• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Септемврийска поправителна сесия от 30.08.2021 – 17.09.2021г. - IV и V курс български студенти
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Поправителна сесия 2020/2021 - 1, 2, 3 курс
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Заповед противоепидемични мерки
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина III курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина II курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина I курс
 • Информация за ваксинацията на студентите от МФ
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 22-23.04.2021 г.
 • Лаборатория по инвитро оплождане и експериментална ембриология

  Екипът на катедра Биология има богат опит в изследванията на хромозомните нарушения при овоцити от човек и други примати, анеуплоидията и хромозомния мозаицизъм при човешки предимплантационни ембриони, мейотичните преобразувания на цитоскелетния апарат при овоцити от примати и мишки, зрели in vivo и in vitro, включително взаимовръзките между нарушенията на хроматина, микротубулите и микрофиламентите по време на мейотичното зреене на овоцитите in vitro. В тази насока работят професор Делимитрева, доцент Маркова, доцент Живкова, гл. асистент Николова, гл. асистент Чакърова, асистент Хаджинешева, асистент Коларов.

  Получените данни ще подготвят основата на бъдещите ни изследвания относно:

  • факторите, обуславящи ниското качество на човешките овоцити, получени с и без хормонална стимулация и зрели in vivo или in vitro;
  • недостатъчно високият успех на методите за асистирана репродукция при човека;
  • развитие на методи за диагностика на определени репродуктивни нарушения, като в конкретни случаи диагностичните методи следва да бъдат индивидуализирани.
  • развитие на нови прогностични методи за оценка на шанса за успех на техниките за асистирана рептодукция;