Дейност


 

Образователна дейност


Катедра Биология обучава студенти по медицина, дентална медицина и фармация – 1. курс, както и докторанти, специализанти, дипломанти и студенти-кръжочници. 

Преподават се три раздела: обща биология, паразитология и сравнителна анатомия на гръбначните.

Катедрата обучава редовни и задочни докторанти по индивидуален учебен план, съобразен със законовите изисквания и Правилника на Медицинския университет – София.

Катедрата обучава специализанти по Медицинска биология. Те се зачисляват от Отдела за следдипломно обучение към Ректората на МУ – София.


Научна дейност


Основно направление в изследователската дейност на катедра Биология е репродуктивната биология. През 1985 се обособява лаборатория по "ин витро" оплождане с ръководител проф. д-р Илия Ватев. Традиционни са изследванията върху спермоантителата и тяхната роля за безплодието (проф. д-р Димитрова-Диканарова). Други научни направления са изследванията на имунобиологията на очната леща, експресията на алфа-В кристалин в човешки тъкани и органи, изследванията на хромозомните нарушения при овоцити от човек и други примати, анеуплоидията и хромозомния мозаицизъм при човешки предимплантационни ембриони, мейотичните преобразувания на цитоскелетния апарат при овоцити от примати и мишки, зрели in vivo и in vitro, включително взаимовръзките между нарушенията на хроматина, микротубулите и микрофиламентите по време на мейотичното зреене на овоцитите in vitro.