaria проект 1999-2000. Proceedings. Tenth Congress of the Bulgarian Microbiologists with International Participation. Plovdiv, October 9-12, 2002. Editors: A. S. Galabov, H. Najdenski. Sofia, 2003; volume I: 66-72.

10. T. Strateva, R. Vatcheva, I. Mitov. Frequency and etiological structure of central venous catheter-related infections in critically ill patients. Probl. Inf. Parasit. Dis. 2004; vol. 32, № 1 : p. 27-29.

11. Т. Стратева,Е. Кьолеян, М. Средкова, П. Сотирова, М. Лесева, И. Хайдушка, И. Митов. Антимикробна чувствителност на полирезистентни клинични изолати Pseudomonas aeruginosa - 2000-2002 г.Инфектология, 2004 ; XLI, № 3 : стр. 18-21.

12. T. Strateva,S. Barzashka, K. Toshkova, D. Nashev, I. Mitov. Nasal carriage of Staphylococcus aureus among medical staff and postoperative staphylococcal wound infections in a Specialized surgery clinic in Sofia. Probl. Inf. Parasit. Dis. 2005; vol.33, № 1: 21-23.

13. Т. Стратева. Pseudomonas aeruginosa - феномен на бактериална резистентност. Съвременна медицина; год. LVI, кн. 2/2005: 25-40.

14. T. Strateva, L. Setchanova, G. Filevski, E. Keuleyan. Analysis of antibiotic susceptibility patterns of problematic clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa from four large hospitals in Sofia. Probl. Inf. Parasit. Dis. 2005; vol.33, № 2: 33-37.

15. T. Strateva, R. Markovska, I. Mitov. Preliminary characterization of the types of beta-lactamases produced by ceftazidime-resistant Pseudomonas aeruginosa strains. Probl. Inf. Parasit. Dis. 2006; 34, № 1 : 28-32.

16. Т. Стратева. Надзор и лечение на инфекциите, причинени от Pseudomonas aeruginosa. Инфектология. 2006 ; XLIII, № 2 : 7-10.

17. Т. Стратева, В. Узунова-Райкова, Б. Маркова, Г. Филевски, Ю. Мартева-Проевска, И. Митов. Микробиологични и молекулярно-генетични проучвания върху бета-лактамазите, продуцирани от ceftazidime -резистентни клинични щамове Pseudomonas aeruginosa. Съвременна медицина ; год. LVII, кн. 4 /2006: 16-25.

18. Т. Стратева. Фактори на вирулентност и патогенеза на инфекциите, причинени от Pseudomonas aeruginosa. Инфектология. 2006 ; XLIII, № 4: 35-40.

19. T. Strateva, V. Ouzounova - Raykova, B. Markova, Y. Marteva - Proevska, I. Mitov. Preliminary characterization of the resistance mechanisms in carbapenem-resistant clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. Probl. Inf. Parasit. Dis. 2006; 34, № 2 : 21-24.

20. T. Strateva, V. Ouzounova-Raykova, B. Markova, A. Todorova, Y. Marteva-Proevska, I. Mitov. Widespread detection of VEB-1-type extended spectrum β-lactamases among nosocomial ceftazidime-resistant Pseudomonas aeruginosa isolates in Sofia, Bulgaria. J. Chemother. 2007; 19 (2): 140-145. IF 2006 1.374

21. T. Strateva, V. Ouzounova-Raykova, B. Markova, A. Todorova, Y. Marteva-Proevska, I. Mitov. Problematic clinical isolates ofPeudomonas aeruginosa from the university hospitals in Sofia, Bulgaria: current status of antimicrobial resistance and prevailing resistance mechanisms. J. Med. Microbiol. 2007; 56 (7): 956-963. IF 2006 2.180

22. T. Strateva,G. Petrova, I. Mitov, B. Markova. Virulence factors and antimicrobial susceptibility of Pseudomonas aeruginosaisolates from cystic fibrosis patients. Probl. Inf. Parasit. Dis. 2007; 35, № 2 : in press.

23. T. Strateva, A. Todorova, V. Ouzounova-Raykova, I. Mitov. Emergence of PER-1 extended-spectrum β-lactamase-producingAcinetobacter baumannii clinical isolate in Bulgaria. J. Chemother. 2008; 20 (3): in press. IF 2006 1.374

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ

1. Strateva T., Markovska R., Keuleyan E., Opalchenova G. Antibacterial action of some preservatives against Staphylococcus and Enterococcus strains. First Balkan Conference of Microbiology. Plovdiv, Bulgaria. October 5-9, 1999. Program and abstracts, abs. MM 76: p. 128.

2. Стратева Т., С. Бързашка, Е. Кьолеян, Р. Аврамова, К. Тошкова, Я. Хараламбиева, Г. Гергова, Р. Гергова, П. Николаков, Т. Соколов, И. Митов. Назално носителство на S taphylococcus aureus сред медицински персонал и пациенти в Университетска Болница по Ортопедия и Травматология- Горна Баня. VII Национален Конгрес по Хигиена. София. 2-4 ноември, 2000; резюме V II. 31: стр. 130-131.

3. T. Strateva, P. Sotirova, M. Sredkova, I. Haydoushka, E. Keuleyan, I. Haralambieva, D. Ivanova, V. Petkova, V. Edreva and I. Mitov. Antimicrobial susceptibility in Gram-negative nonfermentative bacteria from APUA-Bulgaria Chapter Survey. Symposium for the Prudent Use of Antibiotics, IPS-2000, Gandhinagar, India.

4. Keuleyan E., M. Sredkova, D. Ivanova, I. Haydoushka, R. Markovska, S. Stoicheva, N. Hadjieva, K. Dragoev, T. Strateva and I. Mitov. Extended-spectrum b -lactamases producing Enterobacteriaceae from APUA-Bulgaria Chapter Survey. Symposium for the Prudent Use of Antibiotics, IPS-2000, Gandhinagar, India.

5. E. Keuleyan, D. Ivanova, M. Sredkova, I. Haydoushka, P. Sotirova, N. Hadjieva, R. Markovska, S. Stoycheva, K. Dragoev, T. Strateva. Extended-spectrum b -lactamases (ESBLs) producing Enterobacteriaceae from Bulgarian hospitals. 8 th Scientific Meeting of European Society of Chemotherapy. Madeira. Portugal. February 22-24, 2001. Abs. LP 5, p. 53.

6. T. Strateva, P. Sotirova, M. Sredkova, I. Haydoushka, I. Haralambieva, E. Keuleyan, N. Hadjieva, I. Mitov. Antimicrobial susceptibility in Gram-negative nonfermentative bacteria from APUA-Bulgaria Chapter survey. 11 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Istanbul, Turkey. April 1-4, 2001. P 529.

7. E. Keuleyan, M. Sredkova, D. Ivanova, I. Haydoushka, R. Markovska, N. Hadjieva, T. Strateva, I. Mitov. ESBLs producing enterobacteriaceae from APUA-Bulgaria Chapter survey. 11 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Istanbul, Turkey. April 1-4, 2001. P 1343, Clin. Microbiol. Infect., vol. 7, suppl. 1: p. 286.

8. T. Strateva, S. Barzashka, K. Toshkova, I. Mitov. Nasal carriage of Staphylococcus aureus in specialized hospital for surgery in Sofia, Bulgaria. 2 nd Balkan Conference of Microbiology. Thessaloniki, Greece. November, 22-24, 2001. Abstract book: p. 201.

9. T. Strateva, S. Barzashka, K. Toshkova, D. Nashev, I. Mitov. Nasal carriage of Staphylococcus aureus among medical staff and postoperative staphylococcal wound infections in a Specialized Hospital for surgery in Sofia. First International Conference “ Bacterial, viral and parasitic infections in human and veterinary medicine ”. Varna, Bulgaria. June, 8-12, 2002.

10. T. Strateva, M. Sredkova, P. Sotirova, M. Balabanova, M. Lesseva, I. Haydoushka, E. Keuleyan, I. Mitov. Antimicrobial susceptibility among multiresistant clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. Tenth Congress of the Bulgarian microbiologists with international participation. Plovdiv, October 9-12, 2002. Program and abstracts, abs. MM 12: p. 132- 133.

11. Д. Терзийски, Р. Вачева, Т. Стратева. Инфекции, свързани с централните венозни катетри, при болни в критично състояние- причинители, честота и смъртност. II Конгрес по Парентерално и Ентерално Хранене, BULSPEN, Боровец, България. 13-15 Май, 2004. V Заседание: стр. 34-35.

12. D. Terziiski, R. Vacheva, T. Strateva, A. Bakalov, Ts. Nedekova, D. Gencheva. Catheter-related infections in the critically ill in relation to the vein choice. IX th Congress of Balkan Military Medical Committee, Antalya, Turkey. June 21- 24, 2004. P-57: p. 188.

13. Т. Стратева, Е. Кьолеян, М. Средкова, П. Сотирова, М. Балабанова, И. Митов. Надзор на антибиотичната резистентност на проблемни щамове Pseudomonas aeruginosa, изолирани в пет Университетски болници в България. Първа Конференция на Българското Дружество по Медицинска Микробиология. София, 3-5 юни, 2005 г. Програма, резюмета : стр. 43- 44.

14. Стратева Т., Узунова-Райкова В., Маркова Б., Мартева-Проевска Ю., Йорданов Д., Сечанова Л., Митов И. Микробиологични и молекулярно-генетични проучвания върху механизмите на устойчивост на ceftazidime -резистентни клинични щамове Pseudomonas aeruginosa. IV Национален Конгрес по Клинична микробиология на Българската Асоциация на Микробиолозите. Пловдив, 6-8 април, 2006 г. Сборник научни трудове : 152-153.

15. T. Strateva, V. Ouzounova-Raykova, A. Todorova, I. Mitov. R2141: Emergence of PER-1 extended-spectrum β-lactamase-producing Acinetobacter baumannii clinical isolate in Bulgaria. 17 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases & 25 th International Congress of Chemotherapy, Munich, Germany. 31 March – 3 April 2007. Clin. Microbiol. Infect.; 13, s1: S619-S620.

16. T. Strateva, V. Ouzounova-Raykova, B. Markova, Y. Marteva-Proevska, I. Mitov. P668: Antimicrobial resistance and prevailing resistance mechanisms among problematic clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa from the university hospitals in Sofia, Bulgaria. 17 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases & 25 th International Congress of Chemotherapy, Munich, Germany. 31 March – 3 April 2007. Clin. Microbiol. Infect.; 13, s1: S159.