• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Медицинска микробиология - учебни материали и текуща информация
 • Промени в разпределението на преддипломния стаж
 • Септемврийска изпитна сесия за чуждестранни студенти 1-3 курс обучение на български език 31.08–30.09
 • Септемврийска поправителна изпитна сесия
 • Биология I курс 33-36, 41-57, 59-61 група
 • Медицинска биохимия II, гр. 38-39,45-48,51-52,60-62
 • Резултати от изпити - III курс Медицина - Патофизиология
 • Клинична патология 4 курс 47-60 група 27 и 28.07.2020
 • Физиология 2 курс 39,40,53,54,55,56,61,62,63,64 гр.
 • Графици за обучение на чуждестранните студенти ендокринология клинична практика 6-та година юли-август 2020 г.
 • Резултати от изпита по „Акушерство и гинекология“ от 23.07.2020 и 24.07.2020
 • Промяна на графика за изпитната сесия за чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по клинична фармакология - V курс
 • На вниманието на всички чуждестранни студнети
 • Резултати от изпит по хирургия - V курс
 • Резултати от изпит по хигиена - IV курс
 • График за провеждане на преддипломен стаж
 • Разпределение на изпитите на МФ и ФФ в залите на МБК и във ФДМ
 • Заповед за поправителна сесия
 • Неврология 4 курс 46-60 група
 • Д-р Румяна Донкова Марковска

  Асистент в Университетската катедра по медицинска микробиология

   

  Медицински Факултет

  Медицински Университет - София

   

  E - mail: markovska73@abv.bg

  Образование

  Висше – МЕДИЦИНА – 1994, МУ- София

  От януари 1997 г - асистент към Катедра по микробиология, МУ-София

  Специалност микробиология - взета 2000 г.

  Научни интереси

  Антимикробна химиотерапия,

  Антимикробна резистентност: Механизми, епидемиология, генетика и тестове за определяне на чувствителността.

  Членство в професионални организации

  Българското дружество по медицинска микробиология; Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести (ESCMID) Европейското дружество по химиотерапия (Инфекциозни болести) (ESCiD)

  Професионални постижения

  Грант за участие в 9th ESCMID курс - Verona, Италия - 1999 и 16th ESCMID курс Анталия, Турция - 2001;

  ESCMID Грант “Training in Foreign Laboratories” - 2004 г - Мюнхен, Германия

  Два гранта “free registration”, за участие в 14 ECCMID, Прага, Чехия и 16 ECCMID, Ница, Франция

  Специализации

  Мюнхен, Германия Май 2001 – идентификация на групите ESBL чрез изоелектрично фокусиране,

  Мюнхен, Германия Юни, 2004 – полимеразо-верижна реакция, нуклеотидно секвениране, молекулярно-генетични техники за епидемиологично проучване.

  Публикации

  20 публикации, вкл. 8 в чуждестранни списания

  Списък на научните трудове

  1. Markovska R, Strateva T, Gergova G, Keuleyan E. 2000. Nasopharyngeal carriage of penicillin-resistant, macrolide-resistant and multiply-resistant Streptococcus pneumoniae in day-care centers in Sofia, Bulgaria. Clin Microbiol Infect, 6, 1 – 5
  2. Keuleyan E, Haralambieva YH, Gergova RT, Markovska R, Mitov IG. 1997. Antibiotic Resistance in Two University Hospitals in Sofia, Bulgaria. APUA Newslletter, 15, 3, p.1,4-5.
  3. Keuleyan E, Gergova R, Haralambieva I, Markovska R, Sredkova M, Savov E, Dragigeva E, Genova V, Gergova G, Toshkova K. 1998. Problematic MRSA/MRSE - comparative susceptibility determination towards antimicrobial agents. Proceedings of the 9th Congress of the Bulgarian Microbiologists with foreign participation. Sofia. S. Neytcheff, Ts. Angelova, S. Dimov (Eds.). Publishing group, Union of Scientists in Bulgaria. V. 1 – Clinical Microbiology, pp 363 – 367
  4. Keuleyan E, Markovska R, Savov E, Toshkova K, Dragigeva E, Genova V, Borissova V, Sredkova M. 1998. Susceptibility of clinically significant S.aureus towards macrolides – lincosamides – streptogramins. Ibidem, pp 358 – 362
  5. Keuleyan E, Markovska R, Strateva T, Gergova R. 2000. Nasopharyngeal Carrriage of Penicillin-Resistant S. pneumoniae in Daycare Centers in Sofia, Bulgaria. APUA Newsletter, 18, 2, 1 – 3
  6. Кьолеян Е, Марковска Р, Гергова Р, Хараламбиева И, Балабанова М, Хаджиева Н, Иванова Д, Гергова Г, Илиева Т, Гигова Н, Митов И, Савав Е, Средкова М, Хайдушка И, Събчева С, Драгижева Е, Генова В, Йонева М, Борисова В, Тошкова К. 2000. Антибиотична резистентност при проблемни вътреболнични причинители. Национална конференция “Нозокомиални инфекции”. Рибарица, Тетевен, Доклади. Съюз на учените в България. с. 48 – 52
  7. Василева З., Р. Марковска, Е.Кьолеян, С. Събчева. 2003. Чувствителност към антибиотици при ентерококи, изолирани от Националния Онкологичен Център. Praemedicus since 1925, бр. 1, с. 5-9
  8. Марковска Р, E K ьолеян, M Средкова, Д Иванова, E Драгижева, Р Гергова, И Митов, I Schneider, A Bauernfeind. 2004. Предварително охарактеризиране на типа на широкоспектърните β -лактамази в щамове от сем. Enterobacteriaceae чрез изоелектрично фокусиране. Инфектология, 3 ;22- 27
  9. Марковска Р, Е Кьолеян, М Балабанова.2004. Проучване на носителството и чувствителността наStreptococcus pneumoniae в деца от детски градини. Инфектология, 4 ;26-28
  10. R. Markovska, E Keuleyan, M Sredkova, I Haydoushka, E Savov, E Dragijeva, A Oscar, A. Chervenkova, S Ivanova 2003. M ethicillin-resistant S taphylococcus aureus and c oagulase-negative staphylococci from A pua- B ulgaria chapter survey. Problems of Infectious and Parasitic Diseases 31; 33-35
  11. Кьолеян Е, Ш Тете, Т Анакиева, Р Марковска. 2004. Епидемичен взрив в K. pneumoniae производители на ESBL. Нозокомиални инфекции Бюлетин на БулНозо том 1 бр.1 ; 47-52
  12. Markovska R, I Schneider, E Keuleyan, and A Bauernfeind. 2004 Extended spectrum beta-lactamase( ESBL) CTX-M-15 producing E. coli and K. pneumoniae in Sofia, Bulgaria, Clinical Microbiolody Infection 10, 8, 752- 755
  13. Bijev A, A Nankov, E Keuleyan, R Markovska, and E Daneva. 2004. Synthesis and preliminary antimicrobial evaluation of new 7-(N-pyrrolyl) derivatives of cephalosporins. Azneim.-Forsch/Drug Res 54, 2, 119-124
  14. Keuleyan E, G Kirov, R Markovska, Benchev and M Lesseva. 2005. Problematic Staphyloccoci in Antimicrobial Resistance Surveillance. Problems of Infectious and Parasitic Diseases 33; 35-38
  15. Markovska R, K Rachkova, I Schneider, E Keuleyan and A. Bauernfeind (2005) “Multiresistan t S HV -2 Producing Salmonella Enterica Serotype Corvallis In Bulgaria” Journal of Chemotherapy 17, 5, 568-569
  16. Markovska R, E Keuleyan, I Schneider, B Markova, K Rachkova, M Sredkova, and A Bauernfeind. 2006. CTX-M-3 Extended Spectrum Beta-Lactamase producing K. pneumoniae and dissemination of the plasmidic bla CTX-M-3 in Bulgaria. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 25, 2, 123-125
  17. Markovska R, E Keuleyan, M Sredkova, D Ivanova, B Markova, K Rachkova, E Dragijeva, I Haydouchka, T Kostyanev, I Mitov. 20 06. Extended spectrum beta-lactamase (ESBL) producers among Enterobacteriaceaefrom patients in Bulgarian hospitals. Problems of Infectious and Parasitic Diseases 34; 16-19
  18. Markovska R, I Mitov, E Keuleyan B Markova, E Dragijeva, D Ivanova, K Rachkova, M. Sredkova, I Schneider, A Bauernfeind (2006) Епидемиология на продуциращи ESBL Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli в български болници. 1 конференция на Българското Дружество по Медицинска Микробиология, 3-5 юни София под печат
  19. Markovska R, E Keuleyan. 2006. Широкоспектърните b -лактамази, AmpC ензими и карбапенемазите – проблем за лабораторната и медицинска практика. Съвременна медицина 4, 40-50
  20. Schneider I, Markovska R, Keuleyan E, Sredkova M, Rachkova K, Mitov I, Bauernfeind A. Dissemination and persistence of a plasmid-mediated TEM-3-like beta-lactamase, TEM-139, among Enterobacteriaceae in Bulgaria. Int J Antimicrob Agents. 2007; 29(6): 710-714.
  21. Schn eider I, Keuleyan E, Rasshofer R, Markovska R, Queenan AM, Bauernfeind A. 2008. V IM-15 and VIM-16, two new VIM-2-like metallo-beta-lactamases in Pseudomonas aeruginosa isolates from Bulgaria and Germany. Antimicrob Agents Chemother. Aug;52(8):2977-9.
  22. Ivanova D, Markovska R, Hadjieva N, Schneider I, Mitov I, Bauernfeind A. 2008. Extended-spectrum beta-lactamase-producing Serratia marcescens outbreak in a Bulgarian hospital. J Hosp Infect. 2008 Sep;70(1):60-5.
  23. Markovska R, Schneider I, Keuleyan E, Sredkova M, Ivanova D, Markova B, Lazarova G, Dragijeva E, Savov E, Haydouchka I, Hadjieva N, Setchanova L, Mitov I, Bauernfeind A. 2008. Extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae in Bulgarian hospitals. Microb Drug Resist. 2008 Jun;14(2):119-28.