Ръководител

Професор д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм

Проф. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм е родена през 1975 г. Завършила е Езикова гимназия „Пловдив“ в гр. Пловдив през 1994 г. и продължава образованието си в Медицински университет – София, където през 2000 г. се дипломира с отличен успех като магистър по медицина. Целият й трудов стаж е в Катедрата по „Mедицинска генетика“ на МУ-София, където последователно заема позициите „асистент“ (2001-2007 г.), „старши асистент“ (2007- 2011 г.), „главен асистент“ (2011-2014 г.), доцент (2014-2018 г.), а през 2012 г. е избрана за главен административен асистент. От 2018 г. е професор към Катедра по „Медицинска генетика“, МУ-София, което я прави най-младият професор по медицинска генетика в България.

От 2020 г. проф. Хаджидекова е ръководител на Катедрата по „Медицинска генетика“.

Проф. Хаджидекова има специалност по медицинска генетика от 2007 г. През 2011 г. придобива образователна и научна степен „Доктор по медицина“ с научна специалност „Генетика“ въз основа на защитен дисертационен труд на тема „Микроструктурни геномни аберации при пациенти с вродени малформации” под ръководството на чл.кор. проф д-р Драга Тончева. В годините на формирането й като преподавател и изследовател е преминала редица квалификационни курсове и специализации: курс по ”Акредитация за предимплатационна генетична диагностика”, Лондон, 2010 г.; BlueGnome, Great Sheford по “ДНК микрочип тренираща програма”, Кеймбридж, 2010 г.; “Провеждане и анализ на високорезолютивни array CGH екперименти с клинични човешки проби”, Валдброн, Германия, 2013 г. Носител е на награда за най-добър постер на млад учен на 5-th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, 2002 г., Румъния. Владее писмено и говоримо английски и немски език.

Проф. Хаджидекова е член на Управителния съвет на Българското дружество по генетика и геномика на човека; на Европейското дружество по човешка генетика; на Факултетния съвет на Медицински факултет, МУ-София; на Академичния съвет на МУ-София, на Държавната изпитна комисия по присъждане на специалност по медицинска генетика, на Експертния съвет по специалността „Медицинска генетика“ към Министерство на здравеопазването и външен експерт към НЗОК, Член на експертна комисия към МЗ по Наредба 26.

Курсов ръководител е на студенти по медицина трети курс с преподаване на английски език.

Генетичен консултант е към МБАЛ „Надежда“ и завеждащ „Генетична лаборатория“ към същата болница, в която за първи път в България през 2008 г. се въвежда предимплантационното тестване на ембриони за хромозомни и моногенни болести.

Научна и преподавателска дейност

Проф. Савина Хаджидекова има участие като ръководител или съизследовател в 20 научни проекта – един международeн и 19 национални. Има над 100 оригинални публикации, със забелязани повече от 150 цитирания в научните бази данни Scopus и Web of Science. Основните научни направления в публикациите на проф. Хаджидекова са в областите: генерализирани разстройства на развитието, интелектуална недостатъчност, вродени аномалии, социално значими болести, онкогеномика и генетика на репродукцията и инфертилитета.

Проф. Хаджидекова е поканен лектор в 7 международни и национални форума и е участвала с над 40 постерни презентации с публикувани резюмета в конгреси, конференции и симпозиуми от международни научни прояви.

Автор е на 7 глави от монографии, съавтор в 23 глави от учебници и ръководства на български и английски език. Съвместно с чл. кор. проф д-р Драга Тончева е редактор на учебник „Медицинска генетика и геномика“, „Практическо ръководство по Медицинска генетика за студенти по медицина“ и „Practical course in Medical Genetics for Medical Students”.

Под нейно ръководство са защитили дисертации трима докторанта, а понастоящем е ръководител на двама.

Проф. Хаджидекова води пълен лекционен курс и упражнения по Медицинска генетика на студенти по медицина и фармация на български и английски език. През 2020 г. е избрана с гласовете на студентите за любим преподавател в областта на медико-биологичните науки.

Диагностично-лечебна дейност

Професионалните й компетенции и умения са в областите на медико-генетичното консултиране, генетика на репродукцията и инфертилитета, онкогенетиката, интелектуалната недостатъчност, вродените аномалии и в диагностични анализи като кариотипиране, геномни анализи, пренатална диагностика, предимплантационни генетични тестове и др.