• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Дейност

  Научна дейност на Катедра микробиология за периода 2000-2007 г.

   

  Научно преподавателският състав на Катедра микробиология към днешна дата (ноември 2007) включва Ръководителят на Катедрата проф. Д-р Иван Г. Митов, д.м.н., 4 доценти: доц. д-р Л. Сечанова, д.м., доц. д-р Л. Боянова, д.м., доц. д-р Б. Маркова, д.м. и доц. д-р Н. Хаджиева, д.м., както и 7 асистенти д-р Р. Гергова, д-р Р. Марковска, д-р Т. Стратева, д-р Я. Харалампиева, д-р Р. Байкушев, д-р В. Узунова и д-р Д. Йорданов. Хоноруван асистент е д-р Г. Гергова. В научните изследвания участват също един докторант - Александра Александрова и един кръжочник - Томислав Костянев.

  Научно преподавателският състав на Катедра ръководи, или участва в 14 научноизследователски проекта на Медицински Университет- София, Съвет по медицинска наука, както и в 2 други български и 3 международни проучвания.

  През 2000-2007 год., научно-преподавателските кадри на Катедра микробиология имаха 182 реални публикации, вкл. 78 публикации в международни медицински списания и 104 публикации в български списания, както и множество ежегодни участия в конгреси и конференции у нас и в чужбина.

  Ръководството и научно-преподавателските кадри на Катедра микробиология като членове на Българското дружество по Медицинска микробиология (БДММ) активно организираха заедно с други български и международни организации Първата конференция на БДММ „Рационална антибиотична политика”, София, 3-5 юни 2005 г.

  През 2002 г. Ръководството и научно-преподавателските кадри на Катедрата като членове на БДММ, съвместно с ESCID, организираха Eastern European Workshop on beta-lactamase resistance of Enterobacteriaceae.

  Научно-преподавателски кадри от Катедрата бяха с ъорганизатори и участници в ESPGHAN (European Society of Pediatric Gastroenterology and Nutrition ) Summer Postgraduate School, Sofia, 15-17 June 2006.

  Научно-преподавателският състав на Катедра микробиология участва в международен проект при подготвянето на теми за компютърно обучение в областта на микробиологията и имунологията, написване на ръководство по медицинска микробиология за студенти медици на английски език, ръководства за студенти и специализанти и в 6 монографии.

  Приоритетите на научната дейност на Катедрата по Микробиология са:

  • Моноклонални антитела за диагностика и типизиране на Грам - негативни бактерии.
  • Живи ваксини срещу Salmonella spp. и полимикробни препарати срещу Грам - отрицателни бактерии като причинители на уроинфекции.
  • Определяне на продукция и роля на цитокините.
  • Н адзор на антибиотичната резистентност на клинично важни изолати и определяне на основните типове резистентност. Определяне антимикробното действие на нов тип антимикробни средства.
  • Микробиологична диагноза на Helicobacter pylori инфекцията, честота и еволюция на резистентността; определане на фактори за резистентност и вирулентност.
  • Антибактериална активност на пробиотици и други неантибиотични вещества.
  • Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от облигатни анаеробни бактерии, честота и еволюция на резистентността.
  • Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от Campylobacter spp., честота и еволюция на резистентността.
  • Диагноза на респираторните инфекции. Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени отMoraxella (Branhamella )catarrhalis.
  • Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от Streptococcus pneumoniae, честота, типиране и профил на резистентността.
  • Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от Streptococcus pyogenes, честота и профил на резистентността.
  • Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от Neisseria meningitidis, честота и профил на резистентността.
  • Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от Haemophilus spp., честота и профил на резистентността.
  • ESBL - продуциращи Грам-отрицателни бактерии от семейство Enterobacteriaceae.
  • Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от Pseudomonas aeruginosa, честота, типиране и профил на резистентността.
  • Микробиологична диагноза и имунитет при инфекциите от Chlamydia spp.
  • Проучване и контрол на вътреболничните инфекции - ВБИ.
  • Санитарно - микробиологично изследване на болнична среда и контрол на ВБИ.
  • Разработване намолекулярно генетични техники за доказване на инфекциозни причинители, типиране и определяне на гени за вирулентност и резистентност.

  Участие в написване на монографии, учебници и ръководства

  Учебници и ръководства

  • Митов Г., Н. Цанев, Ю. Дочева, Р. Аврамова, И. Митов. Учебник по микробиология за студенти по медицина, стоматология и фармация, второ издание, Медицинско издателство „Арсо” 2000.
  • Mitov I., L. Boyanova, I. Iankov,I. Haralambieva, G. Zhelezova, E. Kyoleian, T. Strateva. Leonardo da Vinci Programme Project No. BG /00/ B / F / PP - 132060. Open and Distance Learning of Health Care Microbiology and Immunology, 2001-2003. ( Leonardo da Vinci Pilot Project http://www.softsln.com/odlmi/
  • Митов И., Л. Боянова, Е. Кьолеян, Я. Хараламбиева. Ръководство по медицинска микробиология за студенти медици на английски език.(2002) “ Medical Microbiology. Guide for Practical Training for Students from Medical Universities”. Chair of Microbiology, Preclinical University Center, Faculty of Medicine, Medical University of Sofia, Bulgaria, 2002.

  Монографии

  • Диков, И., Б. Маркова. Сепсис (Клинико-микробиологични аспекти в диагностиката и терапията на сепсиса и инфекциите в сърдечносъдовата система). Ст. Загора, Издателство “Знание” ЕООД 2000, 96, 12 - 36, 83 - 90.
  • Маркова Б. Практически подходи в микробиологията. Ст. Загора 1995, Издателство “Знание” ЕООД 2000, 1 - 84.
  • Хаджиева Н., Д. Иванова. Микробиология на нозокомиалните инфекции. В „Нозокомиални инфекции”, под ред. на проф.Д. Дамянов, Медарт, 2000, с. 10-50
  • Маркова, Б. Програма за усъвършенстване употребата на антимикробни агенти. София, 2001, 1-56.
  • Железова Г. Лабораторни методи за изследванее на имунния отговор В: Е. Наумова, И. Алтънкова. «Клинична имунология» (Ръководство за студенти и специализанти), София: Издателство на СУБ, 2001: 76-78
  • Караиванова Л., Г. Железова. Инфекциозен имунитет В: Е. Наумова, И. Алтънкова. Клинична имунология (Ръководство за студенти и специализанти), София: Издатепство на СУБ, 2001: 115-121
  • Славов Ч., Б. Маркова. Имунотерапия и имунопрофилактика на рецидивиращите уроинфекции. Съвременна медицина, Год.LIII, кн.4/2002, 48-52
  • Хаджиева Н., Д. Иванова. Специфична микрофлора при интраабдоминални инфекции. В „Гнойни усложнения в плевралната и коремната кухина”, под ред. на проф.Д. Дамянов, СУБ-Медарт, 2003, с. 88 - 95