• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Септемврийска поправителна сесия от 30.08.2021 – 17.09.2021г. - IV и V курс български студенти
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Поправителна сесия 2020/2021 - 1, 2, 3 курс
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Заповед противоепидемични мерки
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина III курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина II курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина I курс
 • Информация за ваксинацията на студентите от МФ
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 22-23.04.2021 г.
 • Дейност


   

  Образователна дейност


  Катедра Биология обучава студенти по медицина, дентална медицина и фармация – 1. курс, както и докторанти, специализанти, дипломанти и студенти-кръжочници. 

  Преподават се три раздела: обща биология, паразитология и сравнителна анатомия на гръбначните.

  Катедрата обучава редовни и задочни докторанти по индивидуален учебен план, съобразен със законовите изисквания и Правилника на Медицинския университет – София.

  Катедрата обучава специализанти по Медицинска биология. Те се зачисляват от Отдела за следдипломно обучение към Ректората на МУ – София.


  Научна дейност


  Основно направление в изследователската дейност на катедра Биология е репродуктивната биология. През 1985 се обособява лаборатория по "ин витро" оплождане с ръководител проф. д-р Илия Ватев. Традиционни са изследванията върху спермоантителата и тяхната роля за безплодието (проф. д-р Димитрова-Диканарова). Други научни направления са изследванията на имунобиологията на очната леща, експресията на алфа-В кристалин в човешки тъкани и органи, изследванията на хромозомните нарушения при овоцити от човек и други примати, анеуплоидията и хромозомния мозаицизъм при човешки предимплантационни ембриони, мейотичните преобразувания на цитоскелетния апарат при овоцити от примати и мишки, зрели in vivo и in vitro, включително взаимовръзките между нарушенията на хроматина, микротубулите и микрофиламентите по време на мейотичното зреене на овоцитите in vitro.