• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултати от изпит по латински език с медицинска терминология на 13,07,2020 г. – 1 курс 13, 14, 15, 16 групи
 • Фармакология 3-ти курс
 • Пропедевтика на вътрешните болести 3-ти курс
 • Резултати от изпит по физиология - 2 курс, 19 гупа - чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по медицинска химия на 10.07.2020 г. – 1 курс, 5, 6, 7, 8 групи
 • Резултати от изпит по медицинска химия на 10.07.2020 г. 1курс 5,6,7 група - чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по латински език на 13.07.2020 г. 1 курс 14,15,16 гр. чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по физиология на 13.07.2020 г. – 2 курс 17, 18, 19, 20 групи
 • Резултати от изпит по социална медицина на 13.07.2020 г. 2 курс 5-8 група
 • Патофизиология 3 курс
 • Пропедевтика на вътрешните болести 3 курс 13-16група
 • Социална медицина 2 курс обучение на български език
 • Физиология 2 курс, 3,4 група - обучение на български език
 • Резултати от изпити 3-ти курс чуждестранни студенти
 • Корекция на резултат от изпит по медицинска химия
 • Хирургия 3 курс 1-4,17-20гр.
 • Медицинска химия 1 курс
 • Оториноларингология 4 курс
 • Физиология 2 курс 1-4 гр.
 • Микробиология 3 курс 5-8 гр.
 • Фармакология 3 курс 13-16г
 • Фармакология 3 курс 21,22гр.
 • Патология 4 курс обучение на български език
 • Социална медицина 2 курс 10 група
 • Социална медицина 2 курс 12 група
 • Професор д-р Иван Гергов Митов, дмн

  Ръководител на Университетската катедра по медицинска микробиология

   

  Заместник декан на Медицински Факултет

  Медицински Университет - София

  Средно образование: ІІ Гимназия гр. София, 1969 г.

  Висше образование: 1976 г. Медицински университет, гр. София

  Трудов път: 1977 - 1979 - Институт по микробиология при БАН, след 1979 - Катедра по микробиология при Медицинския Факултет към МУ - София

  Специализации:

  • Институт по микробиология при БАН и Катедра по микробиология 1977-1981
  • Макс Планк институт по имунобиология, Фрайбург, ФРГ 1985, 1992 и 1995 с обща продължителност 3 години

  Положен изпит за медицинска специалност по микробиология - 1981 г.

  Научна специалност: Микробиология, код 01.06.12, 01.06.23 - Имунология

  Заемани постове: Завеждащ секция (от 1992-) и Ръководител на Катедрата по микробиология при Медицинския Факултет към МУ - София (от 2000 -)

  Дисертацияза научната и образователна степен “Доктор по медицина” - Проучвания върху хомоложния и хетероложен протективен имунитет при експериментална Salmonella typhimurium инфекция. 1987, София. ШИФЪР 01.06.23 - Имунология

  Дисертацияза научната степен “Доктор на медицинските науки” - “ Изследвания върху антигенния строеж и биологичното действие на липополизахаридите на Salmonella и други Грам-отрицателни бактерии”, 2005, София. ШИФЪР 01.06.12 - Микробиология

  Хабилитация като доцент по Микробиология - ШИФЪР 01.06.12 през 1992 г.

  Хабилитация като професор по Микробиология - ШИФЪР 01.06.12 през 2006

  Преподавателска дейност България - лекции по микробиология на студенти медици, стоматолози и фармацевти, на студенти по медицина на английски език и в курсовете по следдипломно обучени на лекари и биолози.

  Научна активност:

  Реални публикации:

  • в България - над 100,
  • в международни издания - над 45, Общимпакт фактор - над 90; Цитирания - над 240

  Съавтор на учебници и ръководства за студентско обучение, монографии - 4

  Участия в симпозиуми, конференции, конгреси - в България - 41, в чужбина - 18

  Ръководство на специализанти и докторанти:

  • Научен ръководител на защитили докторанти - 8
  • Научен ръководител на дипломанти - 3
  • Ръководител на специализанти - 7

  Научно-организационна и обществена активност:

  • Председател на Българското дружество по медицинска микробиология
  • Председател на Комисията по медицински науки при Медицински Университет - София - 2004 - 2008 г.
  • Член на Съюза на учените в България
  • Член на Международното дружество по ендотоксини
  • Член на Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести (ESCMID)
  • Член на Биологичната и медикобиологичната комисия при ВАК - от 2004 г.
  • Член на Специализиран съвет по микробиология, вирусология и имунология към ВАК - 1999-2004
  • Член на Научно-учебния съвет на Националния център по заразни и паразитни болести - от 2002
  • Член на Факултетния съвет на Медицински Факултет (от 2000 г.) и на Академичния съвет при МУ - София (от 2004 г.)
  • Заместник Декан на Медицински факултет - от 2008 г.

  Отличия:

  • Златен Хипократ за 1974 г. - наградата на Медицинска Академия за отличен успех и активна обществена дейност
  • Наградата на Медицински Факултет-София за значителни приноси в научната и преподавателска дейност в областта на фундаменталните науки за 2003 г.

  Владеене и ползване на чужди езици: английски, руски, немски.

  20.12.2008