Доцент д-р Людмила Боянова Георгиева, дм

Доцент в Университетската катедра по медицинска микробиология

Медицински Факултет

Медицински Университет - София

Образование и професионален път

 • Завършва висше медицинско образование (медицина) с отличен успех (Медицинска академия-София) през 1985 г.
 • Специалност по микробиология (диплома) през 1989 г.
 • Асистент (от 1985 г.); старши асистент (от 1991 г.); главен асистент (от 1994 г.) в Катедра микробиология, Медицински университет-София..
 • Доцент по Микробиология (диплома) в Катедрата (от 2002 г.).
 • Завеждащ Лаборатория анаеробни и микроаерофилни бактерии в Катедрата (от 1994 г).
 • Специализира във Франция- Universite Bordeaux 2, B ordeaux (1990-1991 г.) и в САЩ- Washington University, Saint Louis, Missouri (1994 г.).
 • Защитава дисертация “Helicobacter pylori в гастродуоденалната патология - микробиологични проучвания и връзка с терапевтичния подход” и придобива на научна и образователна степен “Доктор” (1996 г.).

Преподавателска дейност:

 • лекции по микробиология на студенти медици, стоматолози и фармацевти на български и на медици на английски език; лекции на лаборанти от Медицински колеж на МУ-София, лекции по СДО в основни и тематични курсове на Катедра микробиология и основен курс на гастроентеролози и инфекционисти.

Научна дейност и трудове:

 • Общо 179 научни труда. Автор, или съавтор на 89 публикации, от които 34 в международни списания, 51 в български списания и 4 глави от монография. Публикациите са цитирани 371 пъти в научни публикации, книги и дисертации, от които 333 пъти в чужбина.
 • Има 90 участия в конгреси и конференции, от които 42 в чужбина и 48 у нас.
 • Общ импакт фактор 71,469
 • Съавтор на монография: Мечков Гр., А. Михова, Л. Боянова, Кр.Кацаров. Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). 1999. Сиела, София, 284 стр.
 • Ръководител, или участник в 23 научноизследователски проекти.
 • Съавтор на ръководство по медицинска микробиология за студенти медици на английски език и на теми за компютърно обучение по микробиология по Програмата на Европейския съюз Leonardo da Vinci.
 • Рецензент на ръкописи за международни медицински списания (Clinical Microbiology and Infection;  Antoni van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology (Springer), Current Microbiology, Journal of Medical Microbiology,Diagnostic Microbiology and Infectious Disease; International Journal of Infectious Diseases); на ръкописи за български списания и научноизследователски проекти на МУ и МОН.
 • Съорганизатор и участник в ESPGHAN Summer Postgraduate School. Sofia, 15-17 June 2006.
 • Получава награда “Академик д-р Димитър Ораховац” на Медицински Факултет-София за високи постижения в научно-изследователската и преподавателска дейност през 2006 г.

Членство в професионални организации:

 • Българско дружество по медицинска микробиология-БДММ
 • Български лекарски съюз
 • Society for Anaerobic Microbiology (SAM-2000-2003)
 • ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases-2000-2002)
 • European Society of Chemotherapy (ESC, 2003) )
 • Български гастро-хирургичен клуб ( 1999 г. )
 • Българско дружество по гастроентерология (2004 г.)

Езикови познания: владее: английски, френски и руски езици; ползува гръцки език

Област, в която работи:

Доцент в Катедра микробиология, Медицински факултет на Медицински университет-София и завеждащ Лаборатория по анаеробни и микроаерофилни бактерии към Катедрата. Работи върху диагностиката на инфекциите от анаеробни бактерии, H elicobacter pylori и видове C ampylobacter и характеристика, вирулентност и антибактериална резистентност на етиологичните причинители.

Научни интереси:

 • Helicobacter pylori. п ървична, вторична и множествена резистентност; е волюция и рискови фактори на резистентността. Доказване на фактори на вирулентност и резистентност на H. pylori с полимеразна верижна реакция (PCR). Оптимизиране на методи за определяне на чувствителността на H. pylori за рутинни цели. Бактерицидно действие на антимикробни средства върху свободни и адхерирани H. pylori. През 1993 г. осъществява първото за България проучване върху серопревалирането на H. pylori в България в колаборация с водещи френски специалисти. Естествена хомоложна трансформация на маркери за резистентност към антимикробни средства при H. pylori.
 • Състояние на резистентността на H. pylori в източна и централна Европа (организатор и ръководител на международно проучване върху 11 държави. Публикация:Boyanova, L., A. Mentis, M. Gubina et al. Clin. Microbiol. Infect. 2002; 8 (7): 388-396.
 • Проучване на гените за вирулентност и антибактериална резистентност на H. pylori.
 • Анаеробни бактерии: характеристика и антибактериална резистентност.
 • Campylobacter species : роля при остри ентероколити и рецидиви на хронични чревни заболявания.
 • Антибактериална активност на пробиотици и други неантибиотични средства.

Представителни научни публикации (2000-2008 г.)

 1. Boyanova L., Stancheva I, Spassova Z, Katzarov N, Mitov I, Koumanova R. Primary and combined resistance to four antimicrobial agents in Helicobacter pylori in Sofia, Bulgaria. J. Med. Microbiol. 2000; 49: 415 - 418.
 2. Boyanova L., Petrov D, Osmanliev D, I. Mitov I, Usunova I, Minchev Tz, Goranov E, Plochev M, Dimitrov J. Anaerobic bacteriology in 75 cases of thoracic empyema in Sofia, Bulgaria. Anaerobe. 2000; 6: 81-85.
 3. Boyanova L, Osmanliev D, Petrov D, Mitov I, Usunova I, Petrov S, Minchev Tz. Anaerobic cocci and their resistance patterns to penicillin, cefoxitin, clindamycin and metronidazole: a Bulgarian study. Clin. Microbiol. Infect. 2000; 6: 622-624.
 4. Boyanova L, Osmanliev D, Petrov D, Usunova I, Djambazov Vl, Mitov I. Antimicrobial resistance among clinical isolates of the genus Clostridium. Probl. Inf. Parasit. Dis. 2001; 29 (1):12-14.
 5. Боянова, Л., Р. Събов, Д. Карадимов, Р. Коларов, Я. Хараламбиева. Клиничен случай на цервикофациална актиномикоза с наличието на три вида анаеробни бактерии: Actinomyces israelii, Fusobacterium nucleatum и Peptostreptococcus micros. Съвр. мед. 2001; LII (кн.3): 33-38.
 6. Boyanova L, Mitov I, Gergova G, Petrov D, Osmanliev D, Minchev Z, Usunova I, Velev B. Anaerobic bacteria in patients with lung abscess. Probl. Inf. Parasit. Dis. 2002; 30 (1):13-15.
 7. Boyanova L, Mentis A, Gubina M, Rozynek E, Gosciniak G, Kalenic S, Gоral V, Kupcinskas L, Kantarcheken B, Aydin A, Archimandritis A, Dzierzanowska D, Vcev A, Ivanova K, Marina M, Mitov I, Petrov P, Ozden A, Popova M. The status of antimicrobial resistance of Helicobacter pylori in eastern Europe. Clin. Microbiol. Infect. 2002; 8 (7): 388-396.
 8. Боянова, Л., Р. Куманова, Г. Гергова, Е. Лазарова, Ю. Ковачева, И. Митов. Чувствителност наHelicobacter pylori, изолирани от деца, към антибактериални средства. Съвр. мед. 2002; LIII (№4): 12-18.
 9. Boyanova, L., Koumanova R, Gergova G, Popova M, Mitov I, Kovacheva Y, Derejian S, Katsarov N, Nikolov R, Krastev Z. Prevalence of resistant Helicobacter pylori isolates in Bulgarian children. J. Med. Microbiol. 2002; 51: 786-790..
 10. Кръстев, З., Р. Николов, С. Дереджян, Л. Боянова. Азитромицин за ерадикация на Helicobacter pylori-пилотно проучване. Бълг. Хепато-гастроентерол. 2002; (№3): 16-21.
 11. Dontchev  V, Spassova Z, Boyanova L, Krastev Z.  Cytochemical demonstration of unsaturated fatty acids in gastric mucosa of patients with  Helicobacter pylori infection. Comptes rendus de l'Academie bulgare  des  Sciences. 2002; 55, (N6): 105- 110.
 12. Boyanova L, Derejian S, Koumanova R, Katsarov N, Gergova G, Mitov I, Nikolov R, Krastev Z. Inhibition ofHelicobacter pylori growth in vitro by Bulgarian propolis: preliminary report. J. Med. Microbiol. 2003; 52:417-419.
 13. Boyanova L, Koumanova R, Lazarova E, Jelev C. Helicobacter pylori and Helicobacter heilmannii in children. A Bulgarian study. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 2003; 46: 249-252..
 14. Боянова, Л., Д. Петров, Д. Османлиев, М. Плочев, Вл. Джамбазов, И. Узунова, Ц. Минчев, И. Митов. Анаеробни бактерии в 119 случая на плеврален емпием. Съвр. мед. 2003; LIV ( № 5): 17-24.
 15. Boyanova, L. Influence of transport conditions and media on Helicobacter pylori isolation. J. Med. Microbiol. 2003; 52 (Pt 12): 1129-1130.
 16. Boyanova, L., Katsarov N, Gergova G, Nikolov R, Derejian S, Spassova Z, Mitov I, Krastev Z. Helicobacter pylori infection in elderly Bulgarian patients. J. Med. Microbiol. 2003; 52 (Pt 12): 1131-1133.
 17. Боянова, Л., Д. Петров, Д. Османлиев, М. Плочев, Вл. Джамбазов, И. Узунова, Р. Коларов, И. Митов, Цв. Минчев. Bacteroides ureolyticus, Campylobacter gracilis и Sutterella wadsworthensis: източници и антимикробна чувствителност. Съвр. мед. 2003, LIV (No 6): 3-9.
 18. Boyanova L, Petrov D, Mitov I, Gergova G, Petkov R, Minchev Z, Plochev M, Gergova R. Anaerobic bacteria in patients with postpneumonectomy empyema treated with omentoplasty. Probl. Inf. Parasit. Dis. 2003; 31: 25-26.
 19. Боянова, Л., Р. Коларов, Г. Гергова, П. Сапунджиев, П. Еленкова, И. Митов. Анаеробна микробиология в 73 случая от Университетска болница по Лицево Челюстна Хирургия, София. Съвр. мед. 2004, LV (No 1): 30-36.
 20. Боянова Л., З. Спасова, П. Янева, Г. Гергова, Н. Кацаров, С. Дереджян, Р. Куманова, Р. Николов, E. Лазарова, И. Митов, З. Кръстев. Campylobacter инфекция при остър ентероколит и обостряне на хронични чревни заболявания. Съвр. мед. 2004; LV (No 2): 18-24.
 21. Boyanova L, Gergova G, Spassova Z, Koumanova R, Yaneva P, Mitov I, Derejian S, Krastev Z. Campylobacterinfection in 682 Bulgarian patients with acute enterocolitis, inflammatory bowel disease and other chronic intestinal diseases. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 2004; 49 (Issue 1): 71-74.
 22. Железова Г., Л. Боянова. Взаимодействие на Campylobacter jejuni с човешки полиморфонуклеарни клетки. Науката за хранене в опазване на човешкото здраве. Издание на Българското научно дружество по хранене и диететика. Под ред. на проф. д-р Божидар Попов, София, ИК “Бленда”, 2004, стр. 83-86.
 23. Boyanova L, Gergova G, Koumanova R, Jelev C, Lazarova E, Mitov I, Kovacheva Y. Risk factors for primaryHelicobacter pylori resistance in Bulgarian children. J. Med. Microbiol.; 2004; 53 (Pt 9) : 911-914.
 24. Boyanova L, Djambazov Vl, Gergova G, Iotov D, Petrov D, Osmanliev D, Minchev Z, Mitov I. Anaerobic microbiology in 198 cases of pleural empyema. A Bulgarian study. Anaerobe. 2004; 10 (5): 261-267.
 25. Petrov D, Dzhambazov V, Petkova P, Boianova L, Minchev T, Goranov E, Plochev M.
 26. Surgical treatment of chronic pleural empyema--seven years' experience | [Khirurgichno lechenie na khronichniia plevralen empiem--sedemgodishern opit.]  Khirurgiia. 2004; 60 (2), pp. 25-29.
 27. Боянова, Л. Ролята на лактобацилите като пробиотици за профилактика, или терапия на Helicobacter pyloriинфекцията: анализ на резултати от литературата и собствени предварителни проучвания. Съвр. мед. 2004; LV (No 5): 27-33.
 28. Boyanova L, Gergova G, Nikolov R, Derejian S, Lazarova E, Katsarov N, Mitov I, Krastev Z.Activity of Bulgarian propolis against 94 Helicobacter pylori strains in vitro by agar-well diffusion, agar dilution and disc diffusion methods.J Med Microbiol. 2005; 54 (Pt 5):481-483.
 29. Боянова, Л., Н. Кацаров, З. Спасова, Р. Николов, E. Лазарова, Г. Гергова, С. Дереджян, Хр. Желев, И. Митов, З. Кръстев. Микробиологично проучване на общата, пост-терапевтична и вторична резистентност на Helicobacter pylori. Съвр. мед. 2005; LVI (No 2): 9-16.
 30. Боянова, Л., М. Стефанова-Кондратенко, Г. Гергова, И. Митов. Активност на Lactobacillus delbrueckiisubsp. bulgaricus срещу една широко разпространена и дългогодишна инфекция (част I). Хранително-вкусова промишленост 2005, LIV (№ 10): 18-20. Боянова, Л., М. Стефанова-Кондратенко, Г. Гергова, И. Митов. Активност на Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus срещу една широко разпространена и дългогодишна инфекция (част II). Хранително-вкусова промишленост 2005, LIV (№ 11): 21-23.
 31. Панов, Вл., Л. Боянова, И. Янчев. Helicobacter pylori в устната кухина. Бълг. Хепато-гастроентерол. 2005; (кн. 2): 29-32.
 32. Boyanova L, R. Nikolov, E. Lazarova, Gergova G, Katsarov N, Kamburov V, Spassova Z, Derejian S, Jelev C, Mitov I, Krastev Z. Antibacterial resistance in Helicobacter pylori strains isolated from Bulgarian children and adult patients over 9 years. J. Med. Microbiol. 2006; 55: 65-68.
 33. Боянова, Л., Е. Лазарова, Хр. Желев, Р. Куманова, Г. Гергова, П. Янева, Е. Пантелеева, Ю. Ковачева, И. Митов. Фактори, свързани с резистентността на Helicobacter pylori, изолирани от деца, към антибактериални средства. Педиатрия. 2006; XLVI (кн. 1): 31-33.
 34. Боянова, Л., Г. Гергова, Е. Лазарова, Г. Железова, П. Янева, Хр. Желев, Е Пантелеева, И Митов. Акуратност на диагностични тестове за Helicobacter pylori- инфекцията при педиатрични болни. Съвр. мед. 2006; LVII (кн. 2): 3-9.
 35. Боянова, Л., М. Стефанова-Кондратенко, Г. Гергова, И. Митов. Определяне на инхибиращото действие на Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus върху растежа на Helicobacter pylori in vitro. Съвр. мед. 2006;LVII (No 3): 3-13.
 36. Боянова, Л., Г. Железова, В. Камбуров, Р. Николов, Е. Лазарова, Г. Гергова, З. Спасова, Н. Кацаров, Хр. Желев, С. Дереджян, И. Митов, З. Кръстев. Проучване на Helicobacter pylori инфекцията чрез класически микробиологични методи и фекален антигенен тест. Бълг. Хепато-гастроентерол. 2006; VIII (кн. 2):14-19.
 37. Boyanova L, Kolarov R, Gergova G, Deliverska E, Madjarov J, Marinov M, Mitov I. Anaerobic bacteria in 118 patients with deep-space head and neck infections from the University Hospital of Maxillo-Facial Surgery, Sofia, Bulgaria. J. Med. Microbiol. 2006, 55 (Pt 9) : 1285-1289. Erratum in: J Med Microbiol. 2006; 55 (Pt 12): 1759-1760.
 38. Boyanova L, Kolarov R, Gergova G, Mitov I. In vitro activity of Bulgarian propolis against 94 clinical isolates of anaerobic bacteria. Anaerobe 2006; 12 (4):173-177.
 39. Боянова, Л., Р. Коларов, Е. Деливерска, Г. Гергова, П. Сапунджиев, Ж. Маджаров, М. Маринов, И. Митов. Анаеробна микробиология при 55 случая с флегмон на пода на устната кухина. Мед. преглед 2006; 42 (№ 3): 80-85.
 40. Боянова, Л., Р. Коларов,Г. Гергова,И. Митов.Инхибиращо действие на българския прополис върху клинични изолати на анаеробни бактерии от родовете Prevotella и Porphyromonas. Мед. преглед, 2006; XLII(№4): 98-102.
 41. Boyanova L.Helicobacter pylori infection in Bulgarian patients. Open learning on enteric pathogens newsletter n.1, September 2006. Available at: www.oloep.org
 42. Николов, Р., С. Дереджян, Л. Боянова. Балонна дилатация на доброкачествените стенози в горния гастроинтестинален тракт. Бълг. Хепато-гастроентерол. 2006; VIII (кн. 2): 3-13.
 43. Zhelezova G, Boyanova L. Stool antigen test for diagnosis of Helicobacter pylori infection. Probl Infec Parasit Dis 2006; 34 (2): 16-18.
 44. Боянова, Л., Р. Коларов, Г. Гергова, Л. Димитрова, Е. Алексиев, И. Митов. Участие на анаеробни бактерии в 79 случая с флегмон на пода на устната кухина от СБАЛ Лицево-Челюстна Хирургия, София. Инфектология 2007; XLIV (suppl. I): 47-49.
 45. Боянова, Л., Р. Николов, Л. Давидков, В. Камбуров, Г. Гергова, З. Спасова, Е. Лазарова, Хр. Желев, Н. Кацаров, И. Митов, З. Кръстев. Антибактериална резистентност и еволюция на резистентността наHelicobacter pylori при възрастни и деца. Инфектология 2007; XLIV (suppl. I): 44-46.
 46. Боянова, Л., Р. Коларов, И. Митов.Актуалното приложение на нитроимидазолите в клиничната практика, механизъм на действие и диагностика на бактериалната чувствителност. Медицински преглед 2007; XLIII(№ 1): 21-31.
 47. Панов Вл., Л. Боянова, А. Кръстева. Helicobacter pylori в устната кухина и стомашната инфекция. Зъболекарски преглед 2007; 89(№2):123-127.
 48. Boyanova L, Lazarova E, Jelev C, Gergova G, Mitov I. Helicobacter pylori and Helicobacter heilmannii in untreated Bulgarian children over a period of 10 years. J Med Microbiol. 2007; 56(Pt 8):1081-1085.
 49. Boyanova L, Kolarov R, Mitov I. Antimicrobial resistance and the management of anaerobic infections. Expert Rev. Anti Infect. Ther. 2007; 5(4):685-701.
 50. Boyanova L. Detection of Helicobacter pylori infection in symptomatic Bulgarian adults. Clin. Microbiol. Infect. 2007; 13 (9):908-914.
 51. Боянова, Л., Г. Гергова, Р. Николов, Л. Матева, З. Спасова, И. Митов, З. Кръстев. Анаеробна микробиология на клинични проби от жлъчен сок при пациенти с хронични инфекции на жлъчния тракт. Съвр. мед. 2007; LVIII (кн. 1): 17-23.
 52. Boyanova L, Gergova G, Nikolov R, Davidkov L, Kamburov V, Jelev C, Mitov I. Prevalence and evolution ofHelicobacter pylori resistance to 6 antibacterial agents over 12 years and correlation between susceptibility testing methods. Diagn Microbiol Infect Dis. 2008; 60 (4): 409-415.
 53. Панчева Р., М. Георгиева, Л. Боянова. Съвременни аспекти на Helicobacter pylori инфекция при деца. Педиатрия. 2008; XLVIII (3):17-21.
 54. Boyanova L, Gergova G, Jelev C, Lazarova E, Panteleeva E, Yaneva P, I. Mitov I. Case reports of Helicobacter pylori infection associated with multi-drug resistant strains in children Probl. Inf. Parasit. Dis., 2008; 36:16-20.
 55. Боянова Л., Панов Вл., Йорданов Д., Марковска Р., Марина М., Гергова Г., Иванова К., Панайотов Ст., Митов И., Кантарджиев Т., Кръстев З. Helicobacter pylori в устната кухина - анализ на резултати от литературата и собствени предварителни проучвания. Хепато-гастроентерол. 2008; No.1:3-10.
 56. Боянова Л., Марина М., Кантарджиев Т., Митов И. Диагноза и терпия на Clostridium difficile - асоциираната болест. Съвр. мед. 2008; 59 (3): 71-80.
 57. Боянова Л., Марина М., Кантарджиев Т., Митов И. Clostridium difficile - асоциираната болест - нарастваща тревога след появата на хипервирулентния щам. Съвр. мед. 2008; 59 (4): 70-78.
 58. Boyanova L, Ilieva J, Gergova G, Spassova Z, Nikolov R, Davidkov L, Evstatiev I, Kamburov V, Katsarov N, Mitov I. Evaluation of clinical and socio-demographic risk factors for antibacterial resistance of Helicobacter pylori in Bulgaria. J. Med. Microbiol. (in press).