Д-р Райна Цветанова Гергова

Главен асистент в Университетската катедра по медицинска микробиология

Медицински Факултет

Медицински Университет - София

E-mail: renigergova@mail.bg

Образование:

1981-1986 - МУ София - висше образование, медицина.

1983–1985 - Факултет за Обществени професии, МУ София, специалност “Научна медицинска информация”,

1989-1991 - Специализация по микробиология, придобита специалност през декември 1991.

Курсове за квалификация:

 • 2002 г.- Eastern European Workshop on Enzymatic Beta-Lactam Resistance of Enterobacteriaceae.
 • 2003г.-Приложение на съвременните молекулярно-генетични методи в микробиологичната диагностика и епидемиология.
 • 2004г.- Серологични имолекулярно-биологични изследвания в микробиологията.
 • 2004г.-Вътреболнични инфекции.
 • 2005г.-Молекулярни техники за вирусологичната диагностика.

Област на научни изследвания

 • Клинична микробиология,
 • Респираторни инофекции
 • M. catarrhalis
 • Фактори на вирулентност
 • Механизми на резистентност

Членство в професионални организации:

 • Европейско Дружество по химиотерпия ( European Society of Chemotherapy ).
 • Българското Дружество по Микробиология,
 • Бългрска Асоциация на микробиолозите (БАМ),
 • Български лекарски съюз

Преподавателска дейност на студенти по медицина, стоматология, фармация, медицински лаборанти, акушерки, следдипломно обучение на специализанти по микробиология.

Публикации (2000-2007):

 • Gergova   Raina T. , Iankov Ianko D. , Haralambieva Iana H. and Mitov Ivan G.  (2007) Bactericidal Monoclonal Antibody Against Moraxella catarrhalis Lipooligosaccharide Cross-Reacts with Haemophilus Spp., Current Microbiology 54, 2, 85-90
 • Гергова Р., Янков Я., Хараламбиева Я., Минчев П., Османлиев Д., Гергов С., Дикова М., Митов И. (2007) Проучвания върху разпространението на различните серотипове Moraxella сatarrhalis и на имунния отговор срещу тях в български пациенти Български медицински журнал I, 2, 30-35
 • Гергова Р., Митов И., Кантарджиев Т. ( 2005 ) Схема за морфологична и биохимична идентификация наMoraxella catarrhalis, Инфектология, XLII, 3, 25-30
 • Хараламбиева Я., Янков Я., Младенов И., Петров Д., Гергова Р., Митов И. ( 2004 ) Антитяло-медиирана инфекциозност на Chlamydia pneumoniae в in vitro модел на хламидиална инфекция в клетъчни монослоеве, Инфектология, XLI, 1, 28-30
 • Гергова Р., Митов И., Минчев П. ( 2003 ) Критерии за изолиране и оценяване на Moraxella (Branhamella) catarrhalis, в материали от респираторен тракт, Съвременна медицина LIII, 5, 36-42
 • Гергова Р., Kьолеян E. ( 2002 ) Микробиология и антибиотична резистентност при пневмонии. Етиология на пневмониите, Медицина и фармация, II, 3, 14-15
 • Kьолеян E, Гергова Р., Kьолеян, М. ( 2002 ) За по-рационално лечение на пневмониите, придобити в обществото, Медицина и фармация, II, 7-8 (12) 16-28
 • Гергова Р., Митов И., Кантарджиев Т. ( 2002 ) Селективна среда за изолиране на Moraxella (Branhamella) catarrhalis и Haemophilus spp. в материали от респираторен тракт, Инфектология, XXXIX, 2, 34-37
 • Гергов С., Гергова Р. ( 2001 ) Нови аспекти в етиологията на неопластичните лезии в устната кухина, Онкологос, 1, 22-24
 • Гергова Р., Кантарджиев Т. ( 2000 ) Сравнително проучване на два бързи теста за идентификация наMoraxella (Branhamella) catarrhalis, Инфектология, XXXVII, 1, 18-20