Дейност

Научна дейност на Катедра микробиология за периода 2000-2007 г.

 

Научно преподавателският състав на Катедра микробиология към днешна дата (ноември 2007) включва Ръководителят на Катедрата проф. Д-р Иван Г. Митов, д.м.н., 4 доценти: доц. д-р Л. Сечанова, д.м., доц. д-р Л. Боянова, д.м., доц. д-р Б. Маркова, д.м. и доц. д-р Н. Хаджиева, д.м., както и 7 асистенти д-р Р. Гергова, д-р Р. Марковска, д-р Т. Стратева, д-р Я. Харалампиева, д-р Р. Байкушев, д-р В. Узунова и д-р Д. Йорданов. Хоноруван асистент е д-р Г. Гергова. В научните изследвания участват също един докторант - Александра Александрова и един кръжочник - Томислав Костянев.

Научно преподавателският състав на Катедра ръководи, или участва в 14 научноизследователски проекта на Медицински Университет- София, Съвет по медицинска наука, както и в 2 други български и 3 международни проучвания.

През 2000-2007 год., научно-преподавателските кадри на Катедра микробиология имаха 182 реални публикации, вкл. 78 публикации в международни медицински списания и 104 публикации в български списания, както и множество ежегодни участия в конгреси и конференции у нас и в чужбина.

Ръководството и научно-преподавателските кадри на Катедра микробиология като членове на Българското дружество по Медицинска микробиология (БДММ) активно организираха заедно с други български и международни организации Първата конференция на БДММ „Рационална антибиотична политика”, София, 3-5 юни 2005 г.

През 2002 г. Ръководството и научно-преподавателските кадри на Катедрата като членове на БДММ, съвместно с ESCID, организираха Eastern European Workshop on beta-lactamase resistance of Enterobacteriaceae.

Научно-преподавателски кадри от Катедрата бяха с ъорганизатори и участници в ESPGHAN (European Society of Pediatric Gastroenterology and Nutrition ) Summer Postgraduate School, Sofia, 15-17 June 2006.

Научно-преподавателският състав на Катедра микробиология участва в международен проект при подготвянето на теми за компютърно обучение в областта на микробиологията и имунологията, написване на ръководство по медицинска микробиология за студенти медици на английски език, ръководства за студенти и специализанти и в 6 монографии.

Приоритетите на научната дейност на Катедрата по Микробиология са:

 • Моноклонални антитела за диагностика и типизиране на Грам - негативни бактерии.
 • Живи ваксини срещу Salmonella spp. и полимикробни препарати срещу Грам - отрицателни бактерии като причинители на уроинфекции.
 • Определяне на продукция и роля на цитокините.
 • Н адзор на антибиотичната резистентност на клинично важни изолати и определяне на основните типове резистентност. Определяне антимикробното действие на нов тип антимикробни средства.
 • Микробиологична диагноза на Helicobacter pylori инфекцията, честота и еволюция на резистентността; определане на фактори за резистентност и вирулентност.
 • Антибактериална активност на пробиотици и други неантибиотични вещества.
 • Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от облигатни анаеробни бактерии, честота и еволюция на резистентността.
 • Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от Campylobacter spp., честота и еволюция на резистентността.
 • Диагноза на респираторните инфекции. Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени отMoraxella (Branhamella )catarrhalis.
 • Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от Streptococcus pneumoniae, честота, типиране и профил на резистентността.
 • Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от Streptococcus pyogenes, честота и профил на резистентността.
 • Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от Neisseria meningitidis, честота и профил на резистентността.
 • Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от Haemophilus spp., честота и профил на резистентността.
 • ESBL - продуциращи Грам-отрицателни бактерии от семейство Enterobacteriaceae.
 • Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от Pseudomonas aeruginosa, честота, типиране и профил на резистентността.
 • Микробиологична диагноза и имунитет при инфекциите от Chlamydia spp.
 • Проучване и контрол на вътреболничните инфекции - ВБИ.
 • Санитарно - микробиологично изследване на болнична среда и контрол на ВБИ.
 • Разработване намолекулярно генетични техники за доказване на инфекциозни причинители, типиране и определяне на гени за вирулентност и резистентност.

Участие в написване на монографии, учебници и ръководства

Учебници и ръководства

 • Митов Г., Н. Цанев, Ю. Дочева, Р. Аврамова, И. Митов. Учебник по микробиология за студенти по медицина, стоматология и фармация, второ издание, Медицинско издателство „Арсо” 2000.
 • Mitov I., L. Boyanova, I. Iankov,I. Haralambieva, G. Zhelezova, E. Kyoleian, T. Strateva. Leonardo da Vinci Programme Project No. BG /00/ B / F / PP - 132060. Open and Distance Learning of Health Care Microbiology and Immunology, 2001-2003. ( Leonardo da Vinci Pilot Project http://www.softsln.com/odlmi/
 • Митов И., Л. Боянова, Е. Кьолеян, Я. Хараламбиева. Ръководство по медицинска микробиология за студенти медици на английски език.(2002) “ Medical Microbiology. Guide for Practical Training for Students from Medical Universities”. Chair of Microbiology, Preclinical University Center, Faculty of Medicine, Medical University of Sofia, Bulgaria, 2002.

Монографии

 • Диков, И., Б. Маркова. Сепсис (Клинико-микробиологични аспекти в диагностиката и терапията на сепсиса и инфекциите в сърдечносъдовата система). Ст. Загора, Издателство “Знание” ЕООД 2000, 96, 12 - 36, 83 - 90.
 • Маркова Б. Практически подходи в микробиологията. Ст. Загора 1995, Издателство “Знание” ЕООД 2000, 1 - 84.
 • Хаджиева Н., Д. Иванова. Микробиология на нозокомиалните инфекции. В „Нозокомиални инфекции”, под ред. на проф.Д. Дамянов, Медарт, 2000, с. 10-50
 • Маркова, Б. Програма за усъвършенстване употребата на антимикробни агенти. София, 2001, 1-56.
 • Железова Г. Лабораторни методи за изследванее на имунния отговор В: Е. Наумова, И. Алтънкова. «Клинична имунология» (Ръководство за студенти и специализанти), София: Издателство на СУБ, 2001: 76-78
 • Караиванова Л., Г. Железова. Инфекциозен имунитет В: Е. Наумова, И. Алтънкова. Клинична имунология (Ръководство за студенти и специализанти), София: Издатепство на СУБ, 2001: 115-121
 • Славов Ч., Б. Маркова. Имунотерапия и имунопрофилактика на рецидивиращите уроинфекции. Съвременна медицина, Год.LIII, кн.4/2002, 48-52
 • Хаджиева Н., Д. Иванова. Специфична микрофлора при интраабдоминални инфекции. В „Гнойни усложнения в плевралната и коремната кухина”, под ред. на проф.Д. Дамянов, СУБ-Медарт, 2003, с. 88 - 95