Лаборатория по инвитро оплождане и експериментална ембриология

Екипът на катедра Биология има богат опит в изследванията на хромозомните нарушения при овоцити от човек и други примати, анеуплоидията и хромозомния мозаицизъм при човешки предимплантационни ембриони, мейотичните преобразувания на цитоскелетния апарат при овоцити от примати и мишки, зрели in vivo и in vitro, включително взаимовръзките между нарушенията на хроматина, микротубулите и микрофиламентите по време на мейотичното зреене на овоцитите in vitro. В тази насока работят професор Делимитрева, доцент Маркова, доцент Живкова, гл. асистент Николова, гл. асистент Чакърова, асистент Хаджинешева, асистент Коларов.

Получените данни ще подготвят основата на бъдещите ни изследвания относно:

  • факторите, обуславящи ниското качество на човешките овоцити, получени с и без хормонална стимулация и зрели in vivo или in vitro;
  • недостатъчно високият успех на методите за асистирана репродукция при човека;
  • развитие на методи за диагностика на определени репродуктивни нарушения, като в конкретни случаи диагностичните методи следва да бъдат индивидуализирани.
  • развитие на нови прогностични методи за оценка на шанса за успех на техниките за асистирана рептодукция;